Българският бизнес разчита по-малко на еврофинансирането

898
Българският бизнес разчита по-малко на еврофинансирането

Българска стопанска камара (БСК), с председател Божидар Данев, представи резултатите от петата годишна анкета сред членовете на камарата. Проучването обхвана всички сектори на икономиката, както и различни по големина предприятия - големи, средни, малки и микро, от всички региони за планиране, съобщиха за Profit.bg от БСК.

През тази година резултатите от анкетата отразяват недвусмислено проблемите, пред които са изправени фирмите в условията на световна финансова и икономическа криза. За първи път от пет години насам преобладаващата част от анкетираните (63%) оценяват годината като по-скоро неуспешна за тяхната дейност, а други 9% не откриват разлика с предходната година.

Други 28% заявяват, че годината за тях е била по-успешна от предходната (за сравнение, през 2008 г. този процент е бил 54).

Според 96% от запитаните условията за бизнес в страната са се влошили, а според 4% са останали без промяна. Нито един от анкетираните не е преценил, че има подобрение на бизнес средата.

Икономическата криза се е отразила най-съществено върху обема на продажбите на фирмите - 91% от запитаните посочват, че продажбите им са намалели, други 5% декларират запазване на нивата от предходната година и едва в 4% от случаите има нарастване на продажбите.

Аналогични са резултатите и по отношение обемите на производство - в 80% от случаите те намаляват, 11% от запитаните са запазили производствените обеми, а едва 9% от фирмите са увеличили производството си. Почти същата е и пропорцията при работните места - 74% от анкетираните фирми са предприели редукция на персонала си, 17% са предпочели да запазят нивото на заетост, а едва 9% са наели нови работници.

Песимизмът преобладава и по отношение прогнозата на предприемачите за развитието на икономическата криза през следващата година - 52% от анкетираните очакват задълбочаване на кризата, а 45 % очакват тенденциите да се успокоят, 3% се въздържат от прогноза.

Това в голяма степен предопределя и бизнес намеренията на фирмите за 2010 г., като 37% от тях планират да преразгледат инвестиционната си програма, 30% възнамеряват да се ориентират към други дейности и пазари, а 12% от предприемачите планират намаление на работните места в своите фирми. 16% от запитаните все още нямат яснота относно плановете си за следващата икономическа година.

По отношение на бизнес средата, като проблеми, стоящи пред ефективното развиване на своята дейност, анкетираните посочват най-често: влошената пазарна конюнктура и липсата на пазари (46%), бюрокрацията (37%), корупцията (35%), често променящата се нормативна уредба (31%), липсата на оборотен капитал (29%). Нелоялната конкуренция и лошото качество на административното обслужване се нареждат с по 27% от отговорите на шеста позиция.

Липсата на квалифицирана работна ръка се нарежда на седма позиция с 23% от отговорите (за сравнение, през 2008 г. този проблем беше посочен като №1 от 37% от анкетираните). Според 17% от запитаните пречка е високото осигурително бреме, а други 13% смятат за такава високото данъчно облагане. В 7% от случаите проблем представлява нелегалният внос.

Най-голям дял от инвестициите си през 2009 г. анкетираните са насочили към обучение на персонала (30%), машини и съоръжения (23%) и системи за управление от сериите ISO, OHSAS и HACCP (20%). 15% са инвестирали в индустриална собственост (марки, патенти и др.), а 12% - в сгради. Това съотношение се запазва и по отношение на инвестиционните намерения за 2010 г.: 33% от анкетираните възнамеряват да инвестират в обучение на персонала, 24% - в машини и съоръжения, 18% - в системи за управление, 16% - в индустриална собственост, 9% - в сгради.

За разлика от предходните години, за преодоляването на съществуващите проблеми бизнесът започва все по-малко да разчита на европейско финансиране. 33% от запитаните обявяват намерения да кандидатстват с проекти за финансиране от европейските фондове, като за сравнение, този процент през предходната година е бил 55.

В плановете на 39% от анкетираните категорично не влиза кандидатстване по еврофондовете, 14% все още се колебаят, а други 14 % заявяват, че не разполагат с нужния ресурс (вкл. човешки). По отношение условията за кандидатстване с проекти 33% от запитаните се чувстват напълно информирани, 46% се нуждаят от допълнителна информация, а 21 % се определят като неинформирани.

Започналите през тази година проявления за криза на пазара на труда получават ясно отражение и в отговорите на анкетираните. Докато през предходните години всеки втори работодател декларираше нужда от работна ръка, то през 2009 г. от подобен проблем се оплаква всеки четвърти (26% от запитаните).

Недостиг на квалифицирана работна ръка за определени позиции усещат 34% от запитаните, а цели 40% заявяват, че нямат проблем с намирането на работници. 54% от търсещите работна ръка се нуждаят от тесни специалисти, на втора позиция с по 21% се нареждат ръководният и изпълнителният състав, с 4% на трета позиция остава административният персонал, а общи работници търсят 0% от запитаните. Основният извод, който може да се направи е, че интересът на работодателите е насочен главно към висококвалифицираната работна ръка.

Икономическата криза рефлектира и върху намеренията на работодателите по отношение нивото на трудовите възнаграждения, като ги кара да бъдат пестеливи. Около половината от мениджърите (42%) все още не са решили какво да правят по отношение заплащането на труда, а 38% декларират категорично намерение да не променят заплатите на работниците си (за сравнение, през предходната година този процент е бил 15). 17% от анкетираните предвиждат увеличение на възнагражденията между с 10 до 20%, а едва 3% възнамеряват да увеличат с повече от 20% заплатите на своите работници.

Във връзка с дългогодишното настояване от страна на БСК за промяна в методиката за определяне на таксата за битови отпадъци, запитахме членовете си как се отнасят към предложението определянето на такса „смет" да става на база количество отпадъци, а не на база материални активи на фирмите. 84% от анкетираните одобряват предложението, други 9% се затрудняват да преценят, а едва 7% са против подобна промяна.

Още няколко предложения на БСК получават категорична подкрепа от анкетираните, информират от камарата.

Предложението за съкращаване срока за връщане на ДДС и електронизация на насрещните проверки получава 89% одобрение, 8% колебание и едва 3% отрицание.

Предложението за задължителна регистрация на стопанските субекти по ДДС, без значение от техния оборот, получава 66% одобрение, други 21% от запитаните се колебаят, а 13% са против.

Предложението за ограничаване възможността банките едностранно да променят условията по кредитите получава 92% одобрение. По 2% получават отговорите „не мога да преценя" и „против".

Предложението за ограничаване на допълнителното материално стимулиране на администрацията до 20% от събраните санкции и глоби е подкрепено от 78% от анкетираните, 13 % се колебаят, а 9% са против.

Предложението за приемане и прилагане на ясна методика за пазарно определяне цените на ел. енергията, природния газ и топлоснабдяването, вкл. график за тяхната промяна, се подкрепя от 86% от запитаните, 12% се колебаят, едва 2% са против.

Настояването на БСК за ефективно включване на държавата, държавните структури и държавните служители като равноправни осигурители и осигурени (реални вноски за военни, полицаи, магистрати и др.) е подкрепено от 85% от анкетираните, 15% се затрудняват да дадат отговор и нито един не е против.

Друг проблем, поставян от години от БСК - нивото на междуфирмена задлъжнялост, също беше обект на изследване и в тазгодишната анкета, като резултатите потвърждават тенденциите от последните години. 82% от анкетираните декларират, че имат просрочени несъбрани вземания от контрагенти (2008 г. - 72%, 2007 г. - 69%), като в 18% от случаите просрочието е за повече от година (2008 г. - 25%), при 35% от анкетираните просрочието е за период от 1 до 6 месеца (2008 г. - 57%), а 47% - между 6 и 12 месеца (2008 г. - 18%).

И тази година оценката на бизнеса за нивото на престъпност и корупция в страната е по-скоро негативна. 42% от запитаните смятат, че нивото на престъпност е останало без промяна спрямо 2008 г., според 44% от бизнесмените корупцията е запазила равнището си от предходната година.

Нещо повече, според 32% от анкетираните корупцията се е увеличила, а 34% смятат, че ръст бележи престъпността. Според 1% от запитаните престъпността е намаляла, а 3% преценяват, че има намаление на корупцията. Сферите, където най-често се наблюдават случаи на корупция, според запитаните са, както следва: 30 % - при обществените поръчки и еврофондовете, по 23% - в съдебната система, 19% при лицензионните, разрешителните и регистрационните режими, 15% в здравеопазването, 13% - при митническото обслужване.

По отношение на сивата икономика, според 43% от анкетираните се запазва нивото от 2008 г., според 36% се наблюдава увеличение, 14% се затрудняват да преценят, а едва 7% смятат, че част от сивия сектор е излязъл на светло. За сравнение, през миналата година 28% от запитаните са изразили впечатление, че делът на сивата икономика намалява.

Като основни източници на сивата икономика огромната част от запитаните посочват корупцията сред контролиращите държавни органи (24%), както и неприлагането и неспазването на наличното законодателство (19%). Ако към тази група прибавим и лошия административен контрол върху стопанската дейност (13%), се оказва, че ниското качество на администрацията е водеща причина за наличието на огромен сив сектор в икономиката.

Резултатите от анкетата показват и сериозна доза самокритичност сред представителите на бизнеса, тъй като 12% от тях смятат, че лошата бизнес култура е важна предпоставка за съществуването на сивата икономика. 10% посочват често променящото се или недостатъчно законодателство, 16% - нелегалния внос, 6% - високата осигурителна тежест.

Най-висок процент одобрение (48%), по традиция, получава президентската институция, като се отчита незначително покачване спрямо предходната година (2008 г. - 45%).

Сериозен спад спрямо 2008 г. бележи одобрението към общинската администрация (2009 г. - 22%, 2008 г. - 37%), към данъчната администрация (2009 г. - 23%, 2008 г. - 34%) и към митническата администрация (2009 г. - 15%, 2008 г. - 25%).

Също традиционно, своеобразен рекордьор по нисък процент на одобрение е съдебната власт, която печели почитатели само сред 10% от представителите на бизнеса (за сравнение, 2008 г. - 7%), следвана от Министерския съвет (14% одобрение) и Народното събрание (15% одобрение).

Расте одобрението към българските представители в Европейския парламент - 30% през 2009 г. (23% през 2008 г., 13% през 2007 г.,) което е за сметка на намалелия процент колебаещи се (64% през 2007 г., 46% през 2008 г. и 42% през 2009 г.).

Очаквайте видео материал от събитието!

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg