Български Енергиен Холдинг ЕАД (БЕХ ЕАД) - България, DEPA S.A. - Гърция и Edison International Holding BV - Италия, съгласуваха ключови документи, които са практическа стъпка към осъществяване на проекта за изграждане на междусистемната газова връзка между България и Гърция (Комотини - Димитровград - Стара Загора).

Страните постигнаха съгласие по основни въпроси свързани с конкретните стъпки и графици за реализацията на проекта и съгласуваха Споразумение за развитие, информират от българския енергиен холдинг.

В рамките на срещата, компаниите съгласуваха и проект на Споразумение между акционерите в бъдещата съвместна компания.

Учредители с равен дял в смесеното дружество, което ще изгради, притежава и експлоатира инфраструктурата ще бъдат БЕХ ЕАД и IGI Poseidon (собственост на DEPA и Edison).

Междусистемната газова връзка между България и Гърция ще даде възможност за доставка на газ от Южния газов коридор за България и страните от региона. Южният коридор включва междусистемната връзка Турция - Гърция - Италия и дава възможност на Европа за внос на около 8 млрд. куб. м. газ годишно от Каспийския район и Близкия изток.

„Проектът за изграждане на междусистемната връзка Гърция - България е реална стъпка за диверсификация на доставките и повишаване на енергийната сигурност на страната и региона в средносрочна перспектива, отваряйки маршрут за доставки от нови източници", каза Галина Тошева, изпълнителен директор на Български Енергиен Холдинг.

„Проектът е приоритетен за нас и от гледна точка на възможностите за развитие на регионалния пазар и поставяне на отношенията в него на конкурентна основа, което е от полза не само за енергийната сигурност, но и безспорно има положителен ефект за крайните потребители на енергийни ресурси. Чрез свързването на преносните мрежи на Гърция и България се създава възможност за гъвкави и координирани решения с висока добавена стойност", подчерта още тя.

Израждането на междусистемна връзка Гърция - България е част от пакета приоритетни проекти за БЕХ, които водят до диверсификация на източниците и маршрутите на доставки за България и респективно - повишаване на сигурността на енергийните доставки.

Транспортния капацитет на газопровода е 3-5 млрд. куб. метра газ годишно. Дължината на междусистемната връзка Гърция - България е 160 км връзка между Комотини (Гърция) и Стара Загора (България).

Прогнозираните инвестиции са в размер на 150 млн. евро, с осигурено съфинансиране от фондовете на Европейския план за икономическо възстановяване на Европейския съюз за около 45 млн. евро. Предвижда се тръбопроводът да влезе в експлоатация през 2013 г.

Преките ефекти от изграждането на междусистемната газова връзка са постигане на реална диверсификация на източниците на доставки на природен газ за България, осигуряване на възможност за доставка на договорените на правителствено ниво количества от азерски газ - до 1 млрд. куб. м. годишно, разширяване на обхвата и участие на страната във втория по приоритет европейски газов проект, част от Южния газов коридор - газовия коридор Турция-Гърция-Италия и постигане на многостранно регионално сътрудничество утвърждаващо значимостта на региона като енергиен център.