България със сигурност е най-бедният член в клуба на богатите и за това сме с ниско самочувствие, но въпреки това не сме бедни в смисъла, който влагат от Световната банка – живот под 2 долара на ден. Това каза Левон Хампарцумян, председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк, като встъпление преди обявяване на най-новите данни за финансовото богатство и дълг на домакинствата в България.

Според него в годините преди кризата, до 2008 година, богатството на населението растеше главно заради скока в цените на недвижимите имоти, към които българинът има традиционно слабост. Сега обаче ще наблюдаваме и увеличаване на финансовите активи, като следствие от по-голямата склонност на населението да пести, за сметка на потреблението.

„Изводът от този доклад не трябва да ни прави песимисти, защото целта е да насърчаваме предприемачеството и да ставаме по-богати“, каза още Хампарцумян.

Що се отнася до доклада, то в него се констатира, че ръстът на банковите депозити в най-голяма степен е допринесъл за увеличението на богатството на домакинствата през миналата година. Въпреки кризата българските семейства са успели да увеличат финансовите си активи с 12%, показва последният анализ на УниКредит за финансовото богатство на домакинствата в ЦИЕ, в частта си за България.

През последните месеци се наблюдава тенденция домакинствата с по-големи депозити да продължават да увеличават размера им, докато тези с по-малки спестявания са ги теглят.

Така се стига до значителна концентрация на спестяванията сред малка група домакинства и по данни на БНБ, в края на миналата година 4.8% от домакинствата с банкови сметки държат 68% от всички спестявания.

Една от възможните причини по-малко заможните домакинства да посегнат на спестяванията си, според анализаторите на УниКредит, е че те чувстват по-силно ефектите от нарастващата инфлация, като индексът на потребителските цени нарасна с 5.6% на годишна база през март.

Покачващите се цени на храните се усещат най-силно, тъй като според данни на НСИ за последното тримесечие на миналата година, 36.5% от разходите на домакинство са предназначени за храна.

Други фактор за влошаващите се финанси на домакинствата е спадът на доходите на глава от населението с 3.7% на годишна база през четвъртото тримесечие на миналата година, докато безработицата се увеличава значително през миналата година до нива над 10%

Депозитите - предпочитани в портфейла на домакинствата

И през следващите две години българите ще продължат да спестяват в депозити, прогнозира Милен Касабов, старши икономист на УниКредит Булбанк. Според него в обозримо бъдеще, банковите депозити би трябвало да запазят и дори да разширят в известна степен доминиращата си роля във финансовите активи на домакинствата.

В края на миналата година депозитите са съставлявали близо 73% от финансовото богатство на домакинствата и очакванията са този процент да се запази през следващата година.

Причините българите да предпочитат депозитите като форма за спестява е, че те са на практика безрисков финансов инструмент, който благодарение на конкуренцията между банките предлага все по-привлекателни нива на доходност.

Друг финансов актив, който в голяма степен допринася за нарастването на финансовите активи през изминалата годин,а са пенсионните фондове, става ясно от икономически анализ на банката.

Значителни и стабилни нови потоци от задължителни вноски заедно с подобрената доходност от инвестираните активи, поради благоприятни динамики на финансовите пазари, доведоха до годишен ръст от над 26% в общите нетни активи.

Застрахователните технически резерви нараснаха над два пъти, но основно поради промени в методологията на отчитане.

Прогнозите на банката са, че активите в пенсионни фондове също вероятно ще увеличат дела си в портфейла на българските домакинства, като ръстът им ще бъде в известна степен засегнат от частичната национализация на една от схемите, с очакван ефект, оценен на около 120 млн. лв. през тази година.

От друга страна инвестициите в акции и колективни инвестиционни схеми вероятно ще се увеличат в по-малка степен. Двата компонента и сега са със сравнително по-малък дял в общите активи, но със значителен ръст през изминалата година са активите в колективни инвестиционни схеми, регистрирани в чужбина, които нарастват с над 50%, поради силното представяне на чуждестранните финансови пазари и инвестициите в държавни ценни книжа, които нарастват с над 13% поради възприемането им като по-сигурна инвестиционна алтернатива, обясни Касабов.

Други инструменти, като регистрираните в страната КИС, директните инвестиции в публично търгувани акции и корпоративните облигации претърпяха двуцифрен спад, основно поради значителни нетни изтегляния на средства и много слаби резултати на местния финансов пазар.

От страна на задлъжнялостта на домакинствата, 2010 година ще бъде запомнена като единствената година в последното десетилетие с отчетен спад, макар и минимален, след като през 2009-та година този показател остана почти без промяна.

Така след години на бързо натрупване на задължения и коефициент на задлъжнялост, приближаващ 70% през 2008-ма година, тенденцията преобърна през следващите две години, като съотношението се понижи до текущите нива - близо до 55%.

Въпреки това обемът на банковите ипотечни кредити нарасна в последната година основно в евро, докато потребителските кредити от банки намаляха, заедно с намаляващото потребление.

От друга страна кредитите от небанковите финансови институции нарастват както в сравнение с ипотечните, така и в сравнение с потребителските видове.

Прогнозите за следващите години са ръстът в задлъжнялостта на домакинствата да се върне постепенно към положителни стойности, но ръстовете вероятно ще останат значително по-умерени в сравнение с предкризисния период.

Като цяло ръстът в нивата на задлъжнялост вероятно ще остане под този на ръста в активите. Ипотечното кредитиране би трябвало да продължи да расте по-бързо от потребителското и постепенно да печели основен дял сред всички видове задължения.