През 2022 г. Групата на Европейската инвестиционна банка, която включва Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), е предоставила заеми, гаранции и ангажименти за дялово участие на стойност 494 млн. евро за различни проекти в България. „Зелените” инвестиции на ЕИБ в България достигат 241 млн. евро, което представлява 50 % от общата дейност на ЕИБ.

На проведена днес в София пресконференция вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна Павлова представи резултатите от финансирането, отпуснато от Групата на ЕИБ в България и очерта стратегическите перспективи за предстоящата година.

„Изминалата година също бе трудна за българската икономика поради последиците от пандемията от Covid-19 и хуманитарната и икономическа криза, предизвикана от руското нашествие в Украйна. Радвам се, че продължихме подкрепата за проекти, които подобряват живота на хората, и ускорихме отпускането на заеми от ЕИБ за прехода към устойчиво бъдеще”, заяви Лиляна Павлова.

„Поемаме ангажимент в бъдеще да увеличим подкрепата си за проекти за екологосъобразна инфраструктура и да подпомогнем частния сектор по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост и InvestEU”, каза още Паволова.

Росица Велкова, министър на финансите, отбеляза: „ЕИБ е активен участник в международните усилия за справяне с последиците от днешната криза и ние високо ценим активната ангажираност на Банката и нейната готовност да подпомага държавите членки и да търси и предлага решения, които да допълват европейските и националните програми и действия за възстановяване. Бихме искали да благодарим на групата на ЕИБ за активната работа по подпомагане на малкия и среден бизнес в България и да я насърчим да продължи да търси подходящи механизми и инструменти, за подпомагане на микро, малките и средните предприятия, така че те да могат успешно да се справят с последиците от пандемията и войната в Украйна, да излязат от кризата и да увеличат своята конкурентоспособност.”

Дейности на Групата на ЕИБ в България през 2022 г.

ЕИБ се ангажира да увеличи заемите за екологични приоритети и за евентуално съфинансиране по българския План за възстановяване и устойчивост в транспорта и енергетиката. През декември бе отпуснат нов заем за разширение на софийското метро (195,5 млн. евро).

Във връзка с Плана за устойчива градска мобилност на София бе договорено допълнително съфинансиране от 50 млн. евро, с което се увеличава делът на проектите за градско развитие с предмет инфраструктура за пешеходна мобилност, по-лесен достъп на хората с намалена подвижност до обществената инфраструктура, а също така повишаване качеството на въздуха.

В банковия сектор Групата на ЕИБ подписа споразумения с Уникредит Булбанк за 190 мл. евро, включващи гаранция под формата на синтетична секюритизация, покриваща първи по ред загуби на структурирано портфолио в рамките на Европейския гаранционен фонд (90 млн. евро).

План за възстановяване и устойчивост и InvestEU

България възложи на ЕИФ мандат за управление на около 330 млн. евро от българския План за възстановяване и устойчивост (ПВУ) за прилагане на гаранционни продукти от дела на държавата в InvestEU и капиталови инструменти по компонента „Интелигентна промишленост" на Плана за възстановяване и устойчивост. Гаранционните и капиталови продукти имат за цел привличане на значително частно финансиране, което ще увеличи наличното финансиране за българските МСП и предприятия със средна пазарна капитализация) в рамките на инструментите по ПВУ до 1,5 млр. евро или повече.

Средствата ще бъдат насочени към растеж, иновации и инвестиции с неутрално въздействие върху климата и цифрова трансформация на българските предприятия, най-тежко засегнати от дълготрайното отрицателно икономическо въздействие на кризата от КОВИД-19.

ОББ е първата финансова институция в България, която подписва гаранционно споразумение по програмата InvestEU с ЕИФ, което ще насърчи проекти за конкурентоспособност, иновации и устойчивост в страната, като подкрепя нови заеми на стойност над 125 млн. евро, предназначени за МСП и предприятия със средна пазарна капитализация.

ЕИБ подписа споразумение за партньорство с фонд ФЛАГ

На пресконференцията ЕИБ и Фонд ФЛАГ обявиха, че в края на 2022 г. са договорили заем в размер на 40 млн. евро, с който ще бъдат подкрепени инвестиции за градоустройствени подобрения и възстановяване, като енергийна ефективност и градско развитие в градове от цяла България.

„Винаги сме вярвали, че ЕИБ трябва да има мащабен ефект в цялата страна и че инвестициите във възстановяване в никакъв случай не бива да се ограничават единствено до столицата. Фонд ФЛАГ е наш дългогодишен партньор в работата ни с по-малките общини и сме уверени, че това партньорство ще продължи да бъде успешно и в бъдеще”, каза Лиляна Павлова.

Надя Данкинова, Изпълнителен директор на фонд Флаг, отбеляза: „За нас подкрепата на ЕИБ има решаваща роля за регионалното развитие като гарантира на всички общини в България, независимо от тяхната големина, достъп до финансиране, за да постигнем нашата обща цел за по-екологично и по-устойчиво бъдеще. Оценяваме високо отговорността, която е поверена на Фонд ФЛАГ и очакваме да продължим нашите ползотворни отношения с ЕИБ.”

Резултати за България от инвестиционното проучване на ЕИБ

След пресконференцията бях представени резултатите за България от ежегодното инвестиционно проучване на ЕИБ. Проучването на инвестициите на ЕИБ дава ясна представа за състоянието на корпоративното инвестиране в Европейския съюз.

Според проучването, през 2022 г. българските фирми са били по-оптимистично настроени в сравнение с 2021 г., тъй като повечето очакват да увеличат, а не да намалят инвестициите (14 % нетно). При големите фирми и дружествата в инфраструктурния сектор вероятността за увеличаване на инвестициите през 2022 г. е най-голяма.

Резултати на Групата на ЕИБ през 2022 г.

Общият размер на финансирането от Групата на ЕИБ по подписани проекти през миналата година възлиза на 72,5 млрд. евро, което се очаква да спомогне за близо 260 млн. евро инвестиции и за създаването на 950 000 работни места до 2026 г. Почти половината от отпуснатите от ЕИБ кредити в Европейския съюз (45,9 %) са предназначени за проекти в региони по политиката на сближаване - доказателство за подкрепата на банката за справедлив растеж и конвергенция в целия Европейски съюз.

ЕИБ предложи незабавна помощ на Украйна непосредствено след избухването на войната и изплати 1,7 млрд. евро миналата година за спешни ремонти на инфраструктурата на страната, срината от руските бомбардировки. Банката изпълнява поетия ангажимент да ускори своята дейност в Украйна, в съответствие с възложения мандат от страна на ръководителите на ЕС и в тясно сътрудничество с Европейската комисия, Европейския парламент и международните партньори.

Екологосъобразното финансиране от ЕИБ отново бе увеличено значително до 36,5 млрд. евро (58 % от общия размер), което означава, че банката е изпълнила поетия ангажимент да вложи най-малко половината от своите ресурси в мерки за климата и за устойчивост на околната среда много преди крайния срок през 2025 година. Като цяло, Групата на ЕИБ е на път да постигне заложената цел - да подкрепи „зелени” инвестиции на стойност 1 трлн. евро през това десетилетие, като вече е подкрепила инвестиции за 222 млрд. евро през изминалите две години.

Групата на ЕИБ одобри рекордно по размер ново финансиране за възобновяеми енергийни източници, ефективност, съхранение и преносни мрежи през 2022 г., с което потвърди трайния си ангажимент като банката на ЕС за осигуряване на достъп до енергия на поносими цени във време на изключителна несигурност.

Общият размер на финансирането от ЕИБ за подписани проекти за устойчива енергия в Европейския съюз достигна безпрецедентните 17,06 млрд. евро след като банката започна изпълнение по обособен пакет за подкрепа по плана REPowerEU за прекратяване на зависимостта от вноса на горива от Русия.