Песимизъм и доза оптимизъм разчитат в настроенията на българина новите данните на Националния статистически институт за общия показател на доверие на потребителите в страната. През октомври той намалява с 0,6 пункта в сравнение с юли, което се дължи изцяло на пониженото доверие сред населението в градовете.

Българите гледат все по-мрачно на безработицата през следващите 12 месеца. По-неблагоприятни са и оценките спрямо цените на стоките и услугите, което е в контраст с очакванията им за инфлацията - те са по-слабо изразени.

През октомври по-голяма част от потребителите оценяват икономическата ситуация у нас като неблагоприятна за спестяване. Негативна е и нагласата им по отношение на извършването на разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, за покупка на кола, за покупка или построяване на жилище (вила) и за подобрения в дома през следващите дванадесет месеца.

Според оценките на потребителите общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца е леко влошена спрямо предходното наблюдение, в резултат на което балансовият показател намалява с 3,5 пункта. Очакванията на живеещите в градовете са тази тенденция да продължи и през следващите дванадесет месеца за разлика от населението в селата, което е по-малко негативно настроено в сравнение с три месеца по-рано.

По отношение на финансовото състояние на домакинствата през последните дванадесет месеца се наблюдава намаление на песимизма в оценките на живеещите в градовете, докато мненията на населението в селата са по-резервирани спрямо предходната анкета. Същевременно прогнозите на потребителите както от градовете, така и от селата за следващите дванадесет месеца са по-благоприятни, в резултат на което общият балансов показател се увеличава с 2,7 пункта.