По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2012 г. намаляват с 27.9 хил., или с 1.3% спрямо края на декември 2011 г., като достигат 2.10 милиона.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2011 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” - с 4.6%, „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 4.0%, и „Други дейности” - с 3.7%.

Увеличението на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е най-голямо в дейност „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - с 6.6%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 22.5 и 18.1%.

В края на март 2012 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с
44.6 хил., или с 2.1%, по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ - с 15.4 хил., „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - с 10.5 хил., и „Строителство“ - с 8.5 хиляди.

В процентно изражение намалението е най-голямо в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ - с 11.9%, „Строителство” - с 6.5%, и „Селско, горско и рибно стопанство” - с 5.6%.

Средната месечна работна заплата за януари 2012 г. е 720 лв., за февруари - 719 лв., и за март - 754 лева.

През първото тримесечие на 2012 г. средната месечна работна заплата се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2011 г. с 0.6% и достига 731 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Други дейности”- с 15.7%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - с 11.6%, и „Професионални дейности и научни изследвания” - с 9.7%.

През първото тримесечие на 2012 г. средната месечна работна заплата нараства с 8.9% спрямо първото тримесечие на 2011 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 18.7%, и „Професионални дейности и научни изследвания” - с 18.3%.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2012 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:

„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 1 724 лева

„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 582 лева

„Финансови и застрахователни дейности” - 1 394 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

„Хотелиерство и ресторантьорство” - 475 лева

„Административни и спомагателни дейности” - 485 лева

„Селско, горско и рибно стопанство” - 530 лева.

Спрямо първото тримесечие на 2011 г. средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2012 г. в обществения сектор нараства с 3.6%, а в частния сектор - с 11.1%.