През 2021 г. вътрешното потребление на суровини в Европийския съюз възлиза на 14.1 тона на човек, което е с 4% повече в сравнение с пандемичната 2020 година, показват данните на Евростат.

Неметалните минерали представляват повече от половината от вътрешното потребление на материали (53%) през 2021 г., биомасата генерира почти една четвърт (23%), изкопаемите горива формират почти една пета (18%), а металните руди - 6% от общото потребление.

Анализът на вътрешното потребление по категории показва относителното значение на различните сурови материали и техния потенциал за повторна употреба, възстановяване или рециклиране.

С течение на времето моделите на потребление на тези категории материали се развиват по различен начин, показва още статистиката.

От началото на хилядолетието вътрешното потребление на материали в ЕС е намаляло от над 15.4 тона на човек до около 14.1 тона на човек през 2021 г.

Потреблението на биомаса остава сравнително стабилно през този период, за разлика от потреблението на метални руди и неметални минерали, които бяха силно повлияни от финансовата и икономическа криза от 2008-2009 г., както и от мерките, предприети в отговор на пандемията от COVID-19.

Евростат обаче отбелязва, че потреблението на неметални минерали е било по-слабо засегнато от пандемията от COVID-19, отколкото потреблението на метални руди.

Междувременно потреблението на изкопаеми енергийни източници постепенно намалява през последните две десетилетия, отразявайки резултатите от ограничаването на въглеродните емисии. През 2021 г. обаче се наблюдава леко увеличение от значителния спад, регистриран през 2020 г.

Нивото на вътрешното потребление на материали се различава значително в отделните държави - от 7 тона на човек в Холандия до 35 тона на човек във Финландия през 2021 г.

5 иновации, които могат да трансформират борбата с климатичните промениЗа повечето хора соларната ферма или геотермалната електроцентрала са просто съоръжения за производство на електричество. Учени и инженери обаче виждат много по-голям потенциал


Вътрешното потребление на материали във всяка страна се влияе от нейните природни дадености и материални ресурси, които са важен структурен елемент на всяка икономика.

През 2021 г. потреблението на минерали варира от 2 тона на човек в Холандия до 23 тона на човек в Румъния. Различията между отделните държави могат да бъдат резултат от различни нива на строителни дейности и инвестиции, гъстота на населението и размера на транспортната инфраструктура.

Потреблението на биомаса варира от един тон на човек в Малта до 8 тона на човек в Ирландия. Икономиките с високо потребление на биомаса често са специализирани в производството на дървен материал (Финландия) или в отглеждането на животни (Ирландия, Дания).

Потреблението на изкопаеми горива варира от тон на човек в Латвия до 8 тона на човек в Люксембург.

В България потреблението на суровини възлиза на 20.4 тона, което е над средното и ни нарежда на осмо място в ЕС. Основната част на потреблението у нас се пада на неметалните материали (8.7 тона на човек), следвани от металните руди (5.1 тона), изкопаемите горива (4.3 тона) и биомасата (2.6 тона).