Представяне на ОББ - дирекция Инвестиционно банкиране

3917
Представяне на ОББ - дирекция Инвестиционно банкиране

Екипът на Profit.bg започна нова инициатива - да запознае сегашните и бъдещи инвеститори с професионалистите в бранша. Това е първият материал от поредицата, като редът на представянето е според брокерския код на всеки инвестиционен посредник в страната.

Дирекция „Инвестиционно банкиране" към ОББ, е създадена през септември 2002 г. с цел обединяване и разширяване дейността на банката като инвестиционен посредник.

На 14 октомври 2002 г. Обединена българска банка, в консорциум с NBGI (National Bank of Greece International Ltd.), London, и Булброкърс АД печели конкурс на Агeнцията за Приватизация за избор на консултант и инвестиционен посредник за продажбата на миноритарни пакети от големи български предприятия.

Пулът включва 20 % от ДЗИ ЕАД, 30 % от Параходство БМФ ЕАД- Варна, 49% от Проучване и добив на нефт и газ ЕАД-Плевен, 12.8 % от Булгартабак холдинг ЕАД и 20% от БТК ЕАД.

ОББ има значителен пазарен дял при корпоративните IPO-та в България. Банката участва в 4 от общо 16 първични публични предлагания за 2007 г. на обща сума над 100 млн. лв.

През юни 2007 г. банката постигна значителен успех в едно от най-големите IPO на българския капиталов пазар - първичното публично предлагане на акциите на Корпоративна търговска банка.

Банката бе ко-мениджър на IPO на Енемона АД , мениджър на IPO на Агрия Груп Холдинг АД, Меком АД и Железопътна инфраструктура АД, мениджър на увеличението на капитала на Свилоза АД.

През 2007 г. екипът на дирекция „Инвестиционно банкиране" получи награда за „Инвестиционен посредник с най-голям принос за развитието на капиталовите пазари".

Структура и квалификация на екипа

Дирекция "Инвестиционно банкиране" се ръководи от Христо Константинов, магистър по финанси от Baruch College, Zicklin School of Business (CUNY) и Международни икономически отношения от УНСС. Дългогодишен опит в банков и корпоративен трежъри мениджмънт, инвестиране и търговия с дълг на развиващите се пазари, корпоративен дълг, ДЦК и еврооблигации на страните от Г-7. Участвал в международни сделки по сливания и придобивания.

Сектор „Брокерски Услуги"

Секторът „Брокерски услуги" предлага следните услуги:

Покупко-продажба на ценни книжа и компенсаторни инструменти на Българска фондова борса и извън регулиран пазар;

Виртуална платформа за търговия на БФБ - „U-broker", както и подаване на поръчки от клоновете на банката. Подаването на поръчки от клиенти се осъществява в 150 клона в цялата страна, които са обслужвани от близо 270 служители;

Осигурява информация на клиентите за процедурите относно сделки с корпоративни ценни книжа и компенсаторни инструменти;

Предоставя информация за корпоративни новини, свързани с капиталовия пазар в България

Услугата U-BROKER представлява виртуална платформа за Интернет търговия на БФБ-София. Тя дава възможност за подаване на нареждания към ОББ АД за търговия на БФБ - София директно от персоналния компютър на всеки, както и осъществяването на директни операции по сметките му в банката. Чрез тази платформа институцията предлага информация за всички търгувани инструменти, както и информация в реално време за цени, котировки и сделки на БФБ-София.

Клиентът може да види валидните в момента оферти, подредени по вид купува/продава със съответните количества и цена. Има информация за своите поръчки и сключени сделки. Предимството, което има платформата е, че клиент, който притежава няколко сметки в банката в лева, може да избира сметката, с която иска да извършва операции. Ако има недостиг на средства по левовата си сметка, сам може да извърши обмяна на валута от сметката си в чуждестранна валута и да захрани левовата си сметка.

През 2005 г. благодарение на служителите на сектора банката зае второ място по оборот на „БФБ-София".

Квалификация на екипа

Красимира Димитрова - ръководител сектор „Брокерски услуги", магистър „Финанси и кредит" в Университета за национално и световно стопанство, лицензиран брокер на ценни книжа от Комисията по финансов надзор /Сертификат №63-Б/29.09.1998 г.

От 1997 година сключва сделки на БФБ-София АД. Дългогодишен опит в търговията с ценни книжа. Като брокер участва в повечето приватизационни сделки осъществени на борсата и във всички IPO-та, в които банката е мениджър. През 2005 г. заема второ място по оборот на БФБ-София АД.

Ваня Младжева, брокер на ценни книжа, магистър специалност „Международни икономически отношения" към Университета за национално и световно стопанство. Лицензиран брокер на ценни книжа от Комисията по финансов надзор / Сертификат № 432-Б/3.02.2009 г.

Ангел Недялков - специалист „Инвестиционни продукти". Бакалавър специалност „Финанси" в Университета за национално и световно стопанство. Завършен курс по конвенционален технически анализ.

Йордан Георгиев - специалист „Инвестиционни продукти". Бакалавър специалност „Стопанско управление" в „Св. Климент Охридски". Лицензиран брокер на ценни книжа от Комисията по финансов надзор /Сертификат № 417-Б/02.07.2008 г.

Отдел „Дългови, хибридни инструменти и частно пласиране

Финансиране чрез облигации

Отделът осигурява алтернативно финансиране на корпоративни клиенти на банката, посредством структуриране, менажиране и пласиране на облигационни емисии.

За целта екипът -

- консултира потенциални клиенти относно емитирането на облигационни емисии и дългово-хибридни инструменти /конвертируеми облигации/;

- предлага гъвкави схеми на финансиране чрез мостови кредит и облигация;

- изготвя информационни меморандуми при емитиране на облигации и проспекти при качване на облигации за търговия на БФБ;

- обслужва и организира дейността по откриване на набирателни сметки и подписки във връзка с емитирането на облигационни емисии;

- посредничи и структурира сделки за финансиране чрез частно пласиране на капитал на непублични компании.

Отделът е менажирал общо 23 облигационни емисии на стойност 136 млн. евро, от които 22 корпоративни и една общинска. От корпоративните емисии 6 са на лизингови дружества и една на небанкова финансова компания.

Квалификация на екипа

Десимир Арнаудов, мениджър „Дългови, хибридни инструменти и частно пласиране", магистър по „Статистика и Иконометрия" от УНСС. Лицензиран оценител на недвижими имоти от Агенция по приватизация. Дългогодишен опит в областта на корпоративното и инвестиционно банкиране. Участвал в менажирането и пласирането на 17 облигационни емисии.

Камен Соколов, анализатор "Дългови, хибридни инструменти и частно пласиране". Бакалавър по „Международна бизнес администрация" от Alliant Int'l University, San Diego (former USIU). Разработва анализи на компании и предложения за записване на облигационни емисии към кредитния комитет на банката; изготвя меморандуми за частно пласиране на облигационни емисии и проспекти за публично предлагане на облигационни емисии. Притежава опит като лицензиран брокер на ценни книжа в САЩ.

Михаил Разсолков, анализатор "Дългови, хибридни инструменти и частно пласиране". Бакалавър по „Финанси и мениджмънт" от Ithaca College, Ithaca NY. Разработва анализи на компании и предложения за записване на облигационни емисии към кредитния комитет на банката; изготвя меморандуми за частно пласиране на облигационни емисии и проспекти за публично предлагане на облигационни емисии

Отдел „Дялови инструменти"

Като част от структурата на „Инвестиционно банкиране" отделът отговаря за следните дейности:

- посредничество при емитиране, публично предлагане и частно пласиране на дялови ценни книжа;

- консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване и сливане на предприятия; осъществяване на сделки с - привличане на фондове за дялови инвестиции;

- консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси;

- изготвяне на бизнес оценки на компании и финансово моделиране;

приватизационни сделки и сделки по търгови предложения;

- управление на дейността на банката по изпълнение на услугата "Довереник на облигационерите";

- управление и администриране на дяловите участия на ОББ АД;

- изготвяне и разпространение на анализи на капиталовия пазар, компании, индустрии и сектори

Квалификация на екипа

Галина Димитрова, CFA, ръководител отдел "Финансиране с дялови инструменти". Лицензиран инвестиционен консултант от Комисията за финансов надзор. Лицензиран оценител на цели предприятия от Агенцията по приватизация. Участва в процеса на консултиране и осъществяване на сделки по публични и частни пласирания на акции и продажба на компании.

Отговаря за разработването на анализи на компании, изготвянето на информационни бюлетини, меморандуми за частно пласиране на ценни книжа и проспекти за публично предлагане на ценни книжа, доклади за изпълнение на задълженията на ОББ като довереник на облигационерите.

Николай Димитров, мениджър проекти „Сливания и Придобивания". Отговаря за маркетирането, структурирането и изпълнението на сделките по сливания и придобивания, осъществяването на сделки с привличане на фондове за дялови инвестиции и финансово преструктуриране на компании. Практически опит при сделки по емитиране на акции, облигации и търгови предложения на българския капиталов пазар.

Докторант по „Международни финанси", Магистър по „Финанси", Бакалавър по „Международни икономически отношения"; лицензиран инвестиционен консултант-Сертификат № 273-ИК/23.06.2008 г. от Комисията за финансов надзор; CFA Level II candidate.

Анна Стамболиева, ръководител проекти. Лицензиран инвестиционен консултант, сертификат 52-ИК/14.06.2004 г. от Комисията за финансов надзор. Лицензиран брокер на ценни книжа, сертификати 225-Б/18.12.2000 г. от Държавната комисия по ценните книжа и 266-Б/14.06.2004 г. от Комисията за финансов надзор, CFA Level III candidate.

Ръководи сделките по емитиране, пласиране и регистрация в ЦД и БФБ-София на емисии акции. Разработва анализи на компании, изготвя информационни бюлетини, изготвя меморандуми за частно пласиране на ценни книжа и проспекти за публично предлагане на ценни книжа. Изготвя оценки на компании, изготвя доклади за изпълнение на задълженията на ОББ като довереник на облигационерите.

Иван Цолев, анализатор. Бакалавър по „Международна търговия и финанси" - Brock University, Сейнт Катринс Канада. CFA Level I Candidate.

Участва при осъществяване на сделки по емитиране, пласиране и регистрация в ЦД и БФБ-София на емисии облигации. Разработва анализи на компании, изготвя информационни бюлетини, изготвя меморандуми за частно пласиране на ценни книжа и проспекти за публично предлагане на ценни книжа. Изготвя оценки на компании, доклади за изпълнение на задълженията на ОББ като довереник на облигационерите.

Петър Иванов - анализатор. Бакалавър по „Мениджмънт" от Икономически Университет - Варна.

Участва в осъществяването на процесите по посредничество при емитиране и пласиране на ценни книжа. Изготвя меморандуми за частно пласиране и проспекти за публично предлагане на финансови инструменти. Подпомага работата при сделките по сливания и придобивания. Пише доклади относно финансовото състояние на емитенти на облигационни емисии, по които ОББ е довереник на облигационерите.

Сектор „Депозитарни услуги"

Сектор "Депозитарни услуги" предлага на професионални инвеститори - корпоративни клиенти, следните услуги -

1. банка-депозитар по съхранение на ценни книжа и парични средства на клиентите съгласно чл. 173 (1) от ЗППЦК:

- инвестиционни дружества от отворен тип и затворен тип;

- договорни фондове;

2. банка-депозитар по съхранение на ценни книжа и парични средства на клиенти - дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), съгласно чл. 9, ал.2 от ЗДСИЦ;

3. поддържане и водене на регистри на чуждестранни емисии ценни книжа при чуждестранен регистър ( Clearstream Banking SA - Luxembourg ) на професионални инвеститори и корпоративни клиенти;

4. поддържане и водене на регистри на държавни ценни книжа при БНБ на професионални инвеститори;

5. обслужване на DVP сметки и разплащания по сделки на „БФБ - София" АД с корпоративни ценни книжа на лицензирани инвестиционни посредници, съгласно Указание 19-12002 на БНБ и Централен депозитар АД за извършване на плащания по сделки с безналични ценни книжа;

6. изплащане на ликвидационни дялове на акционерни дружества - в ликвидация.

Квалификация на екипа

Светомир Дичев - ръководител сектор „Депозитарни услуги". Магистър по „Международни икономически отношения" - УНСС. Притежава сертификат от British Know-How Fund за депозитарни услуги. Специализация на Frankfurt Stock Exchange (Deutsche Boerse). Специализация в Лондон по борси, борсови операции и международна търговия.

От 1995 г. работи в областта на капиталовите пазари, а от 1998 г. работи в областта на депозитарните услуги с корпоративни клиенти.

Нина Йорданова - Велкова - специалист в сектор „Депозитарни услуги". Магистър по „Счетоводство и контрол" - УНСС, следдипломна специализация „Банково и бюджетно счетоводство".

Работи в банковата система от 1995 г., в сферата на капиталовите пазари от 2003 г. Работи в областта на депозитарните услуги с корпоративни клиенти.

Борислава Недева - старши банков служител в сектор „Депозитарни услуги". Бакалавър по "Международни икономически отношения" - профил "Международни финанси" -УНСС. Работи в сферата на депозитарните услуги с корпоративни клиенти.

Сектор „Попечителство на фондове за допълнително пенсионно осигуряване"

Баката е утвърдена в списъка на банките-попечители по Кодекса за социално осигуряване, съгласно Наредба № 36 на БНБ. Извършваните попечителски услуги са съобразени с всички нормативни изисквания за пенсионноосигурителните компании и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

Институцията предлага администриране и съхранение на активи в местни и чуждестранни депозитарни институции като има открити сметки в Clearstream Banking SA Luxembourg и Citibank, Romania. Банката извършва сетълмент на местни и чуждестранни емисии ценни книжа, обслужва корпоративни събития, събира и разпределя доходи от инвестиции, изготвя отчети в зависимост от потребностите на клиента, както и други услуги по договореност.

Дейността на ОББ АД в качеството й на Банка-попечител по КСО е насочена към сигурност, надеждност, конфиденциалности и защита на информацията при цялостното изпълнение на договорите с клиента.

Мариела Н. Георгиева - ръководител сектор "Попечителство на ФДПО". Магистър по "Електронна техника и микроелектроника" в ТУ - София, УНСС - следдипломна квалификация, финанси и банково дело. Работи в банковата сфера от 1992 г. , притежава опит и в дейността на управляващите дружества.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg