Общото събрание на акционерите на Адванс Терафонд АДСИЦ е взело решение за разпределението на 25.54 млн. лв. под формата на дивидент за акционерите си.

Това прави по 0.30 лв. брутен дивидент на акция, или 0.285 лв. нетен дивидент за акционерите физически лица, след приспадане на 5% данък.

Последната дата за сключване на сделки с книжата на дружеството, в резултат на които приобретателят ще има право на дивидент, е 19 юни 2015 г.

За 2013 г. фондът, инвестиращ в земеделска земя, разпредели 33.86 млн. лв. между акционерите си. Брутният дивидент на акция възлезе на 0.3979 лв. за лот.

През 2012 г. Адванс Терафонд АДСИЦ раздаде дивиденти за 41.98 млн. лв., или 0.493 лв. на акция, а година по-рано 21.456 млн. лв., или 0.25 лв. за лот.

Така само за четири години платените или дължими дивиденти от страна на дружеството надхвърлят 122.8 млн. лв.

Към края на април 2015 г. Адванс Терафонд АДСИЦ притежава 222 279 дка земеделска земя и 139 дка градска земя.