„София Комерс - Заложни къщи“ АД издава нови привилегировани акции в размер на до 5.5 милиона лева. Книжата са с номинал 1 лв. и емисионна стойност 5 лв., предлагат гарантиран годишен дивидент от 12% и имат срок 5 години.

Емисията се счита за успешна, ако бъдат записани най-малко 200 000 броя, или 18% от предлаганите акции.

Записването на привилегированите акции става чрез придобиване на права, чието прехвърляне започна на „Българската фондова борса – София“ АД от 27 юни и продължава до 8 юли 2016 г.

Всички неупражнени права ще отидат на аукцион, който ще се проведе на 19.07.2016 г. Крайната дата за записване на акции от увеличението е 02.08.2016 г.

Проектът се води от MANE CAPITAL, а обслужващият записването инвестиционен посредник е "Д.И.С.Л. Секюритийс" АД.

Общата максимална сума, която компанията би могла да набере от емитирането на книжата, възлиза на до 5.5 милиона лева.

„Много се гордеем, че за пореден път предлагаме един атрактивен инструмент на БФБ, с добра фиксирана доходност и гаранция, благодарение на над 20-годишния ни опит на пазара“, коментира изпълнителният директор на дружеството Ирена Вачева.