През първото тримесечие на 2022 г. емисиите на парникови газове в икономиката на ЕС възлизат на общо 1.029 млрд. тона еквивалент на въглероден диоксид (CO2-еквивалент), което е увеличение съответно от 7% и 6% в сравнение със същото тримесечие на 2020 г. и 2021 г.

Нивото на европейските въглеродни емисии обаче все още е под това отпреди пандемията от COVID-19. През първото тримесечие на 2019 г. икономиката на ЕС емитира 1.035 млрд. тона CO2-еквивалент.

Информацията е от данните за тримесечните оценки за емисиите на парникови газове по икономически дейности, публикувани от Евростат.

Документираните увеличения се дължат до голяма степен на ефекта от икономическото възстановяване след рязкото намаляване на активността поради кризата с COVID-19.

През първото тримесечие на 2022 г. икономическите сектори, отговорни за най-много емисии на парникови газове, са домакинствата (24%), електричеството и доставката на газ (21%) и производствота (20%), следвани от селското стопанство (12%) и транспорта, логистиката и складирането (10%).

Емисиите на парникови газове се увеличават във всички сектори в сравнение със същия период на 2021 г., с изключение на домакинствата, които остават на същото ниво (245 милн. тона CO2-еквивалент).

Най-голямо увеличение е регистрирано в транспорта и складирането (+21%), минното дело (+15%) и строителството (+11%).

Емисиите през първото тримесечие на 2022 г. се увеличават в почти всички държави-членки на ЕС в сравнение със същото тримесечие на 2021 г., което показва възстановяване от пандемията от COVID-19.

Нидерландия (-9%) и Финландия (-1%) са единствените държави членки, които регистрират намаление на емисиите през първото тримесечие на 2022 г. в сравнение с първото тримесечие на 2021 г.

Най-силен ръст на парниковите емисии сред държавите членки за първото тримесечие на тази година е отчетен в България (+38%), Малта (+21%) и Ирландия (+20%).