“Българо-американска кредитна банка” АД издаде нова емисия обикновени, лихвоносни, безналични, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми, подчинени облигации, структурирани да отговарят на изискванията за капитал от втори ред на БАКБ, съгласно чл. 63 от Регламент (EС) № 575/2013. Емисията облигации е с обща номинална и емисионна стойност в размер на 15 000 000 евро. Срокът на емисията е 120 месеца, а падежът на главницата съответно е 3 юни 2034 г. Облигациите са лихвоносни, при фиксиран годишен лихвен процент от 8.0%, като лихвата се заплаща на годишни купонни плащания.

БАКБ проведе първоначално частно предлагане на емисията облигации до ограничен брой лица – под 150, предварително определени професионални инвеститори, което премина при силен интерес от страна на водещи инстуционални инвеститори, корпоративни клиенти и физически лица професионални инвеститори. Интересът беше над планирания и се надяваме на активна вторична търговия след регистрация на емисията за търговия на Официалния пазар на Виенската фондова борса.

„Събитието е знаково за БАКБ и за пазара на банков дълг в страната. След успеха ни в края на 2022г. с пласиране на емисия от 15 милиона евро дълг, отговарящ на изискванията на МИСКПЗ законодателството, сега имаме и този успех с изключителен интерес и презаписване. Благодаря на инвеститорите за доверието! Продължаваме със стратегията да бъдем в ТОП 10 на банките в България. Тази облигация ще увеличи възможностите ни за растеж и разширяване на кредитния портфейл - а ние традиционно финансираме зелени технологии и индустрии “, коментира Илиан Георгиев, главен изпълнителен директор на банката.

Наскоро БАКБ отчете финансовите си резултати за първото тримесечие на 2024 г. Нетната печалба на банката в размер на 16.332 млн. лева след данъчно облагане, представлява ръст от 54.24%, спрямо третото тримесечие на 2023 г. и показва доброто позициониране на банката в променящата се икономическа обстановка. В края на март активите на БАКБ нарастват със 7.63% на годишна база и достигат 2 880 758 хил. лв.

БАКБ успешно управлява и разширява своя кредитен портфейл, като отбелязва най-голям ръст в кредитирането на граждани. Жилищните кредити нарастват с впечатляващите 45.5%, при отчетени 21% ръст за банковия пазар, спрямо първото тримесечие на 2023 г. Увеличението на портфейла от потребителски кредити е с 33%, спрямо 13% за сектора, сравнено с март 2023 г., като голяма част от подадените заявки са през дигиталните канали за обслужване.

През април 2024 г. БАКР - Агенция за кредитен рейтинг АД (БАКР) повиши дългосрочния рейтинг на финансова сила Българо-американска кредитна банка: от BВ на ВВ+, като промени перспективата от „положителна“ на „стабилна“ и потвърди краткосрочен рейтинг: В. Агенцията потвърди дългосрочния рейтинг по национална скала: ВВВ+ (BG) със „стабилна“ перспектива и краткосрочен рейтинг по национална скала: А-2 (BG).