Обезценките на кредити и вземания на банковата система в страната достигат рекордните 1.62 млрд. лв. за периода 1 януари - 31 юли, става ясно от данни на Българска народна банка. Заедно с кредитите на нефинансовите предприятия те достигат 4.39 млрд. лв.

За сравнение, година по-рано обезценките на родните банки за кредитите на домакинствата са на стойност 1.57 млрд. лв., а за първите седем месеца на 2010 г. те възлизат на 1.27 млрд. лв.

Натрупаните обезценки за цялата 2011 г. се равняваха на 1.67 млрд. лв., а за година по-рано - 1.31 млрд. лв.

Преди около месец от централната ни банка информираха, че 82.3% от кредитите на населението са редовни, 4.99 на сто са под наблюдение, а останалите 10.7 на сто са класифицирани като загуба.

В края на юли 2012 г. кредитният портфейл на банките за домакинствата възлиза на 18.6 млрд. лв.

За първите седем месеца на настоящата година населението е платило 1.035 млрд. лв. лихви по изтеглените заеми.

Експозиции под наблюдение са рисковите експозиции, при които са налице несъществени нарушения в тяхното обслужване или съществува възможност за влошаване във финансовото състояние на длъжника, което може да постави под съмнение пълното изплащане на задължението. При нея са налице просрочени плащания по главницата или по лихвите със забава от 31 до 90 дни;

Необслужвани експозиции са рисковите експозиции, при които са налице значими нарушения в тяхното обслужване или има данни, че финансовото състояние на длъжника не е стабилно, текущите и очакваните му постъпления не са достатъчни за цялостно изплащане на неговите задължения към банката и към другите му кредитори, както и когато има установени слабости с ясно изразена възможност банката да понесе загуба. При тях са налице просрочени плащания по главницата или по лихвите със забава от 91 до 180 дни;

Рискови експозиции, класифицирани като загуба, са рисковите експозиции, при които поради влошаване финансовото състояние на длъжника се очаква задълженията му да станат несъбираеми, независимо че имат частична възстановителна стойност, която може да се реализира в бъдеще. Тук са налице просрочени плащания по главницата или по лихвите със забава над 180 дни.