Хронология на събитията в Петрол Холдинг - Денис Ершов

2137
Хронология на събитията в Петрол Холдинг - Денис Ершов

В качеството си на мажоритарни собственици на една от най-големите компании в България, бихме искали да ви разкажем как започна и в момента тече процес на заграбване на нашата собственост.

І. На 20.12.2009г. чрез подаване на документи с невярно съдържание в Търговския регистър и тяхното приемане и узаконяване се слага началото на заграбването на компанията. За целта е измислено „Общо събрание на акционерите", без де факто да е имало такова. За това най-точно свидетелства абсурдът, че според протокола акционерът Мелник е присъствал на събранието във Варна, докато всъщност е бил във Виена, което личи от документите на Гранична полиция. Г-н Мелник пристигна от Виена в София, а не във Варна на 20.12.2009 в 13.00 часа.

В гр.Варна на 20.12.2009г. в 10 часа сутринта никога не се е състояло Общо събрание на акционерите на „Петрол Холдинг" АД.

Независимо от този безспорен факт Орлин Тодоров внася в Агенцията по вписванията изискуемите по закон документи за вписване на заявените промени като на всеки един от основните документи стои „Общо събрание на акционерите, проведено на 20.12.2009г. в 10.00 часа в гр.Варна , на ул."Братя Миладинови" №22А".

На това „Общо събрание на акционерите" посредством промяна на Устава, е отнето правото на мажоритарните собственици да вземат каквито и да било решения. Не е ли това абсурд? Изводът се налага от само себе си.

Акционерът Митко Събев, в сговор с изпълнителния директор Орлин Тодоров, внася в Агенцията по вписванията документи с невярно съдържание за несъществуващото събрание, и Агенцията по вписванията на свой ред вписва това заявление без да се обърне внимание на факта, че пълномощното от Денис Ершов за Александър Мелник е издадено за събрание в София, а в протокола е посочено, че събранието е проведено във Варна.

Събев, в сговор с някои от мениджърите в компанията, извършва множество машинации и злоупотреби, в резултат на които дружеството търпи огромни загуби за последните две години и половина в размер на повече от 200 милиона евро, като това е видно от съществуващите баланси на компанията. За това е сезирана и прокуратурата.

В следствие на действията на група злосторници са заплашени не само нашите интереси, но и интересите на повече от 6000 души, работещи в компаниите от групата на „Петрол холдинг". Ясно се вижда, че дружествата се източват по добре познатите печално известни схеми за ликвидиране на икономически гиганти като „Кремиковци".

ІІ. Логично следствие са настъпилите събития от 27.05.2010г. За тази дата има насрочено събрание на Надзорния съвет на „Петрол" АД. Отново имаме несъстояло се събрание и представени за вписване документи с невярно съдържание.

Как се разиграва поредният епизод от ужасяващия сценарий за убийството на една от най-големите български компании?

Сутринта на 27.05.2010г. пред свидетели и с нарочен акт, Денис Ершов оттегля даденото по-рано пълномощно за представителство в заседанията на Надзорния съвет от Митко Събев и заминава по бизнес дела извън страната.

Независимо от този факт в Агенцията по вписванията е представен протокол с невярно съдържание от заседание от 27.05.2010г. на Надзорния съвет. Събев е гласувал и подписал за взетото решение като пълномощник на Денис Ершов, въпреки че в присъствието на свидетели е получил документ за оттегляне на пълномощните, и също така е потвърдил, че повече няма да го представлява на заседанията.

На това „заседание" съвсем целенасочено и незаконосъобразно е освободен от състава на Управителния съвет на „Петрол"АД единият от изпълнителните директори Цветан Димитров поради единствената причина, че е сигнализирал на Денис Ершов като член на Надзорния съвет на „Петрол" АД и основен акционер в „Петрол Холдинг" АД за съществуването на злоупотреби в изключително големи размери.

По този начин се получава, че онзи който се бори правото и истината да възтържествуват, а доброто име на компанията да бъде възстановено, е отстранен от групата мошеници - Събев и Тодоров.

В последствие, по не съвсем законен начин,от работа са освободени още 11 човека, чието единствено прегрешение е, че милеят за компанията и симпатизират на мажоритарните акционери, кой знае защо презрително наричани от групата - „Руснаците".

ІІІ. Какво се случва на Общото събрание на акционерите на „Петрол Холдинг"АД проведено на 28.06.2010г?

Действително акционерът Събев на това Общо събрание е в изключително сложна позиция. Той е в една лесно решима за всеки друг, но не и за него дилема. Застанал е между упрека на собствената си съвест от една страна и тежестта на крупните неоправдани загуби на компанията под негово ръководство от друга.

В този смисъл под натиска на фактите той избира правилната страна. Логично е съгласието му с останалите акционери (между другото изразено с волеизявление чрез полагане на неговия собствен собственоръчен подпис) за необходимостта от промяна в ръководния екип на компанията.

Постигнато е единодушно съгласие за промени в състава на Съвета на директорите и в устава на „Петрол Холдинг" АД, които са отразени надлежно в представените в Търговския регистър документи.

По-късно обаче, той си променя решението на 180 градуса, тъй като той и останалите усещат, че от извършените промени и наближаващите разкрития за крупни разхищения и откровени кражби на стотици милиони евро и след промяната на органите за управление неминуемо ще последват сериозни финансови ревизии и търсене на персонална отговорност за огромните загуби.

Достатъчно е само да погледнем двете взаимно изключващи се определения от варненския окръжен съдия Маринов от 15 и 16 юли 2010г. На 15.07.2010 г съдията отказва спиране на регистърно производство поради пропуснат срок за завеждане на иска, а на следващия ден той допуска иска. Тази промяна в мисленето на Маринов основателно ни кара да мислим, че той е бил подложен на сериозен корупционен натиск. Друго логично и законово обяснение няма.

По-долу ще видите каква е истинската цел.

ІV. Основен документ, удостоверяващ качеството на акционер и дела му в дадено акционерно дружество е Книгата на акционерите. Ние се опитваме вече почти половин година поне да видим тази Книга.

След като Книгата не ни беше представена, бяхме принудени да отправим нотариална покана до вписания изпълнителен директор Орлин Тодоров. Адвокатът и нотариусът не бяха допуснати до сградата на „Петрол Холдинг" АД във Варна, за да я връчат и прибегнахме до помощта на полицията. Благодарение на съдействието на полицията нотариалната покана все пак беше връчена. На насрочената дата, Александър Мелник, нотариусът и адвокатът отново не бяха допуснати в сградата, поради което отново получихме достъп благодарение на полицията. Орлин Тодоров не беше в сградата на дружеството, въпреки че секретарката му ни увери, че той е получил поканата. Книгата на акционерите така и не ни беше представена, за което бе съставен констативен протокол.

Как да тълкуваме следните два документа подписани от едно и също лице:

А) Списък на лицата, между които се разпределят новите акции при увеличаване капитала на „Петрол Холдинг" АД от 04.11.2005, съгласно чл.197 от Търговския закон.

Б) Отговор на Орлин Тодоров по т.д.1155/2010г. по описа на Варненски окръжен съд Орлин Тодоров), в който той твърди: „В действителност притежаваните от Ершов акции, съгласно представените по делото временни удостоверения са 5,9 %!! Притежаваните от г-н Мельник акции са едва 0.621%. Или общо 6.521 % от капитала на „Петрол Холдинг"АД".

РЕШЕНИЕТО НЯМА НУЖДА ДА СЕ ПОДСКАЗВА. ЯСНО СЕ ВИЖДА, ЧЕ ВСИЧКО КОЕТО СЕ СЛУЧВА СЕ НАРИЧА С ЧУЖДИЦАТА „РЕЙДИНГ".

V. Към днешна дата активите на „Петрол Холдинг" АД се прехвърлят неправомерно по следния начин.

Използвайки документ с невярно съдържание, а именно протокол от проведено на 11.02.2010г. заседание на Съвета на директорите на „Петрол Холдинг" АД , на което се вземат решения за разпореждане с активи на дружеството, Орлин Тодоров подписва множество договори за прехвърляне на дялове и акции на „Петрол Холдинг" АД в други дъщерни дружества.

Представеният документ е съставен без знанието и одобрението на двама от членовете на Съвета на директорите и мажоритарни акционери Денис Ершов и Александър Мелник. Той е подписан само от трима от общо петимата членове на Съвета на директорите на дружеството, а съгласно устава решения за участие или прекратяване на участие в други дружества се взема с единодушие от членовете на Съвета.

Денис Ершов и Александър Мелник НИКОГА не са упълномощавали с изрично пълномощно, когото и да било от членове на Съвета на директорите за осъществяване на подобни сделки. В представения протокол не е посочен купувач, цена, срокове за плащане и др. задължителни реквизити за извършване на подобен род прехвърляния. Очевидно във вреда на акционерите е „упълномощен" вписаният изпълнителен директор Орлин Тодоров да сключва по свое усмотрение прехвърлителни сделки с акции и дружествени дялове.

Нещо повече. Купувач на голяма част от акциите и дяловете е „Петрол" АД или дъщерни дружества на „Петрол" АД. За подобен тип сделки е необходимо решение на Управителния съвет на „Петрол" АД, съгласно изискванията на устава на дружеството. Такова решение не е вземано, което е и повод за редица откази за вписване по партидите на дружествата в Търговския регистър.

Представен е например протокол - решение на едноличния собственик на „Нафтекс петрол" АД за придобиване на акции от „Петрол Холдинг" АД, подписано еднолично от изпълнителния директор на „Петрол" АД Светослав Йорданов, който не е упълномощен от Управителния съвет за такъв род сделки. Както виждате от този уникален протокол, не е съвсем ясно кой е едноличният собственик на капитала на дружеството - „Петрол" АД или Светослав Йорданов.

Наясно сме, че казусът изглежда сложен на пръв поглед, особено след неуместните медийни атаки към Агенцията по вписванията. Всъщност, казусът е много прост - компаниите от групата „Петрол холдинг" АД имат своите мажоритарни акционери и е редно да се съобразяват с техните решения.

За нас като чужденци и крупни инвеститори е изключително странно неуважението към институциите. Ние уважаваме законите и институциите на България и затова от сърце се надяваме, че ще вземете всички мерки безобразието, което се извършва в нашите дружества, да приключи.

ЗАБАВЯНЕТО НА ТОЗИ ВЪРПОС Е ПРЕДПОСТАВКА ЗА БАНКРУТ НА ЕДНА ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ КОМПАНИИ В Р БЪЛГАРИЯ.

Денис Ершов

Александър Мелник


Българският бизнес

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg