По предварителни данни на Националния статистически институт през май 2022 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 1.4%, в сравнение с април 2022 г.

През май 2022 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 20.2% спрямо съответния месец на 2021 г.

Месечни изменения
През май 2022 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 13.0%, и в преработващата промишленост - с 1.6%, а намаление е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.5%.

Съществен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 27.4%, производството на превозни средства, без автомобили - с 11.0%, производството на основни метали - с 8.9%.

По-значителен спад е регистриран при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 15.0%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 6.6%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 6.1%, производството на напитки - с 5.5%.

Годишни изменения
На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в: преработващата промишленост - с 21.1%, добивната промишленост - с 18.5%, и производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 14.1%.

По-съществен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството, некласифицирано другаде - с 96.7%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 41.2%, производството на напитки - с 37.5%, производството на превозни средства, без автомобили - с 37.1%.

Намаление е отчетено при обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 1.0%.