Оргахим: Нашите очаквания са за увеличаване на пазарния дял

1903
Оргахим: Нашите очаквания са за увеличаване на пазарния дял

Русенският производител на бои, емайллакове, грундове, лепила, електроизолационни лакове, смоли и др. е сред компонентите на индексите SOFIX, BG40 и BGTR30. Екипът на profit.bg се обърна с въпроси към финансовия мениджър Бойко Шойлеков и Антон Данаилов, който е ръководител проект в компанията.

Г-н Шойлеков какви са текущите и финансови резултати на Оргахим АД, както и краткосрочните и средносрочните очаквания ?

Оргахим е компания, която отчита устойчив растеж на нетните приходи от продажби през последните няколко години, като тази година трендът се запазва и към края на първото шестмесечие отчитаме ръст на нетните приходи от продажби от 30%.

Най-голям относителен дял в този ръст се пада на нетните приходи от продажби на готова продукция. Отчетената печалба след облагане с данъци възлиза на 6.326 млн. лв. при финансов резултат за същия период на миналата година от 1.045млн. лв.

Очакванията на мениджмънта на компанията са за запазване на ръста на приходите.

С оглед на това, че бизнесът ни е в пряка връзка с атмосферните условия, едно понижаване на температурите би могло да повлияе върху строителния бранш, а оттам и на продажбите ни като цяло .

В средносрочен план нашите очаквания са за увеличаване на пазарния дял . Този наш оптимизъм е породен от факта, че компанията ни инвестира и залага на най-новите технологии при производството на лаково-бояджийски материали. Те са съобразени с всички европейски стандарти за качество и екологични норми. Всеки от екипа специалисти, работещи в Оргахим, е доказан професионалист в областта, в която работи. Това ни дава увереността, че посоката за развитие на бизнеса ни е правилна и няма причина, която да ни кара да мислим, че развитието ни ще спре до тук .

Смятате ли да увеличите капитала си за своя сметка или по друг начин?

На този етап увеличението на капитала на дружеството не стои на дневен ред . Подобно решение се взема на общото събрание на акционерите. Ако такова решение се вземе - в законоустановените срокове ще бъде уведомена както БФБ, така и средствата за масова информация .

Антон Данаилов, ръководител проект - Оргахим АД

През внедрените модули на Oracle Oracle e-Business Suite (EBS) се отчитат около 85-90% от бизнес процесите, които протичат в компанията. Явен резултат от въвеждането на решението е своевременното изготвяне на справки с актуална информация в различни динамично променящи се дименсии на данните.

Оргахим АД е най-големият български производител на бои, лакове, смоли, анхидриди и други химикали за машиностроенето, строителството, мебелната промишленост, електрониката, преработката на пластмаси и други промишлени браншове. През последните няколко години компанията въведе на потребителския пазар над 20 търговски марки. Най-известните сред тях са ЛЕКО, DEKO PROFESSIONAL, ФАСАГЕН, БЛАГО, МЕФИСТО, ХАМЕЛЕКОН и др.

Оргахим АД не само присъства убедително на българския пазар, но също така над 40% от производството се изнася в Турция, Гърция, Египет, Средния Изток, Румъния, бившите съветски републики и др.

Преди повече от 2 г., като резултат от насочената към иновации политика за развитие на компанията и необходимостта от изготвяне на мениджмънт репорти за сравнително кратко време, с все по-разнообразна и динамична информация, която трябва да е извлечена и обработена своевременно, Оргахим АД стига до решението за внедряване на ERP-система. Избирайки софтуерен продукт, компанията се спира на Oracle EBS, а като партньор за внедряването избира Фадата.

Приоритетите, целите, изборът

Само адекватна информация може да даде на ръководителите базата и възможността за вземане на правилни решения, така че Оргахим да продължи да се утвърждава като най-бързо и стабилно развиващата се компания в своя бранш в България.

Основните цели и приоритети, които се поставиха с внедряването на Oracle EBS бяха:
- интегриране на данните, постъпващи от няколко източника с възможността за бързо и лесно извличане на информацията в подходящ вид;
- улесняване на процесите при изчисляване на себестойността на произвежданата продукция;
- значително подобряване на възможностите за анализ на обръщаемостта на материалните запаси, приходите, разходите и др., с идеята за по-добро планиране на бизнес процесите, протичащи в компанията.

Трябва да подчертая, че в България все още няма интегрирана система за управление на бизнеса, която да е напълно локализирана и съответстваща на навиците и най-добрите бизнес практики в местния бизнес. Повечето системи или напълно налагат западните шаблони на работа, или стъпките за локализации и настройки са твърде плахи и несигурни, за да удовлетворят когото и да било.

Реализацията

Оргахим е първата българска компания, която внедри и вече десет месеца използва в работен режим производствения модул на Oracle EBS – Oracle Process Manufacturing (OPM). Освен с него във фирмата работим още с модул Задължения (Payables), Вземания (Receivables) и Общо счетоводство (General Ledger), които са част от Oracle Financials. Също така се използват и модулите Снабдяване (Purchasing), Продажби (Order Management), склад (Inventory/OPM Inventory).

Като цяло през внедрените модули на Oracle EBS се отчитат около 85-90% от бизнес процесите, които протичат в Оргахим АД. Извън ERP-системата остана начисляването на трудови възнаграждения и осигуровки, където към момента законодателството е доста динамично променящо се и е непосилно описването му и шаблонизирането му в една подобна интегрирана система за управление на бизнеса.

Друга област, в която анализите ни показаха, че е нерентабилно закупуването на готов софтуер, са продажбите на дребно във фирмените магазини на Оргахим. Ето защо, с гордост искам да подчертая, че от началото на годината имаме retail-приложение, собствена разработка, което е напълно интегрирано с Oracle EBS и има заложена функционалност, покриваща изцяло нуждите на една така динамична и изискваща гъвкавост сфера, каквато е търговията на дребно. Разбира се, и от двете приложения са създадени интерфейси за автоматично въвеждане на информацията в счетоводството на Oracle-системата.

Внедряването и пускането в експлоатация на подобен род интегрирани системи за управление на бизнеса е доста сложно и комплексно мероприятие. Улесненото създаване на справки и различни видове мениджмънт репорти е само крайният резултат, за постигането на който обаче трябва да се премине през промяна на организацията, на бизнес структурата на компанията.

Мащабната промяна на нещо работило с десетилетия е доста трудно и понякога непосилно начинание. Съпротивлението на хората, които трябва да променят бизнес навиците си без ясно да съзнават ползите от така наречените „най-добри бизнес практики” на западния икономически модел на работа е изключително силно. Това се дължи на факта, че една интегрирана система за управление на бизнеса налага преди всичко строг контрол на всеки бизнес процес. Налага се описването на всяко действие на служителя в компанията, като се започне с първите разговори по привличането на нов клиент и се стигне до регистриране на причините за евентуален отказ на клиента от дадена оферта. Налага се силното шаблонизиране на бизнес процесите, т. е. утвърждават се принципи, които служителят не може просто да заобиколи.

Резултатите

Без да си поставям за цел цялостната оценка на внедряването на Oracle EBS, мога съвсем резюмирано да опиша забележимите от всички резултати.

На първо място в системата се регистрира достатъчно информация, за да елиминираме значението на „персоналните черни тефтери” на служителите, като по този начин ръководството може да оцени не обема от информация, който хората притежават, а адекватността на решенията, които те вземат на базата на разполагаемата информация.

На второ място системата дава възможност за пълен контрол над процесите, които текат в една стопанска организация: контрол над кредитните лимити на клиенти; следене на просрочия от клиенти; плащания (в т. ч. и авансови) към доставчици или подотчетни лица; отправяне или получаване на запитвания за оферти, оферти и поръчки към/от доставчици/клиенти; качествено инспектиране на материалните запаси и пр.

На трето място явен резултат е своевременното изготвяне на справки с актуална информация в различни динамично променящи се дименсии на данните.

Независимо от предимствата на ERP системата трябва да кажа, че към момента основна слабост е недостатъчното използване на възможностите й за автоматично планиране. Последното до голяма степен се определя и от спецификата и сезонността на производството в Оргахим.

Текущи и бъдещи проекти

Безспорно най-големият реализиран проект досега е внедряването и пускането в работна експлоатация от 1 януари 2007 г. на Oracle e-Business Suite. Това изискваше доста усилия както от страна на екипа от специалисти по технологиите на Oracle в ИТ отдела, с който работя в Оргахим, така и от страна на служителите в почти всички отдели на компанията. В голяма степен, постигнатите резултати се дължат на силната подкрепа на изпълнителния директор – Иван Соколов и на финансовия мениджър –Бойко Шойлеков, които целенасочено и твърдо наложиха всеобхватното и безкомпромисно използване на системата от всички.

Други големи проекти в Оргахим бяха създаването на retail-приложението за търговия на дребно във фирмените магазини, създаване на програма за качествен химически и физически анализ на материалните запаси и пр. Тези проекти, както и всички бъдещи, са насочени вече към обвързване и интегриране с Oracle EBS.

В краткосрочна перспектива ни предстоят проекти по автоматизиране на плащанията към доставчици и подотчетни лица, усъвършенстване на системата за изготвяне на справки и подобряване производителността на ERP-системата.

Предизвикателства

При реализацията на проект по внедряване на интегрирана система за управление на бизнеса често възникват няколко основни проблема. Условно те могат да се разделят на две групи – вътрешни и външни за компанията.

Първата група проблеми са свързани с възприемане на нови бизнес практики и процеси от служителите. Понякога този процес може да е свързан и с промяна на организационната структура на компанията. Сериозен проблем е въпросът с набирането или преквалифицирането на кадрите, които да могат да отговорят на новите изисквания.

Втората група проблеми включва избирането на достатъчно сериозна и опитна консултантска фирма за имплементирането на интегрирана система. Тук се забелязва сериозен недостиг на високо квалифицирани кадри, които освен теоретични познания, трябва да имат и известен опит. А повечето български фирми, внедряващи ERP системи, имат по-скоро тясна техническа специализация в свои собствени софтуерни разработки, а не кадри, познаващи бизнес практиките и процесите в България. Друга част от проблемите е свързана с неразбирането на работата на този род системи от някои от външните потребители на информация, като държавни, общински, финансови и др. институции.

В заключение ...

Мога да кажа, че в България тепърва започва сериозното обръщане на бизнеса към ERP-системите с цел контрол и планиране на ресурсите. За пълното навлизане на тези системи, все още са необходими сериозни промени, както в мисленето на хората, така и в изискванията на държавните, общински и др. институции към формата на подаваната информация.

Рано днес акциите на компанията се търгуват на нива от 809 до 815 лв. за брой.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg