Основни моменти при Xetra

2534
Основни моменти при Xetra

Считано от 16 юни 2008 г. (понеделник), търговията на Българска фондова борса ще се осъществява чрез новата търговска платформа Xetra.

Xetra е електронна система, разработена от “Дойче Бьорзе” АГ, която е предназначена за
спот-търговия с акции и редица други инструменти, включително индексни фондове (ETF), облигации, варанти и права.

Основният фактор на модела за търговия са поръчките (order driven market). При въвеждане на насрещно изпълними поръчки, системата регистрира сделки. Определени участници на пазара, наречени маркет-мейкъри, могат да въвеждат и котировки.

Времетраенето на търговската сесия варира в зависимост от конкретния вид инструмент, както и от пазара, на който е регистриран. Конкретното времетраене на сесията за емисиите, търгуващи се непрекъснато, е както следва:

09:00 – 09:20 Pre-trading
09:20 – 09:30 откриващ аукцион
09:30 – 10:50 непрекъсната търговия
10:50 – 11:00 междинен аукцион
11:00 – 13:40 непрекъсната търговия
13:40 – 13:45 закриващ аукцион
13:45 – 16:00 Post-trading

За емисиите, търгуващи се само посредством аукциони, търговската сесия е както следва:

09:00 – 10:50 Pre-trading
10:50 – 11:00 откриващ аукцион
13:40 – 13:45 закриващ аукцион
13:45 – 16:00 Post-trading

По време на непрекъснатата търговия всяка новопостъпила поръчка в системата незабавно се проверява за изпълнение срещу вече активните насрещни поръчки, съобразно присвоените им приоритети. Поръчките могат да бъдат изпълнени изцяло или частично, или изобщо да не бъдат изпълнени, като в последния случай се сортират по цена/време.

Аукционите са период от време, през който въведените поръчки не се изпълняват, дори и да са насрещно изпълними. След изтичането на този период се стартира изпълнение на поръчките по единна цена, определена от системата, по такъв начин, че да бъде максимизиран изпълненият обем.

По време на предварителната фаза (рre-trading) участниците на пазара могат да въвеждат поръчки и котировки, за да подготвят същинската търговска фаза, както и да променят или изтриват съществуващи такива.

През последващата търговската (рost -trading) фаза могат да бъдат въвеждани нови поръчки, както и съществуващи такива могат да бъдат променяни или изтривани. Нововъведените поръчки се вземат предвид за съответния метод на търговия през следващия търговски ден. Предварителната и последващата фази са еднакви за всички емисии акции, за разлика от фазата на търговия.

По време на pre- и post-trading фазите борсовите членове могат да оповестяват информация и за сключените от тях сделки извън регулиран пазар с допуснати до търговия финансови инструменти.

Откриващият, междинният и закриващият аукциони се състоят от фаза на въвеждане на поръчки (кол-фаза) и фаза на определяне на цена. Всички поръчки и котировки за дадена емисия се допускат от системата, всички поръчки тип „айсберг” участват с пълния им обем. След изтичането на кол-фазата и в случаен момент в рамките на следващите 30 секунди системата пристъпва към сключване на една или повече сделки, ако са налице насрещно изпълними поръчки. Цената на аукциона е тази цена на лимитирана поръчка, при която е налице най-голям изпълним обем. До определяне на цена на аукциона не се стига, ако няма изпълними поръчки.

Цената, постигната на закриващия аукцион, служи за цена на затваряне за съответната сесия. Ако на закриващия аукцион не е постигната цена, цената на затваряне за съответната сесия за дадения финансов инструменти е равна на референтната цена. Референтната цена е цената на последната сключена сделка с дадена ценна книга.

В зависимост от текущата фаза на търговската сесия, както и в зависимост от това дали са налице насрещно изпълними поръчки, борсовите посредници могат да разполагат с различна информация за параметрите на активните в системата поръчки. По време на непрекъснатата търговия системата визуализира информация единствено за обема и цената на активните поръчки, без данни за участника на пазара, въвел поръчката.

Xetra допуска въвеждането на следните видове поръчки: пазарни, лимитирани, пазарни към лимитирани, стоп - поръчки и поръчки тип "айсберг".

Валидността на поръчките се определя от видовете им. В съответствие с поставените им ограничения, могат да бъдат валидни за текущата търговска сесия, само до изпълнението й или до изтриването й от подалото я лице, или се изтрива от системата при достигане на максималната валидност от 90 дни (т.е. 90 календарни дни от датата на въвеждане, вкл. текущия ден (Т+89).

Лимитираните поръчки са поръчки за покупка или продажба, които се изпълняват по цена, равна на посочената за съответната поръчка или на по-добра.

Пазарните поръчки са нелимитирани поръчки за покупка или продажба. Те се изпълняват по пазарна цена, която се определя в зависимост от активните насрещни поръчки и от референтната цена.

Пазарните към лимитирани поръчки са нелимитирани поръчки за покупка или продажба, които се изпълняват по цената, постигната по време на аукцион или (при непрекъсната търговия) по най-добрата насрещна лимитирана поръчка при липса на насрещна пазарна поръчка. Евентуално неизпълнена част на поръчката тип "пазарна-към-лимитирана" се въвежда при останалите поръчки в системата като лимитирана с цена, равна на цената на изпълнената част.

Предназначението на поръчките тип "айсберг" е да дадат на участниците възможност да въвеждат големи поръчки в портфейла, без да разкриват пълния им обем пред пазара. Поръчката тип "айсберг" се характеризира с лимитирана цена, общ обем и върхов (пиков, видим) обем. Айсбег-поръчките са валидни само за текущия ден на търговия.

Въвежданите поръчки нямат ценови ограничения, но се проверяват с определените динамични и статични диапазони и при съществено отклонение в цената се пристъпва към т. нар. прекъсване за нестабилност.

Статичният диапазон се определя като процентно отклонение спрямо последната цена на аукцион. Динамичният диапазон се определя като процентно отклонение спрямо цената на последната сключена сделка.

Ако след въвеждане на две насрещно изпълними поръчки потенциалната цена на сделка между тях попада извън някой от тези два диапазона, системата ще инициира прекъсване за нестабилност.

Прекъсванията за нестабилност, инициирани по време на непрекъснатата търговия, представляват смяна на фазата, т. е. системата преминава автоматично към аукцион, чиято фаза на въвеждане на поръчки (кол-фаза) е 2 минути. Прекъсвания за нестабилност могат да бъдат инициирани и по време на аукцион, ако потенциалната цена на аукциона попада извън статичния и динамичния аукцион. В този случай прекъсването се изразява в удължаване на фазата на въвеждане на поръчки (кол-фазата) с 2 минути. Потребителите на системата се уведомяват за инициираното прекъсване за дадения инструмент.

Ако е било инициирано прекъсване за нестабилност и след края на аукциона или след края на удължената фаза за въвеждане на поръчки, потенциалната цена на аукциона попада извън пъти по-широки диапазони (т. нар. разширени ценови диапазони), към фазата на определяне на цената се пристъпва след ръчна намеса от страна на борсата.

Разширените ценови диапазони са два пъти по-големи от нормалния статичен и динамичен аукцион. Потребителите на системата се уведомяват за инициираното удължено прекъсване за дадения инструменти

Ако в края на фазата на въвеждане на поръчки на даден аукцион са налице неизпълнени изцяло или частично пазарни поръчки или такива от вида “пазарна-към-лимитирана”, системата инициира т. нар. прекъсване за изпълнение на пазарни поръчки. Това прекъсване представлява удължаване на фазата за въвеждане на поръчки с 2 минути. Ако преди изтичането на тези 2 минути, в резултат на въведени нови поръчки или отменени активни, се окаже, че всички поръчки от горепосочените видове са напълно изпълними, системата незабавно прекратява прекъсването и пристъпва към определяне на цената.

При настъпване на събитие, пряко влияещо върху цената на даден инструмент (като например раздаването на дивидент, увеличаването на капитала или сплит), считано от датата, от която съответното парично плащане или право се отделя от инструмента, в системата цената се коригира с размера му, в зависимост от вида на самото събитие. Активните поръчки в системата за съответния инструмент биват отменени служебно.

Потребителите на COBOS ще разполагат с възможност да въвеждат всички видове поръчки, поддържани от Xetra, с изключение на стоп-поръчките, които не са налични и в момента, макар да се поддържат от RTS. В началния момент на експлоатация на системата ще бъдат достъпни пазарните и лимитираните поръчки, както и тези от вида "пазарни-към-лимитирани“. Впоследствие ще бъдат направени достъпни и айсберг-поръчките.

*По материали на БФБ

Четете още:

XETRA тръгва в понеделник

Компенсаторките ще се котират в абсолютна стойност, облигациите по номинал

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg