През август 2022 г. общият показател на бизнес климата намалява с 3.4 пункта спрямо предходния месец. По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, а в строителството показателят запазва равнището си от юли, информират от Националния статистически институт (НСИ).

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се понижава с 3.4 пункта. Оценките на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията са резервирани, като и очакванията им за следващите шест месеца се влошават. Същевременно анкетата отчита и намаление на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено с неблагоприятни очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса в сектора продължават да бъдат несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила, посочени съответно от 59.8 и 30.6% от предприятията.

Строителство

През август съставният показател „бизнес климат в строителството“ запазва равнището си от юли. По мнение на строителните предприемачи настоящата строителна активност се оценява като благоприятна, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца се подобряват.

Несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила остават основните фактори, затрудняващи дейността в сектора.

Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ спада с 9.0 пункта в резултат на резервираните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Неблагоприятни са и прогнозите им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Най-сериозното затруднение за развитието на бизнеса продължава да е несигурната икономическа среда. На второ и трето място са конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене, като през последния месец се отчита засилване на негативното им влияние.

Спад при товарния и ръст при пътническия транспорт през второто тримесечиеПрез второто тримесечие на 2022 г. се наблюдава намаление на превозените товари от товарния транспорт с 6.3%, докато при извършената работа е регистрирано повишение с 5.1% в сравнение с предходното тримесечие

Услуги

През август съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се понижава с 1.0 пункт, което се дължи на неблагоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги са също по-резервирани.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила остават основните пречки за дейността на предприятията, като спрямо юли се наблюдава нарастване на отрицателното въздействие на първия и втория фактор.