Евроинс Румъния допринесе за ръста в приходите на ЕИГ

1522
Евроинс Румъния допринесе за ръста в приходите на ЕИГ

Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ) реализира през първата половина на 2010 г. приходи от застрахователни премии в размер на 126 млн. лв. спрямо 123 млн. лв. за същия период на предходната година, информират от холдинговата структура, част от групата на Еврохолд България.

Ръстът в размер на 2% се дължи основно на дейността на дружеството в Румъния, а по видове застраховки - на нарастването на приходите от застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" и застраховка „Имущество", съответно с 9 и 10 на сто през 2010 спрямо 2009 г.

Ръстът на премийния приход на Евроинс Румъния се дължи и на значително нарастване на цената на полиците по застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите като към края на месец юли средната цена достига 281 лв. За първите седем месеца на тази година се запазва тенденцията на нарастване на премийния приход спрямо същия период на предходната година, макар и с по-бавен темп.

За първата половина на 2010 г. ЕИГ реализира консолидирана загуба в размер на 0.6 млн. лв. спрямо загуба от 3.4 млн. за същия период на 2009 г. Намалението на загубата спрямо предходния период е над 5 пъти и се дължи основно на значителното подобрение на техническата печалба на компаниите от групата. През отчетния период от 1 януари 2010 г. до 30 юни 2010 г. са настъпили няколко съществени факти и обстоятелства в дейността на дружествата от групата на Евроинс Иншурънс Груп.

Евроинс България

За първото полугодие на 2010 г. ЗД Евроинс АД (Евроинс) регистрира брутен премиен приход от 34 млн. лв. или 6.8% спад спрямо същия период на 2009 г. Представянето на компанията е по-добро от това на пазара на общо застраховане, който регистрира спад от 8.1% за първите пет месеца на 2010 година, по последни данни на Комисията за финансов надзор.

През първите шест месеца на 2010 г. Евроинс реализира нетна загуба от 25 хил. лв. спрямо загуба от 876 хил. лв. за същия период на 2009 година.

За периода от 01.01.2010 г. до 30.06.2010 г. най-голям дял в портфолиото на компанията продължават да заемат автомобилните застраховки „Каско" (40.7%) и "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" (35.2%), или общо 75.8% от премийния приход. Това е спад с по-малко от 2 пункта спрямо същия период на 2009 г., когато делът на автомобилните застраховки е бил 77.5%.

Настъпилите щети, нетни от презастраховане, са в размер на 14.5 млн. лв. за второто тримесечие на 2010 г. и са с 3.3% по-малко от същия период на 2009 г., когато са били 15 млн. лв.

Квотата на щетимост, нетна от презастраховане, е 50.3% за периода, което е с 2 пункта подобрение спрямо същия период за 2009 г., когато е била 52.7%.

От застрахователя заявяват, че компанията продължава да следва дългосрочната си стратегия за оптимизация на разходите. В резултат на това административните разходи през второто шестмесечие на 2010 г. са 6.1 млн. лв. или 16.4% подобрение спрямо първите шест месеца на 2009 г., когато са били 7.3 млн. лв.

Нетният резултат от инвестиционна дейност за периода е отрицателен, в размер на 108 хил. лв., спрямо печалба от 397 хил. лв. за същия период на 2009 г.

Общо капиталът и резервите на дружеството в края на месец юни 2010 г. възлизат на млн. лв., приблизително на нивото от 14.1 млн. лв. към 30.06.2009 г.

„Евроинс продължава да осъществява иновативна продуктова политика и да предлага разнообразни и нестандартни застраховки на българския пазар. Така например, нов продукт "Каско на МПС" с името "4х4" беше разработен и понастоящем се предлага за продажба", се чете още в Междинният доклад за дейността на групата Еврохолд България през първото полугодие на 2010 г.

„От 1 април до 30 юни 2010 г. се извърши "Великденска промоция" по застраховка "Имущество". Промоцията беше предназначена за физически и юридически лица, като им предоставяше право да сключват полици с допълнителна отстъпка през периода на нейното провеждане. Целта на кампанията беше постигната като бяха запазени съществуващите и привлечени нови клиенти по застраховки "Имущество" чрез по-добри условия, които нямат аналог на застрахователния пазар", заявяват от българския застраховател.

През този май Евроинс започна и кампания "Благодаря!". Тя е насочена към кръводарителите чрез предоставяне на специални преференции по застраховки "Злополука и общо заболяване" и "Имущество на физически лица".

През юни 2010 година застрахователят пусна на пазара и комбинирана полица "Дом, кола и здраве" в отговор на повишените изисквания на клиентите и оптимално задоволява нуждите им от застраховане на имуществото, колата и здравето.

С цел подобряване на обслужването на клиентите бе въведена и нова процедура за обработка на щети по застраховки "Имущество", която гарантира бързото и качествено уреждане на претенции в цялата страна, отчитат от застрахователя.

„Компанията поддържа политиката си на преструктуриране на портфолиото и редуциране на дела на автомобилните застраховки. През периода беше разработена система за оценка и допълнително стимулиране на агенциите. Системата има за цел повишаване ефективността от работата на агенциите и насърчаване на пласмента на неавтомобилни застраховки. Беше създаден и специализиран екип от регионални координатори, които съдействат на всички офиси в страната с работата си в сферата на обучението и маркетинга", се чете още в документа.

Евроинс Румъния

За второто тримесечие на 2010 г. Евроинс Румъния регистрира брутен премиен приход от 86 млн. лв. или 8.5% ръст спрямо същия период на 2009 г. През първите шест месеца на 2010 г. компанията реализира нетна загуба от 907 хил. лв. спрямо загуба от 3.8 млн. лв. за същия период на 2009 г.

„През отчетния период Евроинс Румъния разшири гамата на застрахователното си портфолио с няколко нови продукта, които бяха специално разработени за румънския пазар. Компанията предлага на своите сегашни и бъдещи клиенти следните нови видове застраховки: застраховка „АН1 N1 Медицински разходи", застраховка "Загуба на документи", застраховка "Имущество - три риска", информират от ЕИГ.

Оттам допълват, че новите застрахователни продукти са разработени в отговор на повишените изисквания на развиващия се застрахователен пазар. Освен това, Евроинс Румъния работи и в насока подобряване на условията по съществуващите продукти, като например застраховка „Медицински разходи при пътуване в чужбина".

В документа се чете още, че освен с разработването и предлагането на нови застрахователни продукти през изминалия период, Евроинс Румъния продължава и с подобряване на оперативната си дейност в двете основни направления на застрахователния бизнес.

„Относно дейността по уреждане на претенции, през отчетния период бяха подобрени вътрешните правила и процедури чрез създаване на структура за предприемане на проактивни мерки във връзка с предявени нематериални щети по застраховка "Гражданска Отговорност". Освен това, се въведоха критерии за оценка на инспекторите, които отговарят за обработването на щетите, предявени от клиентите на компанията", посочиха от ЕИГ.

Относно дейността по продажба на застрахователни полици, от компанията споменават, че е въведена бонус-малус система за тарифиране на застраховка „Гражданска Отговорност" и е започнало издаване на електронни полици по застраховка „Гражданска Отговорност".

В допълнение на това, Евроинс Румъния продължи с политиката си за подобряване обслужването на клиентите чрез мотивиране и допълнително стимулиране на своите агенти и посредници чрез въвеждане на нови критерии за оценка на агенциите като се провеждат ежедневни съревнования за брой сключени полици "Имущество", "Злополука", "Медицински разходи".

Евроинс Македония

За първото полугодие на 2010 г. Евроинс Македония регистрира брутен премиен приход от 6.5 млн. лв. или 0.1% ръст спрямо същия период на 2009 г. През първите шест месеца на 2010 г. компанията реализира нетна загуба от 311 хил. лв. спрямо загуба от 341 хил. лв. за същия период на 2009 г.

През отчетния период Евроинс Македония запазва стабилните си позиции на македонския застрахователен пазар. Тенденцията за малък, но стабилен ръст в премийния приход и това тримесечие е налице, отчитат от ЕИГ.

На фона на низходящата тенденция за целия застрахователен пазар в Република Македония, Евроинс запазва ценовите равнища на предлаганите продукти, независимо от увеличената конкуренция в страната с навлизането на Кроация, Република Хърватска и Уника, Австрия на застрахователния пазар.

„Важно е да се отбележи, че през отчетния период клиенти на компанията станаха Централната Банка на Република Македония и най-голямата банка в Република Македония - Комерциална банка", казаха от застрахователната компания.

Евроинс Македония продължи с наложената на холдингово ниво политика за подобряване обслужването на клиентите чрез мотивиране и допълнително стимулиране на своите агенти и посредници. В тази връзка, както и в другите компании от холдинга, бяха въведени нови критерии за оценка и изплащане на комисионните на агенциите.

Евроинс Здравно Осигуряване

За първата половина на 2010 г. Евроинс Здравно Осигуряване регистрира брутен премиен приход от 0.7 млн. лв. или 31.1% ръст спрямо същия период на 2009 г. През първите шест месеца на 2010 г. компанията реализира нетна загуба от 125 хил. лв. спрямо печалба от 46 хил. лв. за същия период на 2009 г.

Акциите на Евроинс България още не са търгувани на БФБ в петък. Същите поскъпнаха в четвъртък с 1.48%, до 1.37 лв. за бройка, при изтъргувани едва 50 книжа.

Подобни статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg