През първо тримесечие на 2010 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 987 жилищни сгради с 2 789 жилища в тях и с 358 483 кв.м разгъната застроена площ (РЗП), на 49 административни сгради/офиси с 47 907 кв.м РЗП и на 868 други сгради с 417 900 кв.м РЗП, съобщават от Националния статистически институт.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 26.5%, жилищата в тях - с 28.9%, а застроената им площ - с 30.1%.

Административните сгради са с 22.2%, по-малко но РЗП се увеличава с 65.8%. Другите сгради намаляват с 24.0% , а общата им застроена площ - с 43.9%.

В сравнение с първо тримесечие на 2009 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са с 32.9% по - малко, а жилищата в тях с 57.3%. Административните сгради намаляват с 38.0%, а другите видове сгради - с 11.2%. При всички видове сгради е регистриран спад на РЗП, съответно при жилищните - с 60.0%, при административните - с 64.2%, а при другите сгради - с 41.2%.

През първо тримесечие на 2010 г. най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в следните области: София (столица) - 135, Бургас - 126, София - 101 и Пловдив - 92. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите: Бургас - 513, Пловдив - 365, Благоевград - 356, София (столица) - 349 и Варна - 279.

От началото на 2010 г. Националния статистически институт събира данни за започнатото строителство на нови сгради. През първо тримесечие на 2010 г. е започнало строителство на 462 жилищни сгради с обща застроена площ 210 705 кв.м и 1 652 жилища в тях.

Стартирал е строежът и на 31 административни сгради с 31 301 кв.м застроена площ, и на 332 други сгради с 171 860 кв.м застроена площ. Най-голям брой сгради са започнати в областите София (столица) - 87 жилищни, 7 административни и 9 други сгради, и Бургас - 76 жилищни и 35 други сгради. Нито една сграда не е започната в област Кюстендил през първо тримесечие на 2010 година.