Инвестиционната среда в ЕС е по-малко привлекателна отколкото преди 3 години в сравнение с глобалните конкуренти.

Цените на енергията са най-голямото предизвикателство пред инвестиционната среда в Европа и основният двигател на влошаващата се конкурентоспособност на ЕС през последните 3 години.

Регулаторната среда е на второ място сред предизвикателствата, включително наблюдаващия се спад в качеството на прилагане на инструментите на ЕС за по-добро регулиране.

Това са част от основните констатации в ежегодното изследване на BusinessEurope Барометър на реформите, съобщава Българската стопанска камара, която е част от процеса от 22 години.

Барометърът на реформите на BusinessEurope разглежда представянето на глобалната конкурентоспособност на Европа въз основа на ключови показатели, обхващащи данъчно облагане и публични финанси, бизнес среда, иновации и умения, достъп до финансиране и финансова стабилност.

Притокът на преки чуждестранни инвестиции в ЕС е намалял с 66% през 2021 г. в сравнение с 2019 г., за разлика от 63% увеличение в САЩ през същия период, става ясно от изследването.

Броят на инвестиционните проекти на зелено в ЕС е намалял с 15% между 2021 г. и 2022 г. в сравнение с 18% увеличение в САЩ през същия период.

Цените на природния газ на едро са се увеличили в ЕС с над 1100% между 2019 г. и техния пик през 2022 г., в сравнение с повишение от около 200% в САЩ и 100% в Япония.

Европейските компании са изправени пред перспективата за дългосрочно покачване на цените на енергията до нива, които са значително над тези, при които работят основните им конкуренти, както и пред по-бързото увеличаване на регулаторната тежест в сравнение с тях, отбелязва президентът на BusinessEurope Фредрих Персон.


Идва ли краят на Европейските индустрии са изправени пред битка за оцеляване. Ами ако не успеят?

Важен фактор за невъзможността за привличане на по-високи нива на инвестиции в ЕС е политиката на субсидиране на промишлеността, която се наблюдава в други региони на света. Пример в това отношение е Законът за намаляване на инфлацията в САЩ. Персон посочва, че глобалната конкуренция за инвестиции, заетост, растеж и технологични иновации се решава от привлекателна бизнес среда с прости и ясни правила.

Сред основните препоръки от изследването са:

Премахване на регулаторните бариери пред европейския единен пазар в области като енергетика, околна среда, цифрови технологии, търговия на дребно, банкиране и капитал, здравеопазване и отбрана.


Ускоряване и опростяване на опростете процедурите за издаване на разрешителни и финансиране, които са ключови пречки пред проекти и инвестиции, необходими за успешна екологична и цифрова трансформация.


Увеличаване на търговските възможности чрез сключване и ратифициране на търговски споразумения, по-специално с Австралия, Индия, Чили, Мексико, Нова Зеландия и Меркосур. Подпомагане на доставките и достъпа до критични суровини чрез бързо приемане на добре разработен Закон за критичните суровини, който да гарантира доставките.


Европа къса зависимостта си от Китай в сектора на електромобилите до 2030 За да се случи това обаче, европейските страни трябва да реагират на “приятелския огън” от САЩ

Постигане на споразумение по новите фискални правила. То е необходимо да се постигне спешно, преди държавите членки да формират и приемат своите бюджети за 2024 г. Вземайки предвид високите нива на дълг и дефицит в някои държави, надеждната и спазвана рамка е от съществено значение за поддържане на устойчивостта на публичните финанси в ЕС.


Гарантиране, че финансовото регулиране подкрепя достъпа на предприятията до финансиране по време на трудния период, в който наблюдаваме нарастващи фалити в ЕС. По-специално новите пруденциални правила за финансовите институции, включително прилагането в ЕС на международното споразумение Базел III, не трябва значително да увеличават капиталовите изисквания като цяло.


Насърчаване на алтернативни на банковото кредитиране източници на финансиране, включително подобряване на достъпа до рисков капитал и мобилизиране на повече собствен капитал.


Ненаучените уроци на ГерманияБерлин трябва да намали зависимостта си не само от Русия, но и от Китай

Гарантиране, че действията в подкрепа на устойчивото финансиране са пропорционални, работещи и отговарят на нуждите на финансовите пазари, както и на реалната икономика, за да помогнат компаниите да финансират своя преход и да насочат инвестиции в подкрепа на кръгова и зелена икономика.


Цифровизация на публичната администрация, включително изграждане на сигурен и ефективен интерфейс с бизнеса.


Изграждане на необходимата цифрова инфраструктура, включително широкомащабна 5G мрежа, е от съществено значение, за да позволи на ЕС да внедри и използва най-новите технологии и да позволи на предприятията да се конкурират в световен мащаб. ЕС трябва да подкрепи чрез схеми като програмата „Цифрова Европа“ по-големи инвестиции в областта на киберсигурността.


Ускорено прилагане на регулаторните „пясъчни кутии“, което да позволи по-по-бързо експериментиране и тестване на иновации и технологии от следващо поколение.


Продължаване и по-нататъшно стимулиране на предоставянето на обучение, като подходите, ръководени от социалните партньори, потенциално играят особено важна роля при предоставянето на хората на подходящи умения.