Крие ли риск скокът при бързите заеми у нас?

852
Крие ли риск скокът при бързите заеми у нас?

Силният ръст в кредитирането у нас провокира Българската народна банка да алармира по-рано през годината, че ситуацията представлява потенциален източник на цикличен системен риск, който може да бъде материализиран при влошаване на икономиката.

На фона на това, така наречените бързи заеми също записват осезаемо повишение през тази година, след две последователни тримесечия на ръст от 9.7% и 14.1%, съответно през второто и третото тримесечие.

В условия на осезаемо търсене на заемни ресурси не само на банковия, но и на пазара на небанкови финансови услуги, както и на нарастващи рискове, свързани с външната икономическа среда, Министерството на финансите се обърна към финансовите посредници у нас със следния въпрос: Считате ли, че нарастващото кредитиране от небанкови финансови институции крие потенциален висок риск при влошаване на икономическата среда?

Цели 82% от анкетираните финансови посредници са дали положителен отговор, в направленията „да” и „по-скоро да”, като най-голям дял (71%) от респондентите са отговорили положително.

Това става ясно от последното издание на тримесечния бюлетин на родното финансово министерство  „Финансов сектор: оценки и очаквания". В него традиционно се отразяват прогнозите за българската икономика на търговски банки, инвестиционни посредници, управляващи дружества и пенсионно-осигурителни дружества.

Инвестиционните посредници посочват, че при евентуално влошаване на икономическата среда сегментът на бързите заеми крие потенциално висок риск, тъй като традиционно домакинствата, и по-специално тези в по-ниско доходните групи, търсят услугите на небанковите финансови посредници, специализирани в кредитиране.

Най-категорични в преценката си са пенсионно осигурителни дружества (ПОД). Около 75% от участващите в изследването търговски банки също са посочили този отговор. Останалите 25% са на противоположното мнение. Те считат, че делът на този сегмент е все още относително малък спрямо общия размер на пазара на банково кредитиране и на икономиката.

По данни на БНБ към края на юни 2019 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, достигат 2.66 млрд. лв. В структурата на вземанията им по кредити от резиденти по институционални сектори преобладават домакинствата и НТООД, като делът им нараства до 80.9% към края на полугодието при 76.1% в края на юни 2018 г.

Около 12% от посредниците считат, че този сегмент не е достатъчно регулиран, като в тази група отговорите са формирани от мненията на инвестиционните посредници и управляващите дружества (УД).

Общо 6% от участниците са посочили, че при влошаване на икономическата среда ефектите на макро ниво няма да бъдат значими.

От получените допълнителни коментари от финансовите посредници по темата е изложено мнението, че кредитирането от небанкови финансови институции в страната се развива добре, както в условия на икономическа криза, така и в среда на благоприятно икономическо развитие, висока заетост и исторически ниски лихвени проценти по банковите кредити.

Това показва, че търсене на небанкови кредити има в различните фази на икономическия цикъл. Според анкетираните това е ниша, с която банките не могат да се конкурират на пазарен принцип.

Друга важна специфика, очертаваща по-нисък риск на този сегмент, според анкетираните е, че активите на тези дружества (в т.ч. вземанията по кредити) не се финансират с влогонабиране, както е характерно за банките.

В същото време е посочено, че тези компании имат инструментариум и са гъвкави при влошаване на кредитния портфейл.

Небанковото кредитиране се увеличава с 14% за последната година Към края на септември 2019 г. кредитният портфейл на небанковите финансови институции възлиза на 2.78 млрд. лв

Вземанията на небанковите финансови институции достигат 2.77 млрд. лева към края на септември тази година, сочат данните на БНБ.

Икономически растеж

По-голямата част от анкетираните очакват темпът на икономически растеж да остане на нивото от предходното тримесечие (3.8%).

Същевременно, претеглената балансова оценка се понижава спрямо предходното издание и отчита отрицателна стойност, но остава близо до нулата. Консолидираният резултат е в съответствие с последните данни от бизнес наблюденията на НСИ.

Общият показател на бизнес климата се понижава през октомври 2019 г., поради по-неблагоприятната конюнктура в промишлеността, строителството и търговията на дребно.

При услугите продължава да се наблюдава подобрение, в резултат на оценките за настоящото бизнес състояние на предприятията, но очакванията са по-резервирани.

Инфлация

Анкетираните очакват слабо увеличение на инфлацията през четвъртото тримесечие. С най-голяма тежест за формирането на общия резултат бяха инвестиционните посредници както и УД и ПОД, които са с нагласата за слабо повишение на потребителските цени.

При търговските банки мненията са разделени между слабо повишение и слабо намаление. В подкрепа на очаквана малко по-висока инфлация през последното тримесечие на 2019 г. са повишенията на фючърсните цени на петрола.

Напредъкът в търговските преговори между САЩ и Китай подкрепя текущо цените на петрола. Техните равнища обаче не се очертава да бъдат повисоки спрямо четвърто тримесечие на предходната година. От друга страна, притесненията за забавяне на китайската икономика ограничава нарастването на цените на суровините.

ЕК: България ще забави растежа си през следващите годиниВсе пак икономиката на България ще се нареди на седмо място в ЕС по размер на растежа за тази година и на пето през следващата и и по-следващата години, ако прогнозата на ЕК се сбъдне

Малко повече от една трета от финансовите посредници очакват инфлацията да се запази или да бъде малко по-ниска. Това е напълно възможно предвид факта, че потребителските цени на енергийните стоки отчетоха отрицателно нарастване към септември на годишна база, а цените на течните горива бележат спад от юни.

Тези развития показват, че се изчерпва директното и косвеното влияние на цените на петрола върху инфлационните процеси в страната до края на годината и е възможно енергийните стоки да имат отрицателно изменение в края на годината.

Заетост

Очакванията на финансовите посредници са годишният растеж на заетостта да се забави през четвъртото тримесечие на 2019 г. Най-голямо влияние за влошаването на общата балансова оценка имат инвестиционните посредници. При тях силно положителните нагласи от предходната анкета се понижават значително и се трансформират към преобладаващ дял на анкетираните, които не очакват промяна.

Търговските банки са най-песимистични в своите оценки, като единствени отчитат увеличение в дела на очакващите понижение на заетостта. При консолидираните оценки на УД и ПОД влошаването на нагласите е умерено и, подобно на инвестиционните посредници, е свързано с увеличение в дела на отговорилите, че не очакват промяна. Очакванията за отслабване в растежа на заетостта през четвъртото тримесечие до известна степен кореспондират с оценките за движението на наетите в бизнес анкетите на НСИ през октомври.

Влошени перспективи за наемането на труд през следващите три месеца отчитат предприемачите в индустрията и услугите. В същото време очаквания за по-високо търсене декларират работодателите в строителството, а в търговията на дребно се наблюдава отслабване на положителните очаквания, но балансовата оценка остава със силен превес на дела на очакващите повишение на заетостта.

Лихвени проценти по депозити и кредити

Ново понижение на лихвените проценти по депозити и в трите основни валути (лева, евро и щ. долари) прогнозират участниците в анкетата по отношение на четвъртото тримесечие на 2019 г. Въпреки че все още мненията за запазване на текущите нива преобладават, делът им в настоящото издание се понижава, за сметка на очакващите понижение на лихвите.

Промяната на консолидирания резултат може да се свърже с понижението на референтните лихвени проценти на Федералния резерв на САЩ и ЕЦБ, ефектите от което се отразяват и върху пазарните лихвени равнища в страната.

Предположенията на анкетираните от предходното издание се сбъднаха относно минималното понижение на възвръщаемостта на депозитите в лева и евро, която се понижи през третото тримесечие съответно с 3 и 1 б.т. От своя страна лихвеният процент по доларовите депозити отбеляза най-голям спад (с 6 б.т.), предвид двете понижения на основната лихва през периода от страна на Фед.

Лихвите по ипотеките с лек ръст през октомври Средният лихвен процент по новоотпуснатите ипотечни кредити в лева бележи леко повишение с 0.02 процента - до ниво от 3%

Финансовите посредници очакват по-видимо понижение при лихвените проценти по кредити. Обобщените оценки и в трите основни валути са с най-ниски стойности за последните три години, като през 2017 и 2018 г. очакванията се изменяха възходящо предвид протичащото нормализиране на паричните политики.

Прогнозите на участниците се подкрепят и от данните на лихвената статистика на БНБ. В края на третото тримесечие средно претегленият лихвен процент по кредити за НФП и домакинства се понижи с 27 б.т. спрямо края на второто, воден от по-ниската цена на корпоративните и жилищните кредити.

Подобни статии

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg