През първото тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 21.479 млрд. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 10.982 млрд., като на човек от населението се падат 1 558 евро.

Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.6% на БВП през първото тримесечие на 2018 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г.

Първо тримесечие на 2018 година

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2018 г. възлиза на 21.479 млрд. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 048 лв. от стойностния обем на показателя.

При среден за тримесечието валутен курс от 1.59128 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 13.498 млрд. долара и съответно на 1 915 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 10.982 млрд. евро, като на човек от населението се падат 1 558 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие на 2018 г. възлиза на 18.782 млрд. лв. по текущи цени.

През първото тримесечие на 2018 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището си с 0.3 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година до 2.2%.

Индустриалният сектор запазва равнището на относителния си дял в добавената стойност на икономиката от 29.3%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до ниво от 68.5% при 68.2% през съответния период на предходната година.

За крайното потребление през първото тримесечие на 2018 г. се изразходват 86.2% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 18.2% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

Тримесечни изменения

През първото тримесечие на 2018 г. БВП нараства спрямо предходното тримесечие с 0.9% според сезонно изгладените данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства също с 0.9%.

По предварителни данни за първото тримесечие на 2018 г. крайното потребление нараства с 0.5%, а бруто образуването в основен капитал - с 4.6% спрямо предходното тримесечие.

Износът на стоки и услуги увеличава равнището си с 1.1%, докато вносът на стоки и услуги намалява с 2.2% спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни.

БВП нараства с 3.6% през първото тримесечие на 2018 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година според сезонно изгладените данни.

През първото тримесечие на 2018 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 3.4%.

Динамиката на брутната добавена стойност се определя основно от регистрирания растеж при: Операции с недвижими имоти - 6.7%, Строителство - 6.6%, Финансови и застрахователни дейности - 5.5%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 3.7%, Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - 3.4%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - 2.6%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 2.1%.

По отношение на компонентите на крайното използване основен принос за регистрирания положителен икономически растеж имат бруто образуването на основен капитал - с ръст от 7.0%, индивидуалното потребление на нетърговските организации, обслужващи домакинствата - с 6.8%, индивидуалното потребление на домакинствата - с 3.4%, и колективното потребление на държавното управление - с ръст от 1.7%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 4.4%, а вносът на стоки и услуги - с 4.6%.