В стремежа си към по-устойчиво бъдеще застрахователният сектор е готов да играе важна роля в подкрепа на развитието на синята икономика, се посочва в скорошен доклад на Swiss Re Institute.

Тъй като водните пътища и океаните продължават да бъдат смятани за ключови ресурси за живота на Земята и за световната икономика, застрахователните решения се появяват като средство за прехвърляне и поемане на рисковете, свързани с устойчивото развитие на водните ресурси.

Международната финансова корпорация (МФК) определя "синьото финансиране" като употреба на финансови инструменти, включително застраховане, за насърчаване на устойчивото използване на морските и сладководните ресурси. Съобразено с Целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН, този тип финансиране има за цел да подкрепи синята икономика, като същевременно намали въглеродните емисии, замърсяването и вредите за биологичното разнообразие.

120 млрд. долара са загубите на застрахователите от климатичните промениПрез 2022 г. загубите на индустрията от природни бедствия достигнаха около 120 млрд. долара, изчисли германската мултинационална компания Munich Re
Китай, който си е поставил амбициозни цели за екологично и устойчиво икономическо развитие, вече е възприел концепцията за синьо финансиране. Затова и именно китайският контекст служи като основа за идентифициране на значителните рискове, свързани с проектите в областта на океанските и сладководните води, като природни бедствия, замърсяване на околната среда, регулаторни изисквания и променящо се поведение на клиентите.

За да се справят с тези рискове, застрахователите предлагат редица възможности за покритие. Традиционните покрития, включващи застраховка на имуществото, инженеринг и отговорност за екологични щети, са насочени към защитата на устойчиви съоръжения за производство на пластмаса и проекти за възобновяема енергия в морето.

Освен това застрахователите проучват иновативни решения, като например покрития за производствена отговорност, селскостопанска отговорност, морска отговорност и прекъсване на дейността.

С разрастването на синята икономика се очаква да се появят и нови рискови пулове. Затова и застрахователите обмислят възможностите за застрахователни решения, основани на различни показатели, които целят да се защитят морските екосистеми.

„Сенчести флоти“ с руски петрол притискат застрахователния секторС покачването на цените на суровия петрол все повече товарни съдове са изложени на риск от загуба на застрахователно покритие
Развиващият се пейзаж на енергийните технологии и начините за улавяне на въглеродни емисии предоставя възможности за усъвършенствани решения за прехвърляне на рискове. Очаква се застрахователите да се съсредоточат върху разработването на нови продукти, модели за сътрудничество и услуги за управление на риска, които да отговарят на нарастващото и променящо се търсене на защита.

Освен това застрахователния сектор се стреми да установи междусекторно сътрудничество с акцент върху бизнес моделите "застраховка + услуги" и "застраховка + финансови заеми". По този начин, работейки в тясно сътрудничество със структури от публичния сектор и корпоративни заинтересовани страни, застрахователите могат да допринесат за устойчивото развитие на синята икономика.

Интегрирането на наличните финансови ресурси и услуги на свой ред ще даде възможност на застрахователите да предлагат цялостна подкрепа на бизнеса.