През второто тримесечие на 2022 г. се наблюдава намаление на превозените товари от товарния транспорт с 6.3%, докато при извършената работа е регистрирано повишение с 5.1% в сравнение с предходното тримесечие. Данните на Националния статистически институт (НСИ) са предварителни и сезонно изгладени.

При пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) е отчетено увеличение спрямо предходното тримесечие както на превозените пътници - с 6.2%, така и на извършената работа - с 8.3%.

Годишни изменения

Увеличават се превозените товари с 1.7% и на извършената работа с 5.6% от сухопътния и водния товарен транспорт се наблюдава през второто тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 година. Данните са предварителни.

Със 17.4% нарастват превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) през второто тримесечие на 2022 г. спрямо същия период на предходната година. Извършената работа също бележи ръст от 30.5% спрямо второто тримесечие на 2021 година.

Товарен сухопътен транспорт

През второто тримесечие на 2022 г. превозените товари от сухопътния транспорт са 28 770.2 хил. т, или с 1.8% повече спрямо съответното тримесечие на 2021 г. Вътрешните превози се увеличават със 7.8%, докато при международните е отчетен спад от 8.7%.

Извършената работа нараства с 5.9% и достига 10 105.6 млн. тонкилометра.

Товарен воден транспорт

Превозените товари от речния и морския транспорт са с 1.3% повече спрямо същото тримесечие на 2021 г. в резултат на по-голямото количество превозени товари от морския транспорт.

Същевременно извършената работа, измерена в тонкилометри, намалява с 8.7% и достига 234.7 млн. тонкилометра, което основно се дължи на международните превози на речния транспорт, при които е регистриран спад от 24.5%.

Пътнически сухопътен транспорт

Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт през второто тримесечие на 2022 г. е 88 463.0 хил., или с 14.3% повече спрямо същия период на предходната година.

Увеличението при автобусните превози е с 13.1%, а при железопътните - с 34.8%.

Извършената работа е 1 993.4 млн. пътниккилометра, което представлява ръст от 31.4% спрямо второто тримесечие на предходната година.

Пътнически воден транспорт

През второто тримесечие на 2022 г. при водния пътнически транспорт се наблюдава увеличение както на превозените пътници, така и на извършената работа съответно с 24.0 хил. пътници и със 117.6 хил. пътниккилометра.

Градски електротранспорт

През периода април - юни 2022 г. предприятията от градския електротранспорт са превозили общо 61 045.0 хил. пътници, или с 22.1% повече спрямо същия период на 2021 година. Намаление с 2.0% е регистрирано само при тролейбусните превози. Извършената работа също се увеличава с 24.9% и достига 319.4 млн. пътниккилометра.