През април 2022 г. активите на банковата система се увеличават с 0.3% до 141 млрд. лв.

Печалбата на банките към края на април е 641 млн. лв., в сравнение с 484 млн. лв. за първите четири месеца на 2021 г. На годишна база повишението е с 32.4 на сто, показва справка на Profit.bg в статистиката на Българската народна банка.

Общите брутни кредити и аванси през април се увеличават с 4.9% на месечна база до 92.2 млрд. лв. Основен принос за това имат вземанията от кредитни институции, които нарастват с 40.4% и в края на април възлизат на 12.9 млрд. лв.

В брутния кредитен портфейл на банковата система е отчетено месечно увеличение с 632 млн. лв. (0.8%) до 79.3 млрд. лв. Нарастват кредитите за домакинства (с 1.3%), за нефинансови предприятия (с 0.3%), за други финансови предприятия (с 2.1%), както и тези за сектор държавно управление (с 1.4%).

Спрямо края на март депозитите в банковата система нарастват със 737 млн. лв. (0.6%) до 120.5 млрд. лв. Увеличение има при депозитите на домакинствата (с 1.1%), на сектор държавно управление (с 5.4%), както и на кредитните институции (с 2.2%). Намаляват депозитите на други финансови предприятия (с 3.8%) и корпоративните влогове на нефинансовите фирми (с 0.4%).

Лекторите на Шумът на парите 2022: Асен ЯгодинПредставители на топ банките у нас ще вземат участие на Шумът на парите 2022

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на април е 16.3 млрд. лв. и спрямо края на март намалява с 2.7%. През периода понижение е отчетено в натрупания друг всеобхватен доход и в неразпределенатата печалба.

В края на март 2022 г. регулаторният капитал на банковата система е 15.5 млрд. лв., а общият размер на рисковите експозиции възлиза на 71 млрд. лв.

Съотношението на обща капиталова адекватност на банковата система към края на първото тримесечие е 21.88%, на капитала от първи ред е 21.39%, а на базовия собствен капитал от първи ред е 20.86%, като нивата остават значително над регулаторните изисквания и изискванията за капиталови буфери.