С 19 млн. лв. повече доходи от наем са декларирани пред НАП тази година, в сравнение с предходната. Това показват данните в годишните данъчни декларации за облагане на доходите на физическите лица от 2013 г.

Положителната тенденция на нарастване на декларираните от наем доходи се наблюдава през последните три години, като в същото време няма съществена промяна в броя на хората, посочили такъв вид доход в декларациите си.

През 2012 г. доходи от наем са обявили 121 000 граждани на обща стойност от 448 млн. лв. Година по-късно, през 2013 г., въпреки че хазяите, посочили в декларациите си доходи от наем, са намалели с 2000, обявените суми са с 3 млн. повече от предходната година. В декларациите, подавани през 2014 г., 123 000 души са обявили доходи от 470 млн. лв.

От НАП напомнят, че според българското законодателство, всеки гражданин, получил доходи от наем, трябва да ги декларира и да плати данък като физическо лице. В случай, че за последните 12 месеца доходите от наема надхвърлят 50 000 лева, лицето подлежи на задължителна регистрация по ДДС.

Рискът от укриване на доходи от собствениците на обекти, намиращи се на централни търговски улици, беше идентифициран от НАП преди няколко години. От агенцията предприеха редица мерки за намаляване на неговото влияние като отпечатване на информационни брошури за правата и задълженията при покупка, продажба, отдаването под наем, наемане на недвижими имоти.

При реализирането на образователните кампании НАП работи съвместно с браншовите организации на посредниците при покупка и продажба на недвижими имоти. Мерките за намаляване на влиянието на риска включваха и извършването на редица ревизии и проверки на физически лица.

През 2006-2007 анализ на НАП установи, че рискът от укриване на доходи от собствениците на обекти, намиращи се на централни търговски улици, се проявява при 71% от тях. Според първоначалните изчисления укритите доходи от собствениците са били 95% от общо реализираните. Щетата от това проявление за хазната е била 12.336 млн. лв.

В периода и процеса по третиране на риска (2009 г.- 2011г.) са приложени различни контролни мерки, като оперативни проверки (537), проверки за установяване на факти и обстоятелства (379), ревизии (216) и са обхванати 537 лица, представляващи 31% от общия брой на собствениците.

За откриването на данни за укриване на доходи, освен документалната проверка в счетоводството на наемополучателя (при повечето са приложени резултати от експертизи за определяне пазарната цена на наема, възложени по реда на ДОПК), са извършени и документални проверки в счетоводството на наемателя – за установяване на липсата или наличието на други плащания между наемателя и наемодателя (например извършени допълнителни плащания за ползване на търговско оборудване в обекта, извършени ремонти или подобрения на обекта за сметка на наема).

Последващият анализ на данните показва, че в резултат на контролните действия на НАП са променени параметрите на основните характеристики на риска от укриване на доходи от собственици на обекти на централни търговски улици. Вероятността от проявление на риска, която през 2007 г. е била 68%, през 2012 г. вече е 41%.

Изменението на процента на укритите доходи в общия размер на доходите от наем на луксозни търговски обекти е от 69% през 2007 г. на 34% през 2012 г., а размерът на щетата е намалял от 12.337 млн. лв. на 2.745 млн. лв. за същия период.

През 2013 г. при леко увеличаване на нетния размер на луксозните отдаваеми площи и при спад на цената на 1 кв.метър наемна площ с цели 61% спрямо 2008 г., е увеличен размерът на декларираните доходи с 31.48% спрямо 2008 г., което показва тенденция в доброволното спазване на законовите разпоредби и може да бъде направен извода, че избраните и осъществени действия са се оказали ефективни по отношение промяната в поведението на лицата.