14 общообразователни училища закрити у нас през 2018 г.

331
14 общообразователни училища закрити у нас през 2018 г.

© Pixabay

От Националния статистически институт (НСИ) съобщиха основните резултати от проведените годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции.

Според тях през учебната 2018/2019 година в детски градини са записани 218.8 хил. деца, или с 1.0% по-малко, в сравнение с предходната година. Завършилите средно образование през 2018 г. в общообразователни и професионални гимназии са съответно 26.5 хил. и 23.0 хил. ученици.

Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2018/2019 година са 229.5 хиляди. Към 31.12.2018 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ у нас се обучават 6 467 лица, от които 504 чужди граждани.

Предучилищно образование

Към 1.12.2018 г. в страната функционират 1 834 самостоятелни детски градини с директор. В тях са записани 218.8 хил. деца, от които 113.0 хил., или 51.6%, са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 1.0%.

Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване, за учебната 2018/2019 година, е 78.4% и остава непроменен спрямо миналата учебна година.

Средният брой деца в една детска градина за страната е 119, като за градовете е значително по-голям - 154, а за селата - 62. Една група се формира средно от 24 деца, съответно 25 в градовете и 20 в селата.

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 19.8 хил. и в сравнение с предходната учебна година се увеличава със 182 души, или с 0.9%. Детските учители са 18.5 хил., или 93.7% от педагогическия персонал.

През учебната 2018/2019 година в страната функционират 101 лицензирани частни детски градини, или с 3 повече от предходната година. Те са посещавани от 4 606 деца, или 2.1% от записаните в детските градини.

Общо образование

Към 1.10.2018 г. учебни занятия се водят в 1 955 общообразователни училища, от които 131 начални, 1 173 основни, 68 обединени, 115 гимназии и 468 средни училища. В сравнение с предходната година общообразователните училища намаляват с 14 поради закриване или преобразуване.

Учениците са 581.3 хил., от които 86.1 хил. са записани в училища в селата. В една паралелка в дневните общообразователни училища се обучават средно по 21 ученици.

През учебната 2017/2018 година 16.3 хил. ученици са напуснали общообразователните училища, от които 13.9 хил. са се обучавали в основното образование. Най-голям е относителният дял на учениците, които са заминали в чужбина - 7.5 хил., или 46.1%, следван от дела на напусналите по семейни причини - 6.5 хил., или 39.6%, и на напусналите поради нежелание да учат - 8.8%.

През 2018 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 71.8 хил., а средно образование - 26.5 хил. ученици.

Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I - IV), е 85.2%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език - 91.9%.

Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2018/2019 година са 50.8 хиляди. От тях 94.4% са със завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, 4.9% са завършили „професионален бакалавър“ или еквивалентна в миналото степен и 0.7% са със средно образование.

В учителската професия преобладават жените, които съставляват 85.4% от общия брой на учителите.

Към 1.10.2018 г. в страната функционират 78 частни общообразователни училища, от които 4 начални, 31 основни, 18 гимназии и 25 средни училища. В тях са записани общо 10 113 ученици, или 1.7% от общия брой на учениците в общото образование.

Професионално образование и обучение

Професионалното образование и обучение през учебната 2018/2019 година се осъществява в 21 училища по изкуствата, 25 спортни училища, 359 професионални гимназии и 25 професионални колежа с прием след средно образование. Общият брой на учащите в тях е 136.2 хиляди.

В професионалното образование преобладават момчетата, които са 60.1% от общия брой на учениците в тази образователна степен.

През 2018 г. средно образование в училищата по изкуствата, спортните училища и професионалните гимназии с диплома са завършили 23.0 хил. души. Степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита от следния брой учащи:

  • 530 ученици са получили първа степен професионална квалификация в професионалните паралелки.
  • Втора и трета степен професионална квалификация през 2018 г. са придобили съответно 2.5 хил. и 13.4 хил. ученици.
  • 783 ученици са придобили четвърта степен професионална квалификация в професионалните колежи с прием след завършено средно образование

При завършилите програми за придобиване на трета степен професионална квалификация най-висок е относителният дял на учениците, изучавали специалности в областите „Технически науки и технически професии“ - 25.0%, следван от този на учениците в „Стопански науки и администрация“ - 21.3%.

При завършилите програми за придобиване на четвърта степен професионална квалификация водещи са областите „Сигурност и безопасност“ - 73.3%, и „Стопански науки и администрация“ - 15.7%.

През учебната 2018/2019 година 1 073 ученици се обучават в 33 частни професионални гимназии и частни професионални колежи с прием след средно образование, което е 0.8% от всички ученици в професионалното образование.

През настоящата учебна година учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в професионалното образование са общо 11.7 хил., като 94.7% от тях са с придобити образователно-квалификационни степени „бакалавър“ или „магистър“.

В програми за професионално обучение срещу заплащане за придобиване на степен на професионална квалификация в центрове за професионално обучение, професионални гимназии и професионални колежи са записани 20.6 хил. лица на възраст 16 и повече години. По степени на професионална квалификация разпределението им е: първа степен - 9.1 хил., втора степен - 6.2 хил., трета степен - 5.2 хил., и четвърта степен - 58 души.

Висше образование

През учебната 2018/2019 година общият брой на студентите в България, записани в четирите образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“, е 229.5 хил., което е с 6.9 хил., или с 2.9% по-малко, в сравнение с предходната учебна година.

Колежи (образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“)

През учебната 2018/2019 година за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „професионален бакалавър“ в колежите се обучават 8 181 студенти, като спрямо предходната година техният брой намалява с 346 души, или с 4.1%. От общия брой студенти в тази образователно-квалификационна степен 1 501 души, или 18.3%, са записани в частни колежи.

Преподавателите в колежите са 692, от които на основен трудов договор са 321, или 46.4%.

През 2018 г. ОКС „професионален бакалавър“ са придобили 1 869 студенти, от които жените са 59.1%. Най-голям е броят на дипломираните по специалности в следните области на образованието:

  • „Здравеопазване“ - 665 души;
  • „Персонални услуги“ - 332 души;
  • „Технически науки и технически професии“ - 297 души;
  • „Бизнес и администрация“ - 295 души;
  • „Образование“ - 103 души.

Университети и специализирани висши училища (образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“)

През учебната 2018/2019 година за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ в университетите и специализираните висши училища се обучават 214.8 хил. души, като спрямо предходната година техният брой намалява с 6.4 хил., или с 2.9%. В частни учебни институции се обучават 26.8 хил. студенти, или 12.5% от записаните в ОКС „бакалавър“ и „магистър“.

През учебната 2018/2019 година студентите - български граждани, са 199.4 хил., или 92.8% от всички студенти в университети и специализирани висши училища, и в сравнение с предходната година техният брой намалява със 7.6 хил., или с 3.7%. Чуждестранните студенти са 15.4 хил., което е с 8.5% повече спрямо миналата учебна година и с 37.8% повече спрямо учебната 2014/2015 година.

Най-голям е броят на чуждестранните студенти от Гърция - 24.6%, следват тези от Обединеното кралство - 15.3%, Германия - 8.9%, Турция - 7.9%, и Украйна - 5.8% от общия брой чуждестранни студенти.

През 2018 г. в университетите и специализираните висши училища в страната са се дипломирали 51.2 хил. души, от които придобилите ОКС „бакалавър“ са 27.8 хил., а ОКС „магистър“ - 23.4 хиляди.

Броят на дипломираните е най-висок в областите на образование „Бизнес и администрация“ - 15 204 души, „Науки за обществото и човешкото поведение“ - 6 113 души, и „Образование“ - 4 875 души. Наблюдават се различия при дипломираните в областите на образование по пол.

През учебната 2018/2019 година преподавателите в университетите и специализираните висши училища са 21.1 хил. души, от които жените са 50.0%. На основна работа са 13.2 хил., или 62.5% от преподавателите.

Образователна и научна степен „доктор“

Към 31.12.2018 г. у нас се обучават общо 6 467 докторанти. В сравнение с предходната 2017 г. броят им намалява с 97 души, или с 1.5%. 

Чуждестранните докторанти са 504, или 7.8% от общия брой. Най-висок е делът на тези от Гърция - 24.0%, следвани от докторантите от Израел (10.5%) и Косово (7.1%).

В частни институции са зачислени 3.9% от докторантите, като от тях 103 души, или 40.4%, са чужденци.

През 2018 г. образователна и научна степен „доктор“ са придобили 1 365 души, от които 725, или 53.1%, са жени. Наблюдават се съществени различия в структурата на дипломираните мъже и жени по области на образование.

Подобни статии

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg

На фокус

Ba Na Hills - слънчевата земя на чудесата

Кацнал на висок хълм, който гарантира прекрасен природен пейзаж,...