БАКБ ще осигури по-лесен достъп за българските домакинства до „зелената енергия“. Произвеждана от инсталации на ВЕИ в домашни условия „зелената енергия“ намалява потреблението на ток от мрежата. В същото време при използването на екологична енергия съдействате за решаването на проблема със замърсяването на въздуха, водата и почвата и допринасяте за опазването на околната среда. Тази енергия е чиста и напълно възобновяема. Фотоволтаиците, наречени още соларни панели, предназначени да произвеждат електричество чрез слънчева светлина са най-често използваните ВЕИ в домакинствата. Това е един от най-екологичните начини за добиване на електроенергия, тъй като по този начин се спестява голямо количество въглеродни емисии.

Всяко домакинство вече може да си позволи да има в своя дом фотоволтаична система за различни нужди, като кандидатства за финансиране в банката. Възможностите, които БАКБ предлага са за изграждане на инсталации на фотоволтаични системи с мощност до 10 kWp, които могат да включват и системи за съхранение на електричество (батерии) на стойност до 22 000 лв. за инвестиция. Ще бъдат финансирани и доставката и монтажа на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване на стойност до 3 000 лв. за инвестиция. Необходимо е кандидатите да са сключили договор за безвъзмездно финансиране по Процедура „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“, изпълнявана от Министерството на енергетиката. Отпусканите кредити ще бъдат със срок до 5 години с възможност за 12-месечен гратисен период, включен в максималния срок на кредита.

„Ролята на банките е ключова за развитието на зелената икономика, чрез финансирането на екологосъобразни проекти. Затова и отговорността да се случва този процес е на финансовите институции. Ние в БАКБ сме приели своя стратегия за подкрепа на „зеления бизнес“ и я следваме повече от 10 години. През този период финансирахме много корпоративни проекти за производство на енергия от възобновяеми източници за собствени нужди или за продажба на енергия. Подкрепяме бизнеса, а сега ще подкрепяме и домакинствата, които инвестират във ВЕИ и подобряват околната среда“, заяви Илиан Георгиев, главен изпълнителен директор на БАКБ.

С подписаното споразумение с ББР банката ще работи за постигането на основната цел - улесняване на достъпа до финансиране за инвестиции във ВЕИ и достигането на оптимален брой потенциални кандидати – клиенти на търговските банки за финансиране по схемата за енергия от възобновяеми източници. Дейността на БАКБ в тази посока е в унисон с цялостната зелена стратегия за развитие на банката и в частност с по-широкото използване на възобновяема енергия в крайното потребление на българските домакинства.