През първото тримесечие на 2023 г. Брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.3% в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. и с 0.5% спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г.

Това показват предварителните сезонно изгладени данни на НСИ.

През първото тримесечие на 2023 г. произведеният БВП възлиза на 39 970 млн. лв. по текущи цени според предварителните данни.

На човек от населението се падат 6 201 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.822536 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 21 931 млн. долара и съответно на 3 402 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 20 436 млн. евро, като на човек от населението се падат 3 171 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през първото тримесечие на 2023 г. възлиза на 34 878 млн. лв. по текущи цени.

Структура на брутната добавена стойност по икономически сектори през първите тримесечия на 2022 и 2023 г.

През първото тримесечие на 2023 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 2.5%, което е нарастване с 0.2 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2022 година.

Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.6 процентни пункта до 34.4%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, се увеличава до 63.1% през първото тримесечие на 2023 г. при 62.7% през първото тримесечие на 2022 г.

Компоненти на крайното използване на БВП през първите тримесечия на 2022 и 2023 г.

През първото тримесечие на 2023 г. за крайно потребление се изразходват 78.5% от БВП.

Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 13.7% от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

През първото тримесечие на 2023 г. БВП нараства с 0.5% спрямо предходното тримесечие според предварителните и сезонно изгладени данни.

Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.6% на тримесечна база.

Темп на прираст на БВП и на БДС спрямо предходното тримесечие

Сезонно изгладените данни за първото тримесечие на 2023 г. показват нарастване на бруто образуване на основен капитал - с 0.3%, спрямо предходното тримесечие.

БВП нараства с 2.3%, а БДС - с 2.7%, през първото тримесечие на 2023 г. в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. според сезонно изгладените данни.

Растежът на БДС се определя от увеличението при следните икономически дейности:

Строителство - 7.0%

Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - 5.9%

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 3.2%

Операции с недвижими имоти - 3.2%

Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 1.6%

Финансови и застрахователни дейности - 1.1%

Селско, горско и рибно стопанство - 1.1%

Промишленост - 0.1%

Спад на годишна база е регистриран в Култура, спорт и развлечения; други дейности – с 0.8%.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 2.1% и бруто образуване на основен капитал - с 1.8%.

През първото тримесечие на 2023 г. износът на стоки и услуги се увеличава с 2.3%, а вносът на стоки и услуги бележи спад с 2.3%, в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. по сезонно изгладени данни.

Тримесечните оценки на националните сметки за БВП и неговите компоненти се разработват в съответствие с методологическите принципи на Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз.

Резултатите от изследването са предварителни. Те се основават на наличната месечна и тримесечна статистическа и административна информация и се актуализират ежегодно (9 месеца след края на отчетната година) с данни от годишните изчерпателни изследвания в областта на икономическата статистика, както и въз основа на актуализирана административна информация.