В края на първото тримесечие на годината в топ 5 на банките в страната се наблюдава разместване.

В края на миналата година приключи обединението между ОББ и Сибанк, които вече оперират под общия бранд на ОББ. Това доведе и до промяна в позицията на банката.

Тя бе 4-та по активи, но след обединението ОББ вече е трета по големина на активите банка в страната като измества от тази позиция Първа инвестиционна банка. Това разместване е важно да се отбележи, защото при влизането на страната ни в Еврозоната ще се присъединим и към Европейския банков съюз, като под прякото наблюдение на ЕЦБ ще преминат първите три банки по големина на активите. Към този момент това ще бъдат Уникредит Булбанк, Банка ДСК и ОББ.

Активите на банковия сектор намаляват спрямо декември 2017 г. с 0.2% (238 млн. лв.) и в края на март 2018 г. възлизат на 97.6 млрд. лв. Делът на петте най-големи кредитни институции в активите на банковата система нараства до 59.1%.

Брутните кредити и аванси на системата се увеличават спрямо края на декември 2017 г. с 1.7% (1 377 млн. лв.) поради растеж на вземанията от кредитни институции и на кредитния портфейл.

Кредитирането към домакинствата продължава да ускорява обемите си. Портфейлът от жилищни кредити, отпуснати през първото тримесечие на годината, бележи ръст с 468 млн. лв., според статистиката на БНБ. Подобни нива не са регистрирани от края на 2008 г.

След като в края на миналата година обемът на отпуснатите кредити към бизнеса бе под натиска на почистване на портфейлите на няколко големи банки, то в началото на 2018 г. нещата вече изглеждат по по-различен начин. За първите три месеца се отбелязва ръст от 444 млн. лв. или 1,3%. Най-голям ръст за тримесечието реализират Юробанк И Еф Джи с 111 млн. лв. и Банка ДСК с 101 млн. лв. Веднага след тях се нарежда СЖ Експресбанк с 41 млн. лв.

Депозитите в банковата система намаляват за периода с 0.1% (56 млн. лв.), като в края на март възлизат общо на 83.7 млрд. лв. Увеличение има при депозитите на домакинства (с 339 млн. лв., 0.7%), на сектор държавно управление (със 181 млн. лв., 9.1%) и на други финансови предприятия (с 43 млн. лв., 1.6%).

В края на март 2018 г. брутният размер на необслужваните кредити и аванси в банковата система възлиза на 7 715 млн. лв. (при 8 292 млн. лв. към края на 2017 г.). Делът им намалява до 9.3% (при 10.2% в края на декември 2017 г.).

В анализът на БНБ се посочва, че печалбата на банковата система за първото тримесечие на 2018 г. е 267 млн. лв. (при 288 млн. лв. за същия период на миналата година). Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, за текущото тримесечие са 106 млн. лв. (при 125 млн. лв. година по-рано). Към 31 март 2018 г. нивата на показателите за възвръщаемост на активите (ROA) и за възвръщаемост на капитала (ROE) на банковата система на годишна база са съответно 1.10% и 8.88%.