През третото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата e 2 000 лв. и нараства спрямо второто тримесечие на 2023 г. с 2.2%, показват данните на Националния статистически институт.

Средната брутна месечна работна заплата у нас за юли 2023 г. е 1 973 лв., за август - 1 957 лв., а за септември - 2 072 лева.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Държавно управление“ - с 13.4%, „Образование“ - с 12.2%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ - със 7.5%. (Данните за трето тримесечие на 2023 г. отразяват ефекта от увеличението на заплатите със задна дата в системата на образованието и някои организации от сектор „Държавно управление“, отбелязват от НСИ).

Спрямо третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 14.7%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности: „Образование“ - с 20.3%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 19.6%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 18.3%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са:

 • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ - 4 670 лева;
 • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 3 055 лева;
 • „Финансови и застрахователни дейности“ - 2 894 лева.
 • Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

 • „Други дейности“ - 1 259 лева;
 • „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 265 лева;
 • „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - 1 480 лева.
 • Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 15.3%, а в частния - с 14.5%.

  Защо толкова бавно забогатяваме?Ако гледаме периода след глобалната финансова криза, България расте, но Литва и Румъния растат по-бързо

  Наетите у нас лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2023 г. намаляват с 34.1 хил., или с 1.5%, спрямо края на юни 2023 г., като достигат 2.30 млн. по предварителните данни на НСИ.

  Спрямо второто тримесечие на 2023 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 15.8%, в „Административни и спомагателни дейности“ - с 2.7%, и „Преработваща промишленост“ - с 1.4%.

  Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение с 1.1% е регистрирано в дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“.

  Най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 19.9 и 16.7%.

  В края на септември 2023 г. в сравнение с края на септември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение нарастват с 22.1 хил. или с 1.0%.

  Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - със 17.4 хил., „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 6.8 хил., и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 4.0 хил., а най-голямо намаление - в „Преработваща промишленост“ - с 9.0 хил., и в „Административни и спомагателни дейности“ - с 8.2 хиляди.

  В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 10.4%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - със 7.2%, и в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 3.4%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Административни и спомагателни дейности“ - с 6.7%, и „Добивна промишленост“ - с 2.1%.