Ключови показатели за България през 2019 г.

785
Ключови показатели за България през 2019 г.

© Pixabay.com

По данни от бизнес анкетите на НСИ през декември 2019 г. показателят на доверие в промишлеността нараства с 0.9 процентни пункта в сравнение с ноември 2019 година.

През октомври 2019 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 1.7% спрямо съответния месец на 2018 г. (предварителни данни). На годишна база ръст на индекса на промишленото производство е отчетен в добивната промишленост - с 9.4%, и в преработващата промишленост - с 2.5%, а спад - при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.8%.

Календарно изгладените данни за строителната продукция през октомври 2019 г. показват нарастване от 3.1% в сравнение със същия месец на 2018 година. На годишна база нарастването на строителната продукция през октомври 2019 г. се определя от положителния темп при сградното строителство, където увеличението е със 7.9%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление с 3.0%.


По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие на 2019 г. възлиза на 31 764 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4 544 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.758525 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 18 063 млн. долара и съответно на 2 584 долара на човек от населението. Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.7% на БВП през третото тримесечие на 2019 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.8% спрямо второто тримесечие на 2019 година.

Индивидуално потребление

През октомври 2019 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 1.1 пункта в сравнение с юли, като при населението в градовете увеличението е 1.0 пункт, а при населението в селата - 1.6 пункта. Мненията на потребителите за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и прогнозите им за следващите дванадесет месеца леко се подобряват - балансовите показатели нарастват спрямо предходното наблюдение съответно с 2.0 и 3.3 пункта.

През октомври 2019 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, нараства с 1.2% в сравнение със същия месец на предходната година. През октомври 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. оборотът нараства при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 2.1%) и при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 1.6%). Спад е регистриран при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 0.2%).

За индивидуално потребление на населението през третото тримесечие на 2019 г. са изразходвани 60.6% от произведения БВП. Реалното увеличение на показателя спрямо съответното тримесечие на 2018 г. е 5.1% (според сезонно изгладените данни)1. 3.

Инвестиции

През октомври средното натоварване на мощностите в промишлеността леко намалява (с 0.6 пункта) в сравнение с юли и достига 76.3%.

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през третото тримесечие на 2019 г. е 16.5%. По сезонно изгладените данни този показател се увеличава с 1.8% в реално изражение спрямо същия период на предходната година.

Пазар на труда

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 299.2 хил., от които 1 771.3 хил. мъже и 1 527.9 хил. жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 55.3%, като при мъжете този дял е 61.9%, а при жените – 49.2%.

През третото тримесечие на 2019 г. броят на безработните лица е 125.4 хил., от които 70.9 хил. (56.5%) са мъже и 54.5 хил. (43.5%) - жени. Коефициентът на безработица е 3.7% и в сравнение с третото тримесечие на 2018 г. намалява с 1.3 процентни пункта. Коефициентът на безработица за мъжете е 3.8%, а за жените – 3.4%.

По предварителни данни през третото тримесечие на 2019 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10.0% спрямо третото тримесечие на 2018 година. Увеличението в индустрията е с 8.3%, в услугите - с 10.5%, и в строителството - с 10.1%.

Според бизнес анкетите на НСИ през декември 2019 г. 33.5% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.
През септември 2019 г. средната работна заплата е 1 266 лв. и нараства с 3.4% в сравнение с предходния месец и с 11.5% спрямо септември 2018 година.

Международни трансакции

Оценките на мениджърите в промишлеността през декември 2019 г. показват подобрение на осигуреността на производството с поръчки от чужбина (с 3.9 пункта) в сравнение с ноември 2019 година.

За октомври 2019 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 399.1 млн. евро при излишък от 53 млн. евро за октомври 2018 година. За януари - октомври 2019 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 5 476.3 млн. евро (9.3% от БВП) при излишък от 2 850.6 млн. евро (5.1% от БВП)² за януари - октомври 2018 година.

Търговското салдо за октомври 2019 г. е положително в размер на 71.7 млн. евро при дефицит от 212.8 млн. евро за октомври 2018 година. За януари - октомври 2019 г. търговското салдо е положително в размер на 95.9 млн. евро (0.2% от БВП) при дефицит от 1 474.8 млн. евро (2.6% от БВП) за същия период на 2018 година.

Износът (FOB) е 2 770.5 млн. евро за октомври 2019 г., като нараства с 61.5 млн. евро (2.3%) в сравнение с октомври 2018 г. (2 709.1 млн. евро). За януари - октомври 2019 г. износът е 24 334.1 млн. евро (41.1% от БВП), като се увеличава с 1 187.5 млн. евро (5.1%) в сравнение със същия период на 2018 г. (23 146.5 млн. евро, 41.3% от БВП). Износът за януари - октомври 2018 г. нараства на годишна база с 3.3%. Вносът (FOB) за октомври 2019 г. е 2 698.8 млн. евро, като намалява с 223.1 млн. евро (7.6%) спрямо октомври 2018 г. (2 921.8 млн. евро). За януари - октомври 2019 г. вносът е 24 238.2 млн. евро (41.0% от БВП), като намалява с 383.1 млн. евро (1.6%) спрямо същия период на 2018 г. (24 621.3 млн. евро, 43.9% от БВП). Вносът за януари - октомври 2018 г. нараства на годишна база с 8.7%.

Преките инвестиции в чужбина за октомври 2019 г. нарастват с 0.5 млн. евро, при увеличение с 22.7 млн. евро за октомври 2018 година. През октомври 2019 г. салдото по статия преки инвестиции е отрицателно в размер на 140.6 млн. евро при отрицателно салдо от 93.4 млн. евро за октомври 2018 година. За януари - октомври 2019 г. салдото е отрицателно в размер на 662.5 млн. евро (1.1% от БВП) при отрицателно салдо от 177 млн. евро (0.3% от БВП) за същия период на 2018 година. Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни нарастват със 141.1 млн. евро за октомври 2019 г., при увеличение със 116.1 млн. евро за октомври 2018 година.

През октомври 2019 г. салдото по статия портфейлни инвестиции е положително в размер на 151.3 млн. евро при положителна стойност от 127.9 млн. евро за октомври 2018 година. За януари - октомври 2019 г. салдото е положително в размер на 1 115.9 млн. евро (1.9% от БВП)2 при положително салдо от 931.2 млн. евро (1.7% от БВП) за същия период на 2018 година. Портфейлните инвестиции - активи за октомври 2019 г. нарастват със 115.1 млн. евро при увеличение със 147 млн. евро за октомври 2018 година. Портфейлните инвестиции - пасиви за октомври 2019 г. се понижават с 36.2 млн. евро при повишение с 19.1 млн. евро за октомври 2018 година.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги през третото тримесечие на 2019 г. е положително. Износът на стоки и услуги нараства с 1.3%, а вносът на стоки и услуги - с 1.2% (според сезонно изгладените данни).

Цени

През ноември 2019 г. хармонизираният индекс на потребителските цени се увеличава с 2.2% в сравнение със същия месец на 2018 година. Най-голямо увеличение на цените е регистрирано в група „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - с 5.8%. Най-голямо намалениe на цените е регистрирано в групата „Съобщения“ – с 3.1%.

През третото тримесечие на 2019 г. индексът на цените на жилищата нараства с 5.4% в сравнение със същото тримесечие на 2018 година.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември 2019 г. нараства с 4.0% в сравнение със същия месец на 2018 година.

Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.8%, и в преработващата промишленост - с 0.3%, а в добивната промишленост е отчетено намаление на цените - с 0.1%.
По данни от бизнес анкетата през декември 2019 г. очакванията на мениджърите са продажните цени в промишлеността да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Парични и финансови показатели

През ноември 2019 г. широките пари (паричният агрегат М3) се увеличават на годишна база с 9.3% при 8.5% годишно нарастване през октомври 2019 година. В края на ноември 2019 г. широките пари са 100.587 млрд. лв. (86.9% от БВП) при 100.262 млрд. лв. към октомври 2019 г. (86.6% от БВП).

Кредитите на Нефинансови предприятия и домакинства и НТООД през ноември 2019 г. възлизат на 58.670 млрд. лева. Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 5.4% на годишна база през ноември 2019 г. (5.2% годишно повишение през октомври 2019 г.) и в края на месеца достигат 34.838 млрд. лв. (30.1% от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД са 23.833 млрд. лв. (20.6% от БВП) в края на ноември 2019 година.

През ноември 2019 г. обменният курс на лева спрямо долара достига 1.78 лв. за 1 щатски долар.

 

Подобни статии

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg