Индекси

Индекси в реално време и исторически данни за БФБ

Българският капиталов пазар се заражда в началото на XX век. Първият Закон за фондовата борса е приет през 1907 г. и регулира структурата и дейността на фондовата и стоковата борса в страната.

На 15 април 1914 г. с царски указ №7 се разрешава учредяването на първата истинска фондова борса в България - Софийска фондова борса. Според указа Софийска фондова борса е тържище, където се срещат членове на борсовата корпорация и борсови посредници за покупка и продажба на публични и частни ценни книжа.

Софийска фондова борса започва реална дейност през януари 1918 г, като първоначално на нея се търгуват акциите на 21 дружества. През 1922 г. е приет Правилникът на борсата, в който се регламентират нейното управление и устройство, изискванията за членство, както и редът и начинът на провеждане на борсовите сесии.

Работата на Софийска фондова борса е прекъсната за около 3 години в периода ноември 1925г. - септември 1928 г.

По време на Световната икономическа криза от 1929-33 г. борсата работи символично поради фалита на много компании и липсата на достатъчно сделки.

След края на кризата борсовата търговия се активизира, търгуваните обеми се увеличават, а на фондовата борса са листирани около 30 дружества.

През 1947г. Софийска фондова борса прекратява със закон своята дейност. Дейността е възобновена през юли 1991 г., а месеци по-късно е учредено и акционерното дружество Първа българска фондова борса (ПБФБ).

В периода от 1992 до 1994 г. в България са създадени около 20 регионални фондови борси, докато през 1995 г. е приет закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества, с което започва изграждането на регулирания български капиталов пазар. В съответствие с изискванията на новоприетия закон, се създава и Комисия по ценните книжа и фондовите борси (бел. ав. днешната Комисия за финансов надзор).

В края на същата година се обособява Българска фондова борса, като сред учредителите са Първа българска фондова борса, Пловдивска фондова борса, Черноморска фондова борса, Стокова борса Дунав и Фондова борса Север.

Година по-късно е учреден и Централен депозитар, като организация, осъществяваща сетълмент на безналични корпоративни ценни книжа. Както може би знаете, днес мажоритарни собственици на капитала на Българска фондова борса и Централен депозитар все още е държавата.

През 1997 г. в приет първият правилник за работа на борсата е малко по-късно БФБ-София получава лиценз от КЦКФБ за извършване на дейност като фондова борса.

В началото на 1998 г. се поставя началото на приватизационния процес чрез публично предлагане на акции на фондовата борса с продажбата на 60% от капитала на бургаския производител на кабели Елкабел АД.

На следващата година официално стартира и нов пазарен сегмент - Облигационен към Официален пазар, на който е регистрирана първата публична емисия от корпоративни облигации на ИТ-компанията ПроСофт АД.

В началото на XXI век, или по точно на 20 октомври 2000 г. борсата започва да изчислява борсовия индекс SOFIX. Той представлява съотношение на сумата от пазарната капитализация на дружествата, включени в него към текущия ден и сумата от капитализацията им към предходния ден. Базисната стойност на SOFIX е 100.

През 2003 г. стартира система за електронно подаване на поръчки чрез интернет от клиенти на членовете на борсата, наречена COBOS (Client order book online system).

На следващата година е реализирано и първото първично публично предлагане у нас – това на Инвестор.БГ, а през 2005 г. се осъществява публичното предлагане на остатъчния пакет от 34.78% от капитала на Българска телекомуникационна компания (БТК) АД

Същата година от борсата стартират и изчислението на втори индекс – BG40, който ще престане да съществува в края на 2013 г.

По-късно, през 2007 г. започва и изчислението на още два индикатора – BGTR30 и BGREIT.

Годината ще се помни и с подписаното Рамково споразумение за внедряване на електронната система за търговия на Дойче Бьорзе Xetra, която е въведена в експлоатация през лятото на следващата 2008 г.

Въпреки кризисните години, Българска фондова борса става публична компания през 2010 г., като първата сделка с книжата е през януари 2011 г.

2011 г., както и следващата 2012 г. са известни с осъществените приватизационни сделки по продажбата на 33% от капитала на ЕВН България електроснабдяване АД, ЕВН България електроразпределение АД, Енерго-Про Продажби АД, Енерго-Про мрежи АД, а също ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ Разпределение България АД.

От същата година е и едно от най-добрите решения в историята на борсата, а именно въвеждането на нова пазарна сегментация и емисиите финансови инструменти са разпределени между основния пазар BSE (www.bse-sofia.bg) и алтернативния пазар BaSE (www.basemarket.bg).