Средната брутна месечна работна заплата за април 2015 г. е 897 лв., за май - 873 лв. и за юни - 868 лева, информират от Националния статистически институт.

През второто тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата e 879 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2015 г. с 2.3%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Финансови и застрахователни дейности” - със 7.5%, „Образование” - с 6.6%, и „Строителство” - с 4%.

През второто тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата нараства със 7.6% спрямо второто тримесечие на 2014 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” - с 16.5%, „Култура, спорт и развлечения” - с 14.2%, и „Професионални дейности и научни изследвания” - с 12.7%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2015 г. в обществения сектор нараства с 3.5%, а в частния сектор - с 9.2%.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2015 г. се увеличават с 80.9 хил., или с 3.6% спрямо края на март 2015 г., като достигат 2.31 милиона.

Спрямо края на първото тримесечие на 2015 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 58.7%, „Култура, спорт и развлечения” - с 10.4%, и „Селско, горско и рибно стопанство” - със 7.2%.

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Образование” - с 2.6%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 21.5 и 16.9%.

В края на юни 2015 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 10.2 хил., или с 0.4% повече в сравнение с края на юни 2014 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 6.0 хил., „Преработваща промишленост” - с 5.1 хил., и „Строителство” - с 2.8 хиляди.

В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 8.5%, и „Селско, горско и рибно стопанство” - с 3.6%.

Най-голямо намаление на наетите лица в края на юни 2015 г. спрямо края на юни 2014 г. има в икономическа дейност „Административни и спомагателни дейности” - с 4.6 хил., а в проценти - в „Операции с недвижими имоти” - с 4.9%.