През последните 7 години tbi bank премина през впечатляваща трансформация от традиционен местен играч до водещата challenger банка в Югоизточна Европа. Силните позиции на tbi на трите основни пазара, на които оперира – България, Румъния и Гърция, фокусът върху клиентите и постоянното развитие на бизнеса отново доведоха до рекордни финансови резултати.

Консолидираният неодитиран финансов отчет на tbi за 2023 г. показва нетна печалба в размер на 42,4 млн. евро, която е с 16% по-висока от тази през 2022 г. - 35.5 млн. евро. През отчетения период tbi сключи редица нови партньорства, включително с търговци от нови сектори и вече присъства в над 20,000 търговски обекта на основните си пазари. Този впечатляващ обхват допринася за това банката да се нареди сред лидерите по отношение на предлаганите платежни продукти в трите държави. Наред с това банката продължи да се адаптира към пазарната среда и към предпочитанията на клиентите, което допринесе както за ръста над средните за пазара нива в секторите банкиране на дребно и малки и средни предприятия, така и за положителните финансови резултати за годината.

През 2023 г. tbi bank е обслужила 2,5 млн. заявления за финансиране в България, Румъния и Гърция, което е двойно повече в сравнение с 2022 г. През миналата година банката е одобрила близо 750 хиляди заема на обща стойност близо 1 млрд. евро (33% повече в сравнение с 2022 г.).

tbi отчита впечатляващ ръст на активите от близо 40% към края на декември 2023 г., достигайки 1,48 млрд. евро (при 1,07 млрд. евро в края на декември 2022 г.). Кредитният портфейл достигна 1,04 млрд. евро в края на декември 2023 г. (34% ръст спрямо 2022 г.). 71% от заявленията за финансиране са подадени през дигиталните канали за самообслужване (в сравнение с 51% през 2022 г.) и по този начин дигитализацията допринася значително за отличните резултати.

Благодарение на тези позитивни резултати, приходите на tbi bank нарастват с 32% до 203 млн. евро, главно благодарение на увеличението на нетния лихвен доход с 27% и на нетните приходи от такси и комисиони с 25%. Така оперативната печалба за 2023 г. достига 146 млн. евро.

Наред с това, депозитното портфолио на tbi bank достигна 1,12 млрд. евро в края на декември 2023 г. – ръст от 38% на годишна база., който значително изпреварва пазара. Този резултат се дължи главно на срочните депозити в сегмент крайни клиенти, където увеличението е дори по-голямо – 47% спрямо декември 2022 г.

Платено собщение от tbi bank