През изминалата 2023 г. в условията на променяща се лихвена среда, повлияна от динамиката на инфлацията и глобалната несигурност, БАКБ запазва своя устойчив растеж и успешно приключва последното тримесечие. Нетната печалба на банката в размер на 54.899 млн. лева след данъчно облагане представлява ръст от 25%, спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г.

Ръстът на БАКБ не е само в постигнатата печалба. Активите на банката достигнаха до 2 790.176 млн. лв. в края на 2023 г. Ключов фактор за това е привличането на нови клиенти, включително през дигиталните канали и новите платформи за дигитални продукти, както и развитието на бизнес взаимоотношенията със съществуващите клиенти на банката.

Приходите от лихви на БАКБ нарастват със 78 % спрямо края на 2022 г., докато банковият сектор отчита 62% ръст за посочения период. Разходите за лихви също се покачват, но при ефективното им управление от страна банката, ръстът е само с 61%, при 155% за банковия пазар в страната. В резултат на това БАКБ реализира сериозно увеличение на нетните приходи от лихви със 79%. Този индикатор отново е по-добър от банковия пазар, който отчита 50% увеличение.

Ипотечното кредитиране за граждани достига впечатляващ ръст от 47%, при 20% среден ръст в този сегмент на банковия пазар. Атрактивните условия, предлагани от БАКБ обуславят постигнатите високи резултати. Потребителските кредити също нарастват, което води до чувствително разширяване на портфейла от кредити за физически лица със значителните 31%, при отчетени 12% за банковата система през последното тримесечие на миналата година.

Капиталовата позиция на БАКБ запазва своята положителна динамика и отчита ръст от 26% спрямо края на 2022 г., при който CET1 на индивидуална основа достига 278. 297 млн. лв., осигурявайки подкрепа за продължаващото устойчиво развитие на банката.

Пълните отчети на Българо-американска кредитна банка, както и цялостният доклад на ръководството на банката са налични на корпоративния сайт в секция „Връзка с инвеститорите“.