На 18 юни 2024 г. Виенската фондова борса (Wiener Boerse) допусна до търговия на Официалния пазар („Amtlicher Handel“) емисията облигации, издадени от „Българо-американска кредитна банка“ АД, структурирани да отговарят на изискванията за капитал от втори ред съгласно член 63 от Регламент (ЕС) № 575/2013. С това решение Българо-американска кредитна банка става първата банка в България, чиито облигации се търгуват на Виенската фондова борса.

Емисията е на стойност 15 000 000 евро. Облигациите са 150 броя с номинал и емисионна стойност от 100 000 евро всяка. Те са емитирани на 3 юни 2024 г., а падежът им е на 3 юни 2034 г. През изминалата седмица Органът за финансовите пазари на Австрия одобри проспекта за допускането на облигациите до търговия на регулиран пазар.

Началната дата на въвеждането за търговия на Виенската фондова борса (Wiener Boerse) е 21 юни 2024 г. От тази дата информация за допуснатата до търговия емисия облигации ще бъде достъпна на официалната уебстраница на борсата.