Към края на септември активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, възлизат на близо 8,177 млрд. лева, съобщава Българската народна банка.

На годишна база размерът на активите се увеличава с 401 млн. лева (5,2%) и намалява със 105,5 млн. лв. (1,3%) спрямо юни 2022 г.

Като процент от прогнозния БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към септември 2022 г. е 5,3%, при 5,6 на сто от БВП към септември 2021 г.

Към края на септември активите на местните инвестиционни фондове са над 2,645 млрд. лева, като за една година се увеличават с почти 130 млн. лева (5,2%). В сравнение с юни 2022 г. активите на тези фондове намаляват с 36,5 млн. лева (1,4%).

Активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават със 182 млн. лева (15,7%) до 1,342 млрд. лева, а тези на балансираните фондове, фондовете, инвестиращи в недвижими имоти и други се увеличават с 16 млн. лева (3,6%) до 453,2 млн. лева.

Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват на годишна база с 68 млн. лева (7,4%) до 850 млн. лева.

Към края на септември относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции, от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 50,7%, при 46,1% към септември 2021 г.

Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 32,1% от общата сума на активите при относителен дял от 36,5% към септември 2021 г.

Към края на трето тримесечие на 2022 г. основен дял във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева - 63,1% и в евро - 32,3%, при съответно 50% и 44,1% към септември 2021 г.