Какво представлява Фондът за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа

2135
Какво представлява Фондът за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа

Фондът за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа е създаден с приемането от Народното събрание на Закон за изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) през май 2005 г. Фондът е юридическо лице на самостоятелна издръжка със седалище гр. София.

Фондът осигурява изплащане на компенсация чрез набраните от него средства на вземанията, възникнали в резултат на невъзможност инвестиционният посредник да върне клиентските активи, в съответствие със законовите и договорните срокове.

 

Основните функции на фонда са :

- събиране на вноски от юридическите лица, получили лиценз за извършване на дейност като инвестиционни посредници, от Комисията за финансов надзор или Българска народна банка;

- да изплаща компенсация на клиентите на инвестиционните посредници до размерите, предвидени в ЗППЦК;

- да инвестира набраните средства в ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, краткосрочни депозити в банки, депозити в Българска народна банка.

 

Когато е настъпило обстоятелство за изплащане на компенсация, фондът публикува най-малко в два централни ежедневника и на Интернет страницата си съобщение за това, както и за срока, в който клиентите на инвестиционния посредник могат да предявят искане за изплащане на компенсация от фонда, както и банката, чрез която ще се извършва изплащането на компенсацията.

Изплаща се компенсация за вземанията, възникнали в резултат на невъзможност инвестиционният посредник да върне клиентските активи в съответствие със законовите и договорните условия. Клиентски активи по смисъла на този раздел са паричните средства, ценните книжа и другите активи на клиентите на инвестиционен посредник, които той държи за тяхна сметка във връзка с предоставените от него инвестиционни услуги, включително лихви, дивиденти и други подобни плащания.

 

Фондът изплаща компенсация на всеки клиент на инвестиционен посредник в размер на 90 на сто от стойността на вземането, но не повече от:

 

-  12 000 лв. - от 1 януари до 31 декември 2006 г.;

-  24 000 лв. - от 1 януари до 31 декември 2007 г.;

-  30 000 лв. - от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2009 г.;

-  40 000 лв. - от 1 януари 2010 г.


Не се изплащат компенсация на:

 

1. членовете на управителния и контролния орган на инвестиционния посредник, както и на неговите прокуристи;

2. лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица 5 или над 5 на сто от гласовете в общото събрание на инвестиционния посредник или могат да го контролират, както и на лицата, принадлежащи към същата група, към която принадлежи и инвестиционният посредник, за която се изготвят консолидирани отчети;

3. регистрирания одитор, одитирал годишния финансов отчет на инвестиционния посредник;

4. съпрузите, роднините по права линия без ограничения, по съребрена линия до втора степен включително и по сватовство до втора степен включително на лицата по т. 1, 2 и 3;

5. инвестиционните посредници;

6. банките;

7. застрахователите;

8. пенсионните и осигурителните фондове;

9. инвестиционните дружества, договорните фондове и дружествата със специална инвестиционна цел;

10. държавата и държавните институции;

11. общините;

12. Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, Фонда за гарантиране на влоговете в банките и Гаранционния фонд по чл. 87 от Закона за застраховането;

13. други професионални и институционални инвеститори.

 

Фондът не изплаща компенсация за вземания, възникнали от и/или свързани със сделки и действия, представляващи "изпиране на пари" по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, ако деецът е осъден с влязла в сила присъда. Размерът на компенсацията се определя, като се събират всички вземания на съответния клиент към инвестиционния посредник.

 

В случаите, когато клиентските активи са в чуждестранна валута или в ценни книжа, на клиента се изплаща левовата равностойност на вземанията му.

          
Ако клиентът на инвестиционния посредник е действал за чужда сметка, компенсацията се изплаща на лицето, за чиято сметка е действал, при условие че това лице е или може да бъде установено преди настъпване на обстоятелството, довело до изплащане на компенсация.

Искането за изплащане на компенсация се предявява писмено пред фонда в срок 5 години от публикуването на съобщението за настъпване на обстоятелството за изплащане на компенсации. Правото на компенсация се погасява с изтичането на този петгодишен срок, освен ако пропускането на срока се дължи на особени непредвидени обстоятелства.

Фондът разглежда предявеното искане за изплащане на компенсация, установява вземането и неговия размер и изплаща компенсацията не по-късно от три месеца от предявяване на искането. В особени случаи срокът за изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционния посредник може да бъде удължен с не повече от три месеца, с разрешение на Комисията за финансов надзор.

         
Фондът встъпва в правата на клиентите срещу инвестиционния посредник до размера на изплатената компенсация. Фондът уведомява периодично квестора, ликвидатора или синдика за размера на изплатената на всеки клиент компенсация. Редът и начинът за изплащане на компенсация от фонда са уредени с Наредбата за реда и начина на изплащане на компенсация от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.

 

Контрол върху дейността на фонда ще упражнява Сметната палата. Управителният съвет на фонда ще се избира от Комисията за финансов надзор и ще се състои от петима членове - председател, заместник-председател и трима членове. Председателят и заместник-председателят ще се предлагат от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор.

 

Членовете на Управителния съвет трябва да имат висше икономическо и юридическо образование и професионален опит не по-малко от пет години в областта на правото, финансите, счетоводството, търговията с ценни книжа или банковото дело.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg