Комисията за защита на конкуренцията установи, че „ЕВН България Електроразпределение" АД е извършило нарушение по чл. 21, т. 4 от Закона за защита на конкуренцията и наложи на дружеството имуществена санкция в размер на 337 347 лв. Комисията постанови прекратяване на нарушението.

Производството е образувано по искане на „Яна" АД, гр. Бургас. Дружеството получава електроенергия по кабелен електропровод „Яна3" 20 kV, изграден през 1986 г., свързващ предприятието с електрическа подстанция, собственост на „НЕК" ЕАД. Тъй като кабелният електропрвод се използва от електроразпрделителното дружество EVN за пренос на електрическа енергия през него, то последното следва да заплаща цена за достъп по смисъла на чл. 117, ал. 7 от Закона за енергетиката (ЗЕ) на собственика на електропровод „Яна3" 20 kV до момента, когато евентуално го изкупи.

Поведението, квалифицирано от КЗК като нарушение в настоящото производство, се изразява в обвързване от страна на EVN на плащането на дължимата от него цена за достъп по чл. 117, ал. 7 от ЗЕ със стартиране на процедурата по изкупуване на кабелен електропровод „Яна3" по реда на §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката.

Видно от разменяната между страните кореспонденция, EVN винаги при повдигнат въпрос от страна на „Яна" АД за плащане на цената за предоставен достъп през кабелния електропровод, насочва преговорите към стартиране на процедурата за изкупуване и обвързва началото на плащането на цената за достъп с началото на въпросната процедура по прехвърляне на собствеността върху енергийното съоръжение. Всеки опит на „Яна" АД да поведе преговорите към сключването на договор за достъп се отклонява от ответното дружество в посока, съобразена единствено с интереса на EVN.

Укоримостта на поведението на EVN следва от факта на неговото естествено монополно положение на съответния пазар, където „Яна" АД няма възможност за алтернативно присъединяване към друга електротранспортна мрежа. Експлоатирайки господстващото си положение, EVN се грижи в максимална степен да удовлетвори своите претенции - да изкупи кабелен извод „Яна3" и да отложи във времето плащането на цената за предоставения достъп.

Комисията счита, че поведението на EVN представлява едностранно извършвано поведение на предприятие с определена пазарна власт, благодарение на което то извлича ползи, каквито не би постигнало, ако на пазара, на който оперира, имаше нормална и достатъчно ефективна конкуренция. В настоящия казус EVN обвързва изкупуването на кабелния електропровод с отлагане и скъсяване на времето за плащане на дължимата от него цена за предоставения му достъп, използвайки факта на липсата на алтернатива за получаване на електрическа енергия през друга електротранспортна мрежа от този, спрямо който е насочено неговото поведение - в случая „Яна" АД.

При определяне на санкцията КЗК е взела под внимание продължителността и характера на нарушението, както и оказаното съдействие от страна на ответното дружество.

От EVN заявиха, че ще обжалват и ще сезират Върховния административен съд. Внимателният анализ на постановеното от КЗК решение, дава основание да заявим, че то е неправилно, поради което компанията ще потърси защита на своите права по допустимия от закона ред, като обжалва в срок решението пред Върховен административен съд, се казва в официално становище по случая на електроразпределителното дружество.

„Възникналият между двете дружества принципен спор пред КЗК, се предхожда от друг спор между същите страни пред ДКЕВР, в рамките на които ЕВН България Електроразпределение АД отстоява своето право да начислява на Яна АД - като свой клиент, цена за пренос на електрическа енергия по разпределителната мрежа и желае да бъде установена принадлежността на съоръжението към същата тази разпределителна мрежа, по която разпределителното предприятие пренася електрическата енергия до присъединените обекти на Яна АД", информират от компанията.

Оттам сочат, че производството завърши с решение на ДКЕВР, с което регулаторният орган потвърди основателността на твърденията и правилността на действията на ЕВН България Електроразпределение АД.

„Независимо от това, че казусът се регулира от условията на лицензията и ДКЕВР като единствен компетентен в случая държавен орган се е изказал в полза на ЕВН България Електроразпределение АД, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в решението си от 3 юни т.г. налага на електроразпределителното дружество имуществена санкция в размер на над 337 000 лв. Това поражда противоречие между решенията на два независими държавни органа, което не е в полза нито на страните в спора, нито допринася за общата бизнес среда в сектора", смятат от електроразпределителното дружество.