Депутатите увеличиха размера на месечната вноска във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ за производени в България нефтопродукти от руски петрол. Това стана с промени на второ четене в Закона за компенсиране на разходите на потребителите на моторни горива.

Народните представители приеха промени във формула за изчисление на вноските, в която коефициентът от 0,5 стана 0,7. Размерът на вноската зависи от средномесечните цени за барел на суровия нефт сорт „Брент“ и на този с произход от Русия или изнесен от Русия.

Наименованието на законопроекта се измени на Закон за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт.

В обхвата на закона попадат условията и реда за събиране на месечни вноски върху нефтопродукти, произведени на територията на България от суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия и разходването на вноските за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт. Задължени лица по този закон са лицата, които произвеждат такива нефтопродукти.

Според приетите текстове министърът на икономиката и индустрията ежемесечно определя изчислението на размера на средномесечните цени на база цената, на която се търгуват двата вида нефт на три водещи световни стокови борси за съответния месец.

Директорът на Агенция „Митници“ до 5-то число на текущия месец подава информация на министъра за количеството внесен в страната суров нефт по сорт и произход. Министърът на икономиката и индустрията е задължен да публикува на сайта на министерството до 15-то число размера на месечната вноска.

Събраните вноски се разходват по програми, одобрени от Министерския съвет, за финансова подкрепа на физически лица за транспорт. Условията и реда за предоставяне на средствата, както и лицата, които имат право на подпомагане, се определят с постановление на МС.

По предложение на министрите на икономиката и индустрията и на труда и социалната политика, фондът ежемесечно до 25-то число предоставя информация за събраните вноски. МС може да преустанови програмите за финансова подкрепа при липса на средства.

На второ четене отпаднаха предвидените компенсации за разходи на потребителите на моторни горива чрез крайните им разпространители.

Законът влиза в сила три дни след приключване на процедурата по нотификация по евродиректива.