Т. Георгиев, Нестле България: Правното съответствие е ключово за бизнеса

12987
Т. Георгиев, Нестле България: Правното съответствие е ключово за бизнеса

Теодор Георгиев, Нестле България

Нестле е най-голямата компания в света за храни и напитки, с повече от 2000 марки, вариращи от глобални икони до местни фаворити, присъстващи в 190 страни по света.

Компанията се стреми да допринесе за едно по-здраво и устойчиво бъдеще и да вдъхновява хората да усвоят по-здравословни практики в своето ежедневие и по този начин да участват в създаването на по-балансиран живот.

Теодор Георгиев, който ръководи отдел Право и Съответствие в Нестле България, коментира темата пред Profit.bg.

Да започнем с дефиницията на Нестле на термина Съответствие, който е значим за бизнеса, но малко познат. Какво на практика означава и защо е важен зафункционирането на бизнеса?


Най-краткото определение на съответствие е спазване на определено правило за поведение или състоянието на покриване на определени правила и стандарти. Съответствието обхваща както националното и европейско законодателство, така и вътрешните правила, политики и ценности, които бизнесът сам е приел и публично се е задължил да спазва.

Съответствието е жизненоважно за функционирането на бизнеса, защото несъответствието с регулацията и саморегулацията може да доведе до съдебни дела, налагане на значителни имуществени санкции, финансови загуби и репутационни щети.

Съответствието е един непрекъсваем процес, затова компаниите въвеждат т. нар. програми за съответствие, чрез които да осъществяват постоянен мониторинг върху собствената си дейност и да гарантират, че тя отговаря на политиките им за съответствие.

Какво представлява програмата по съответствие на Нестле и тя еднаква ли е за всички пазари, на които Нестле оперира?

Програмата за съответствие на Нестле в България е в пълен унисон както с тази на Югоизточния пазар, към който Нестле България принадлежи, така и към програмите на всички останали пазари, на които Нестле оперира. Разбира се, програмата в съответната география е адаптирана към съответните национални правни системи, за да отразява в пълна степен специфичните регулаторни изисквания.

Ключов елемент в програмата за съответствие на Нестле е Кодексът за корпоративна етика. Това е основополагащият документ, задължителен за служителите на Нестле по цял свят и отразява принципите и ценностите, от които Нестле се ръководи при осъществяване на дейността си още от своето учредяване преди 150 години, а именно честност, почтеност, справедливост и пълно спазване на закона.

Как се гарантира изпълнението на програмата за съответствие в Нестле?

За да бъде ефективна програмата за съответствие трябва да бъде интегрирана в цялата организация. Едва когато се уверим, че всички отдели и служители работят за спазване и поддържане на стандартите, можем да се сигурни, че програмата за съответствие работи.

Тук идва и основната роля на отдел Право и съответствие. Юристите на Нестле сме доверен партньор на бизнеса и сме в центъра на стратегическото бизнес планиране. Като такива ние сме свързващият елемент между отделните звена и бизнеси на компанията и имаме отговорната задача да гарантираме, че дейността на всеки един отдел, на всеки отделен служител е съответна както на закона, така и на вътрешните политики на компанията.

Затова с екипа ми работим в тесни отношения с колегите от бизнеса, участваме в техните работни групи, сесии и преговори, за да им помогнем да реализират идеите си бързо, ефективно, но и законосъобразно. Нашата задача е да предоставяме съвети, които ще дадат възможност за растеж и развитие на бизнеса по законен, честен и справедлив начин.

За тази цел стратегическите бизнес решения се съгласуват с отдел Право и съответствие и докато не потвърдим, че те отговарят на формалните изисквания на закона, но и на основните принципи на Нестле за правене на бизнес, компанията не пристъпва към изпълнението им.

Това, разбира се, не би било възможно, ако правният екип не се ползваше с цялата подкрепа и доверие на местното, регионално и централно управление на компанията. Това е изключителен прерогатив и заедно с това огромна отговорност на екипа ми. Тя изисква висока степен на професионална подготовка и качество на предоставяните правни съвети.

Има ли добри практики и къде към момента е България в ранглистата на Нестле групата?

Бих казал, че Нестле не само прилага добрите практики в областта на съответствието, но и въведените от Нестле практики се превръщат в еталон за най-добри такива.

И ще ви дам пример – тепърва България приема закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, който транспонира т. нар. whistleblower-директива, която задължава компании от ранга на Нестле да въведат работещи вътрешни системи за подаване на сигнали за нарушения на съответствието.

В тази връзка, още преди 10 години Нестле е имплементирала подобна система за засичане и управление на неетично поведение при спазване на най-високите стандарти за сигурност и защита на лицата, подаващи сигнали. Този факт е показателен за отговорността на Нестле към темата Съответствие и за разбирането на компанията колко важна е тя при правенето на бизнес.

Изключително сме горди, че както на местно ниво в България, така и на ниво Югоизточен пазар, Нестле не е обект на административни и съдебни производства и това показва дългогодишните ни усилия в посока осигуряване на съответствие на нашите бизнес практики.

Как служителите в България приемат правилата за съответствие и как ги обучавате в тази посока?

Първоначално новопостъпилите служители, струва ми се, са малко изненадани от множеството политики и стандарти, които Нестле прилага и изисква от тях да съобразяват при изпълнение на функциите си.

Пример за такива са: стандартите за производство на продуктите ни, стандартите за безопасност и сигурност, стандартите за общуване помежду ни, основано на равенство и взаимно уважение, както и стандартите за оценка на представянето и развитието на талантите на Нестле.

Впоследствие, обаче, служителите осъзнават, че тези правила, освен в полза на компанията, са и в тяхна собствена услуга, тъй като създават една среда на сигурност и устойчивост, което е подписът на нашата дейност във всеки аспект.

Основна роля за обучението и промотирането на ползите и положителното въздействие на програмата за съответствие има екипът на отдел Право и съответствие. Разработили сме както онлайн обучения, така и обучителни сесии на живо в областта на конкуренцията, защитата на личните данни, докладването на конфликти на интереси и корупция и пр.

Всеки служител преминава през тези обучения както непосредствено след назначаването си, така и на всеки период от две години. Тук ползваме и богатата библиотека на глобалната програма Съответствие на Нестле, съдържаща множество документи, насоки, видеокампании и пр.

Стремим се да направим темата за съответствието максимално достъпна и разбираема, като популяризираме значимостта ѝ ежедневно както във формалните ни срещи, разговори и становища, така и докато почиваме с по чаша ароматно кафе.

Използвате ли услуги на външни правни консултанти и важно ли е това за дейността на Нестле?

Адвокатските услуги също играят важна роля в нашата дейност. Работим с малък кръг, но изпитани адвокатски кантори, които познават също толкова добре дейността на компанията, както екипа от ин-хаус юристи. Обикновено си сътрудничим с кантори при големи проекти, като сливания и придобивания, когато е необходимо голямо количество документи и правни анализи да бъдат изготвени в кратки срокове.

Сътрудничеството с нашите външни юристи е изключително полезно за целия ми екип, защото ни помага да сравним какво е нивото на подготовка и качеството на правната услуга, която предоставяме на компанията.

Какво е бъдещето на системите за съответствие в компаниите и в каква посока очаквате да се надгражда?

Наблюдаваме тенденция на Европейския съюз и на националните правни системи към все по засилена регулация на бизнеса и то чрез много обемни и тромави нормативни актове, което изисква и последващото им тълкуване. През последните няколко години беше въведена регулацията на защитата на личните данни, мерките срещу изпирането на пари, забранителните списъци на САЩ и ЕС за търговия с определени страни и пр.

Предстои приемането и на Директивата за отчитането на компаниите относно мерките, които прилагат за устойчивото развитие. Всичко това предполага постоянно надграждане на вътрешните програми за съответствие и непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията на служителите.

Щастлив съм, че работя в компания, която гледа в бъдещето, въвежда и утвърждава стандарти на пазара и участва активно в общественото обсъждане на националното и европейско законодателство, а не го догонва. Иска ми се повече компании да осъзнаят значимостта на съответствието, защото само по този начин можем да гарантираме корпоративната, социална и екологична отговорност на бизнеса.

Г-н Георгиев, как бихте описали вашето разбиране за лидерство в сферата на правното консултиране?

Когато си лидер на екип, това не е толкова привилегия, колкото отговорност – отговорност към хората, които ръководиш. За мен сферата не е от особено значение, защото лидерството е комплекс от функционални знания, умения и характер, който да има силата да поведе група хора в дадена посока.

Чрез своите действия един лидер може да повлияе на, не бих казал на съдбите, но най-малкото на кариерното развитие на членовете на своя екип. Подобно на цветаря, когато забележи, че едно цвете не се развива, той не сменя цветето, а променя средата, в която вирее – премества го на по-слънчево или по-сенчесто място, полива повече или по-малко, така и лидерът е отговорен за създаването на онази среда, която да позволи на екипа му да расте и да се развива.

Теодор Георгиев започва кариерата си през 2014 г. като юрисконсулт в Комисията за защита на конкуренцията, а от 2016 г. заема длъжността директор на правната дирекция. През 2018 г. Теодор се присъединява към правния екип на медийната група на Нова телевизия, където осъществява цялостно правно обслужване на телевизионния, радио-, дигиталния и вестникарския бизнес на медията.

Април 2022 Теодор Георгиев поема ръководството на отдел Право и Съответствие в Нестле България като естествено продължение на афинитета му към оказване на влияние в мащаб и създаване на стойност посредством устойчиви практики.

Теодор Георгиев е възпитаник на природо-математическата гимназия в гр. Велико Търново, завършил е право в СУ „Св. Климент Охридски“ и финанси във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и е специализирал в Академията по европейско право в гр. Трир, Германия.

Българският бизнес

Подобни статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg