По предварителни сезонно изгладени данни през третото тримесечие на 2013 г. както превозените товари, така и извършената работа от товарния транспорт, се увеличават в сравнение с предходното тримесечие, съответно с 0.8 и 3.9%.

Спрямо второто тримесечие на 2013 г. превозените пътници от сухопътния, водния и градския електротранспорт са с 0.8% по-малко, докато извършената работа се увеличава с 0.9%.

По предварителни неизгладени данни през третото тримесечие на 2013 г. в сравнение със съответния период на 2012 г. превозените товари от сухопътния и водния транспорт са с 15.2% повече, докато извършената работа отбелязва спад от 5.3%.

В сравнение със съответното тримесечие на предходната година се наблюдава намаление както при превозените пътници, така и при извършената работа от сухопътния, водния и градския електротранспорт, съответно със 7.6 и 1.3%.

През третото тримесечие на 2013 г. превозените товари от сухопътния транспорт са 32.81 млн. т, или с 5.14 млн. т повече спрямо съответното тримесечие на 2012 г., като увеличение се наблюдава при всички видове сухопътен транспорт.

Извършената работа също отбелязва ръст от 27.6% спрямо третото тримесечие на 2012 г. и достига 8.90 млрд. ткм. Увеличение отбелязват както вътрешните, така и международните превози, което се дължи на по-голямото средно превозно разстояние, на което са превозени товарите.

По предварителни данни на НСИ превозените пътници през третото тримесечие на 2013 г. със сухопътен транспорт са с 6.4% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, което се дължи на намаления брой превозени пътници както от железопътния (с 1.6%), така и от автобусния транспорт (с 6.7%).

Извършената работа, измерена в пътниккилометри, също отбелязва спад от 4.5% в сравнение с третото тримесечие на 2012 г. и достига 3.22 млрд. пкм. Ръст от 2.5% се наблюдава при международните превози, докато при вътрешните превози извършената работа е с 6.0% по-малко.

Както превозените товари, така и извършената работа от водния транспорт бележат спад спрямо третото тримесечие на 2012 г. съответно със 729 хиляди тона и 2.48 млрд. тонкилометри.

Броят на превозените пътници от водния транспорт през третото тримесечие на 2013 г. намалява спрямо съответното тримесечие на предходната година с 43.3%, което основно се дължи на по-малкия брой превозени пътници от речния транспорт.

Извършената работа също намалява с 13.1% в сравнение с третото тримесечие на 2012 г., което се дължи главно на международните превози, които отбелязват спад от 41.3%.

През третото тримесечие на 2013 г. предприятията от градския електротранспорт (трамваен, тролейбусен и метро) са превозили общо 57.47 млн. пътници, или с 9.6% по-малко спрямо съответния период на предходната година. Увеличение от 25.3% е регистрирано единствено при превозените пътници от метрополитена.

Същевременно извършената работа отбелязва ръст от 27.5% спрямо третото тримесечие на 2012 г., като достига 467.2 млн. пътниккилометра. Увеличението е резултат от по-голямото средно превозно разстояние (с 4 км), на което са били превозени пътниците от метрополитена.