НСИ: Доверието в промишлеността се понижава на месечна база през юни

425
НСИ: Доверието в промишлеността се понижава на месечна база през юни

© Pixabay.com

По данни от бизнес анкетите на НСИ през юни 2021 г. показателят на доверие в промишлеността се понижава с 2.7 процентни пункта в сравнение с май 2021 година.    

През април 2021 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 22.8% спрямо съответния месец на 2020 година (предварителни данни). На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 26.2%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 14.5%, и в добивната промишленост - с 4.6%.

Календарно изгладените данни за строителната продукция през април 2021 г. показват увеличение от 15.7% в сравнение със същия месец на 2020 година. На годишна база повишението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през април 2021 г. се определя от положителния темп както при гражданското/инженерното строителство с регистриран ръст от 21.5%, така и при сградното строителство, където нарастването е с 11.5%.


По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2021 г. възлиза на 27 054 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 912 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.622815 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 16 671 млн. долара и съответно на 2 411 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е съответно 13 833 млн., като на човек от населението се падат 2 000 евро. Сезонно изгладените данни   показват спад от 1.8% в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и повишение от 2.5% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 година.

Индивидуално потребление

През април 2021 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 2.7 пункта спрямо нивото си от януари, като при населението в градовете увеличението е 2.4 пункта, а при населението в селата - 2.7 пункта. Мненията на потребителите относно развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията им за следващите дванадесет месеца, са по-малко негативни в сравнение с три месеца по-рано.

През април 2021 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е с 25.9% над равнището на същия месец на 2020 година. През април 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. е отчетен ръст на оборота при: търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 41.2%), търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 40.5%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 6.0%).

За индивидуално потребление през първото тримесечие на 2021 г. са изразходвани 73.4% от произведения БВП. Показателят се увеличава с 2.5% в реално изражение спрямо съответното тримесечие на 2020 година (според сезонно изгладените данни).

Инвестиции

Средното натоварване на мощностите в промишлеността през април е с 0.8 пункта под нивото от януари и достига 73.2%.

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през първото тримесечие на 2021 г. е 13.9%. По сезонно изгладените данни този показател се увеличава с 1.0% в реално  изражение спрямо същия период на предходната година.

През първото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 028.7 хил., от които 1 626.4 хил. мъже и 1 402.3 хил. жени. Коефициентът на заетост е 51.4%, съответно 57.7% при мъжете и 45.6% при жените.

През първото тримесечие на 2021 г. броят на безработните лица е 204.0 хил., от които 114.0 хил. (55.9%) са мъже и 90.0 хил. (44.1%) - жени. Коефициентът на безработица е 6.3%, съответно 6.6% за мъжете и 6.0% за жените.

По предварителни данни през първото тримесечие на 2021 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 4.9% спрямо първото тримесечие на 2020 година. В индустрията е регистрирано намаление с 0.4%, докато в услугите и в строителството има увеличение - съответно с 3.5% и 9.4%.

Според бизнес анкетите на НСИ през юни 2021 г. 25.0% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.

През март 2021 г. средната работна заплата е 1 500 лв. и нараства с 4.8% в сравнение с предходния месец и с 13.6% спрямо март 2020 година.

Международни трансакции

Оценките на мениджърите в промишлеността през юни 2021 г. показват нарастване  на осигуреността на производството с поръчки от чужбина с 13.2 пункта в сравнение с май 2021 година.

За април 2021 г. салдото по текущата сметка   е положително и възлиза на 7.8 млн. евро при положително салдо от 24.2 млн. евро за април 2020 година. За периода януари  - април 2021 г. текущата сметка е отрицателна и възлиза на 103 млн. евро  (0.2% от БВП) при положително салдо от 315.8 млн. евро (0.5% от БВП)² за периода януари - април 2020 година.

Търговското салдо за април 2021 г. е отрицателно в размер на 95.4 млн. евро при излишък от 17.7 млн. евро за април 2020 година. За периода януари - април 2021 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 625.2 млн. евро (1.0% от БВП) при дефицит от 389.4 млн. евро (0.6% от БВП)² за същия период на 2020 година.  

Износът е 2 867.8 млн. евро за април 2021 г., като нараства с 950.5 млн. евро (49.6%) в сравнение с този за април 2020 година (1 917.3 млн. евро). За периода януари - април 2021 г. износът е 10 644.7 млн. евро (16.5% от БВП)², като нараства с 1 569.9 млн. евро (17.3%) в сравнение с този за същия период на 2020 година (9 074.8 млн. евро, 15% от БВП). Износът за периода януари - април 2020 г. намалява на годишна база с 3%. Вносът за април 2021 г. е 2 963.2 млн. евро, като нараства с 1 063.6 млн. евро (56.0%) спрямо април 2020 година (1 899.6 млн. евро). За периода януари - април 2021 г. вносът е 11 270 млн. евро (17.5% от БВП), като нараства с 1 805.7 млн. евро (19.1%) спрямо същия период на 2020 година (9 464.3 млн. евро, 15.6% от БВП). Вносът за периода януари - април 2020 г. намалява на годишна база с 8.3%.

Преките инвестиции в чужбина за април 2021 г. нарастват с 3.2 млн. евро, при увеличение с 10.4 млн. евро за април 2020 година. През април 2021 г. салдото по статия преки инвестиции е отрицателно в размер на 90.6 млн. евро при отрицателно салдо от 158.8 млн. евро за април 2020 година. За периода януари - април 2021 г. салдото е отрицателно в размер на 151.6 млн. евро (0.2% от БВП) при отрицателно салдо от 433 млн. евро (0.7% от БВП) за същия период на 2020 година. Преките чуждестранни инвестиции (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни нарастват с 93.8 млн. евро за април 2021 г. при повишение със 169.2 млн. евро за април 2020 година. През април 2021 г. салдото по статия портфейлни инвестиции  е положително в размер на 186.8 млн. евро при положителна стойност от 103.1 млн. евро за април 2020 година.

За периода януари - април 2021 г. салдото е положително в размер на 1 434.9 млн. евро (2.2% от БВП)  при положително салдо от 576.6 млн. евро (1.0% от БВП)² за същия период на 2020 година. Портфейлните инвестиции – активи за април 2021 г. нарастват с 210.4 млн. евро при увеличение със 121.4 млн. евро за април 2020 година. Портфейлните инвестиции – пасиви за април 2021 г. нарастват с 23.6 млн. евро при повишение с 18.3 млн. евро за април 2020 година.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги през първото тримесечие на 2021 г. е положително. Износът на стоки и услуги регистрира спад - с 5.9%, докато вносът на стоки и услуги се увеличава с 1.9% в сравнение с първото тримесечие на 2020 година (според сезонно изгладените данни).

Цени

През май 2021 г. хармонизираният индекс на потребителските цени се увеличава с 2.3% в сравнение със същия месец на 2020 година. Най-голямо увеличение на цените е регистрирано в група „Транспорт“ - с 8.6%. Най-голямо намалениe на цените е регистрирано в групата „Съобщения“ - с 1.7%.

През първото тримесечие на 2021 г. индексът на цените на жилищата нараства със 7.5% в сравнение със същото тримесечие на 2020 година.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2021 г. нараства с 8.9% в сравнение със същия месец на 2020 година. Повишение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 27.8%, в преработващата промишленост - с 9.7%, и при производството и  разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.0%.

По данни от бизнес анкетата през юни 2021 г. прогнозите на мениджърите са за известно  увеличение на продажните цени в промишлеността, въпреки че преобладаващата част от тях очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Парични и финансови показатели

През май 2021 г. широките пари (паричният агрегат М3) се увеличават на годишна база с 12.7% при 12.8% годишното нарастване през април 2021 година. В края на май 2021 г. широките пари са 118.192 млрд. лв. (93.8% от БВП) при 117.197 млрд. лв. към април 2021 г. (93.0% от БВП).

Кредитите на Нефинансови предприятия и домакинства и НТООД през май 2021 г. възлизат на 62.492 млрд. лева. Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 4.1% на годишна база през май 2021 г. (4.3% годишно повишение през април 2021 г.) и в края на месеца достигат 35.798 млрд. лева (28.4% от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД са 26.694 млрд. лв. (21.2% от БВП) в края на май 2021 година.

През май 2021 г. обменният курс на лева спрямо долара достига 1.61 лв. за 1 щатски долар.

Българският бизнес

Подобни статии

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg