Ръководството на БФБ поиска право на отговор по повод публикации в медия

660
Ръководството на БФБ поиска право на отговор по повод публикации в медия

Бистра Илкова, изпълнителен директор на Българска фондова борса, пожела да публикуват във в. „Дневник“ в пълен текст правото на отговор относно две публикации в ежедневника от 21 юли 2008 г. под заглавия “Мъгла обви новия мандат на борсовото ръководство” и “Борсата отхвърли идеята за консултативен съвет” .

Отговорът е публикуван без съкращения.

“Българска фондова борса – София” АД изразява становището си, че в две публикации във в.”Дневник” от 21.07.2008 г., съответно под заглавия “Мъгла обви новия мандат на борсовото ръководство” и “Борсата отхвърли идеята за консултативен съвет”, се съдържат множество неверни твърдения, изопачени факти и подвеждаща информация, а именно:

По отношение на мандата на съвета на директорите на борсата не отговаря на истината твърдението, че съветът на директорите “е вписан миналата година за нов 5-годишен мандат на основата на невярно подадени данни, сигнализираха акционери в компанията”.

Истината е, че през април 2008 г. беше извършена задължителна пререгистрация на борсата, въз основа на параграф 4 от ПЗР на ЗТР, представляваща техническа процедура по прехвърляне на цялото фирмено дело от съда в новия търговски регистър.

При извършването на тази процедура не са извършвани никакви нови вписвания на обстоятелства относно “БФБ-София” АД.

Съгласно изискванията на същия параграф 4, ал.1 от Закона за търговския регистър търговците и клоновете на чуждестранни търговци, вписани в търговския регистър и регистъра на кооперациите при окръжните съдилища, са длъжни да се пререгистрират по този закон в тригодишен срок от влизането му в сила.

В изпълнение на това изискване борсата подаде на 18.04.2008 г. в търговския регистър при Агенцията по вписванията заявление, към което беше приложен заверен актуален устав на дружеството. При поисканата пререгистрация не е извършвана промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване и вече вписани от съда, а чисто технически е спазена изискуемата процедура по прехвърляне на цялото фирмено дело от Софийски градски съд в новия търговски регистър.

Заявлението за това е подадено по електронен път чрез попълване на изискуемата форма образец “А5”. Формата съдържа множество задължителни полета, без попълването на които е невъзможно да се приключи успешно електронната пререгистрация на дружеството.

Едно от тези задължителни полета е под т. 12 Съвет на директорите “Мандат”, което изисква посочване на дата и година на мандата на целия съвет на директорите.

Така оформеното с дата и година поле за попълване може да породи правни противоречия, защото съгласно чл. 233 от Търговския закон мандатът е индивидуален за всеки член на съвета, а не общ за целия съвет, както го изисква полето на търговския регистър.

От друга страна, никога не може да има точна яснота относно продължителността на мандата на един член на съвета, тъй като разпоредбата на чл. 233 от Търговския закон няма автоматично действие “ex lege” и членът на съвета продължава да изпълнява функциите си, дори и след изтичане на мандата му, докато не бъде освободен от общото събрание на акционерите и това обстоятелство не бъде вписано в търговския регистър с конститутивно действие. Всичко това показва несъстоятелността на полето под т. 12 във формата “А5” на търговския регистър, но борсата беше длъжна да го попълни, за да може електронната пререгистрация да приключи успешно и делото да бъде прехвърлено от съда към регистъра едно към едно, без вписване на нови обстоятелства.

Предвид горното в полето дата и година за “Мандат” е посочена датата 14.06.2012 г., съответстваща на принципно заложения в устава 5-годишен мандат. Считаме, че попълването на каквато и да е дата в това поле би било неточно, предвид факта, че мандатът е индивидуален за всеки отделен член, а не общ за целия съвет и каквито и да е било промени в състава на съвета имат сила само след решение на общото събрание на акционерите и вписването на това обстоятелство в търговския регистър.

В тази връзка на 18.07.2008 г. е изпратено и писмо-запитване до Агенция по вписванията, по което се очаква отговор, съобразно който ще процедира и дружеството.

От всичко казано по-горе става ясно, че в търговския регистър е извършена само пререгистрация на “БФБ-София” АД, без да са вписвани каквито и да е нови обстоятелства, тъй като липсват основания за това.

Следователно е абсолютно невярно и подвеждащо твърдението във в.”Дневник”, че са подадени “неверни данни”, тъй като въобще не са подавани нови данни за борсата, а чисто технически са прехвърлени старите данни в новия търговски регистър.

В заключение бихме искали да отбележим, че избирането и освобождаването на членове на СД на Борсата и на всяко едно АД, може да стане въз основа на решение на общото събрание на акционерите. Наличието на мандат на един или друг член на СД не обвързва общото събрание на акционерите, което по всяко време може да избере или освободи отделен член или СД като цяло.

По отношение на публикацията “Въпреки желанието на всички браншови организации: Борсата отхвърли идеята за консултативен съвет” “БФБ-София” АД изразява следното: В статията се съдържат твърдения и изводи, които не отговарят на истината, като по този начин манипулират обществеността. В статията се твърди, че предложението за създаване на Консултативен съвет е било направено от Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), което не отговаря на истината.

Истината е, че БАЛИП не е акционер на борсата, поради което не може да прави предложения на Общото събрание. Предложение за създаване на Консултативен съвет чрез промени в устава на общото събрание на борсата бе направено от акционера “Бета корп”, като в последствие за това предложение гласуваха 5.66% от представените на събранието акции с право на глас.

Идеята за създаването на Консултативен съвет е инициирана от ИП “Евро финанс” в писмо до Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, който поиска становища от заинтересуваните лица по отношение на структурата, правомощията и компетенциите на така предложения Консултативен съвет.

Основното, което се предлага от ИП “Евро финанс” във връзка със създаването на Консултативен съвет е в него да има представители на всички съсловни организации – участници на капиталовия пазар и решенията на този съвет да имат обвързваща сила по отношение на решенията на Съвета на директорите на борсата.

Становищата на заинтересуваните организации, а именно – Асоциацията на банките в България, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България и Българската асоциация на управляващите дружества бяха изпратени и на борсата. Становищата може да намерите тук.

Видно от тях е, че те по принцип подкрепят създаването на Консултативен съвет, но не споделят идеята за обвързваща сила на решенията на този съвет по отношение на решенията на Съвета на директорите на борсата, тъй като това противоречи на основни правни принципи и законови разпоредби.

Това становище се подкрепя и от Съвета на директорите на БФБ, който на свое заседание на 13 юни тази година разгледа постъпилото в КФН предложение от ИП “Евро финанс”, като протокола от заседанието е изпратен в Комисията. Съветът на директорите на БФБ счита, че предложението за създаване на Консултативен съвет към БФБ с такива правомощия е правно необосновано и нецелесъобразно.

Евентуалното създаване на такъв Консултативен съвет и предвиждането на задължителна обвързваща сила на неговите становища за Съвета на директорите на “Българска фондова борса – София” АД ще доведе фактически до подмяна на одобрения от КФН състав на Съвета на директорите на “Българска фондова борса – София” АД с лица, които нямат задължение да отговарят на изискванията на чл. 77 от ЗПФИ. Тези лица могат с действията си да застрашат интересите на инвеститорите и на българския капиталов пазар като цяло, без да понесат каквато и да е отговорност за това, тъй като съгласно ЗПФИ те не са административно отговорни лица.

Към настоящия момент без да е създаден Консултативен съвет, и независимо от факта, че законодателят е премахнал съществуването на комисията по чл. 26, ал. 2 от ЗППЦК (отменен), БФБ никога не е преставала да съгласува най-важните си решения, касаещи капиталовия пазар, със всички заинтересувани организации.

Самият Заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, също, от своя страна, съгласува с представителните организации постъпилите за одобрение предложения и повторно им дава възможност да изразят становищата си във връзка с дейността и операциите на регулирания пазар.

По този начин и чрез възможността да обжалват по административен или съдебен ред индивидуалните административни актове на Заместник-председателя на КФН, всички заинтересувани лица упражняват контрол върху правилата за работа на “Българска фондова борса – София”.

В заключение искаме да подчертаем, че Борсата и занапред ще продължава диалога със заинтересуваните лица по отношение на проекта за създаването на Консултативен съвет, тъй като в него се съдържат и редица конструктивни предложения, които биха били от полза за развитието на капиталовия пазар.”

Сн.: Бистра Илкова, изп. директор на Българска фондова борса (Profit.bg)

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg