Средното потребление на човек от населението в България възлиза на 99 литра на ден, като остава без промяна спрямо предходната година. В София то е най-високо и достига 126 литра на човек на ден. Това показва годишният доклад на Националния статистически институт за околната среда.

Водовземане

През 2018 г. в страната са иззети 5.42 млн. кубични метра пресни води, което е с 4.1% по-малко спрямо 2017 година. Най-значимо е намалението на иззетите повърхностни води (4.3%), които съставляват около 90% от иззетите пресни води, сочи статистиката.

Регистрираният спад се формира основно от намаляващото черпене на вода за охлаждащи процеси в енергетиката и за сектор „Селско, горско и рибно стопанство“. Спад се отчита и при добитата вода от подземни източници - с 2.6% спрямо 2017 г. основно за целите на общественото водоснабдяване.

Въпреки намалението на абсолютния обем, структурата на водовземането в страната е относително устойчива. През 2018 г. най-значим е делът на водите за сектор „Индустрия“ (70.7% от пресните води), следван от ВиК сектора (15.5%) и селското стопанство (13.3%).

През 2018 г. за производството на хидроенергия допълнително са преработени общо 26 млрд. милиарда кубични метра сурови води, което е с 45.2% повече спрямо 2017 година.

Използвана вода

Водата се осигурява чрез обществено снабдяване (ВиК), напоителни системи, собствено или друго снабдяване. През 2018 г. общото количество на използваната прясна и непрясна вода в страната е 4.65 млн. кубични метра, като спрямо 2017 г. намалява с 1.8%.

С най-голям дял във водоползването са водите за охлаждащи процеси в енергетиката (78.0% от използваната вода), като спрямо 2017 г. намаляват с 2.1%. Тези води се осигуряват предимно от собствено снабдяване и след употреба обикновено се връщат обратно във водоизточника.

Използваната вода за напояване на земеделски култури през 2018 г. (291 млн. кубични метра) е около равнището на предходната година. Използваните количества в сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ са около 312 млн. кубични метра, предимно за напояване (259 млн. куб. м).

Спрямо 2017 г. се отчита нарастване на водата, използвана в сектора на услугите - до 87 млн. кубични метра, докато потреблението на питейна вода от домакинствата през 2018 г. (253 млн. кубични метра) остава близо до равнището на предходната година.

Обществено водоснабдяване

Общественото водоснабдяване (ВиК) осигурява около 8.3% от необходимата вода. Подадената вода от ВиК през 2018 г. е 885 млн. кубични метра, което е с 3.6% по-малко спрямо 2017 година. Доставената и фактурирана вода на крайните потребители през 2018 г. съставлява близо 40% от подадената вода, а тази за технологични, противопожарни и други цели е 3.9%. Общите загуби на вода през 2018 г. се оценяват на 499 млн. кубични метра, или 56.4% от подадената вода при 56.8% за 2017 г.

Преобладаващата част са загубите при транспорта на водата (реални загуби), като през 2018 г. те се оценяват на 425.6 млн. куб. метра.

С обществено водоснабдяване е свързано 99.5% от населението в страната. Среднодневното потребление на питейна вода от домакинствата през 2018 г. се оценява на 99 л на човек, което е на равнището на 2017 година. Над средното за страната е потреблението на вода от домакинствата в Югозападния район (118 л/чов./ден.), а най-ниско - в Североизточния район (85 л/чов./ден.). Разпределението по области показва, че през 2018 г. водещо място по потребление заемат София (126 л/чов./ден.) и Благоевград (117 л/чов./ден.), а на последно място са Търговище (69 л/чов./ден.) и Сливен (70 л/чов./ден.).

През 2018 г. 1.1% от населението в страната е било на режим на водоснабдяване поради недостиг на вода, предимно сезонен. Най-засегнати от режим на водоснабдяване са областите Габрово (28.2%), Търговище (13.1%) и Сливен (7.8%). Общата дължина на водопроводната мрежа, експлоатирана от ВиК, през 2018 г. е 74 731 км, от която 115 км е новоизградена, а още 411 - реконструирана или подменена.