Лихвите по ипотечните кредити за домакинствата в лева се понижават с 0.02 процентни пункта през юни до ново рекордно ниско ниво от 2.73%, показва статистиката на Българската народна банка. Лихвите по левовите потребителски кредити пък се повишават с 0.12 процентни пункта на месечна и с 0.17 процентни пункта на годишна база до ниво от 7.81 на сто.

Кредити за домакинствата

Годишният процент на разходите (ГПР) по ипотечните кредити, който включва всички лихвени плащания по кредита, както и всички такси, комисиони и други разходи за сметка на клиента, леко се повишава спрямо предходния месец с 0.02 процентни пункта и достига 3.01%. той обаче остава с 0.15 пр. п. по-нисък в сравнение с юни 2020 година.

ГПР по потребителските кредити се повишава с 0.21 пункта през юни до ниво от 8.39%, но на годишна база намалява с близо половин процентен пункт.

Лихвените проценти по овърдрафт кредитите за домакинствата бележат спад от 0.06 процентни пункта през май до ниво от 14.88%, а на годишна база отчитат лек ръст от 0.02 пункта. Тези по кредитните карти са на ниво от 20.27 на сто към края на юни, което е с 0.02 процентни пункта под нивото от предходния месец и с 0.25 процентни пункта повече в сравнение с юни 2020 година.

Обемът на новоотпуснатите потребителски кредити нараства с 18.3% до 612 млн. лв., а този на предоговорените и рефинансираните заеми – с 35.5% до 130.3 млн. лв.

При жилищните кредити в левове обемът по нов бизнес се увеличава с 40.1% до 504.1 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 31.1% до 125.7 млн. лв.

Корпоративни кредити

Средният лихвен процент по фирмените кредити до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 0.11 процентни пункта до 3.02%, а по тези над 1 млн. евро – с 0.02 пр. п. до 2.12% през юни 2021 г.

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, намалява с 0.10 пр. п. до 2.57%, а по кредитите над 1 млн. евро той се увеличава с 0.23 пр. п. до 2.70%.

През юни 2021 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове се понижава с 0.03 пр. п. до 2.61%, а по овърдрафта в евро – с 0.11 пр. п. до 1.97%.

ЕЦБ: Очаква се леко затягане на кредитните условия за фирмите в еврозонатаБанките в еврозоната очакват ръст в търсенето на корпоративни кредити през третото тримесечие на годината


Депозити на домакинствата

През юни 2021 г. средният лихвен процент по индивидуалните левови депозити спада с 0.01 пр. п. до 0.08%, а по тези в евро – с 0.03 пр. п. до 0.05%.
Средните лихвени проценти по овърнайтдепозитите в левове и в евро остават на нива от 0%.

Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове, остава почти без промяна на ниво от 0.24%, а по тези в евро се повишава с 0.01 пр. п. до 0.52%.

Обемът по нов бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове нараства с 10% до 229.1 млн. лв. Увеличава се и обемът по нов бизнес по депозитите с договорен матуритет в евро със 72.3% до 250.3 млн. лв.

Фирмени депозити

През юни 2021 г. в сравнение с май 2021 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0.07 пр. п. до -0.25%, а по тези в евро – с 0.03 пр. п. до -0.03%.

Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро се запазват на нива от 0%.

Обемът по нов бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава с 44.2% до 239.1 млн. лв., а по тези в евро – със 159.7% до 151.8 млн. лв.