Домакинствата все още предпочитат да спестяват, вместо да консумират. Това показват данните от последния анализ на УниКредит за богатството на домакинствата в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), представян днес в рамките на XX Годишна среща на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Консервативното поведение на домакинствата, въпреки убедителните признаци на икономическо възстановяване на икономиките на страните от ЦИЕ през миналата 2010 г., е довело до внушително увеличение на финансовите им активи с над 20% през миналата година, за да стигнат близо 1.2 трлн. евро за региона. В същото време финансовите задължения на домакинствата също растат със 17% на годишна база. Повишаването на задълженията на домакинствата обаче показва големи разлики между отделните страни и изглежда по-ограничен, когато се коригира с ефекта от движенията в обменните курсове.

Тези данни, смятат икономистите на УниКредит, показват тенденция на нормализиране на финансовите условия за домакинствата от ЦИЕ, макар и в контекста на все още нестабилни и непостоянни условия на вътрешния трудов пазар и неравномерен растеж на разполагаемите доходи сред различните страни.

Възстановяването на капиталовите пазари и лекото повишение на риск-апетита даде тласък на растежа на финансовите активи на домакинствата

„Относително положителното представяне на капиталовите пазари помогна за повишаването на стойността на финансовите активи на домакинствата и насърчи нови притоци на инвестиции в по-сложни финансови инструменти", смята Джани Франко Папа, Директор за ЦИЕ на УниКредит.

През 2010 г. всички видове активи отбелязаха растеж с изключение на ценните книжа с фиксиран доход. Най-голямо повишение беше отчетено в сегмента на пенсионните фондове, последван от взаимните фондове и банковите депозити.

„След края на кризата очакваме постепенно завръщане на домакинствата към различните начини за спестяване и инвестиране. Интересът към взаимните фондове и ценните книжа следва да нараства по-бързо в близко бъдеще, благодарение и на усилията на местните власти да насърчат участието на частни лица в първични публични предлагания, както например това се прави в Казахстан", каза Фабио Мучи, Директор "Банкови анализи за ЦИЕ".

В анализа икономистите на УниКредит препоръчват да се следят внимателно увеличението на цените на храните и енергията, заедно със свързаните с тях рискове от спад на икономическата дейност. „Освен негативните психологически последици върху потребителския климат, инфлацията може да намали склонността на домакинствата да купуват, тъй като те харчат голяма част от своите приходи по тези пера. Освен това по-високите цени на енергията и храните могат да засегнат особено силно хората с по-ниски доходи. Политиките за ограничаване на бюджетните разходи са друг рисков фактор, макар че той е характерен най-вече за страните извън региона на ЦИЕ. Състоянието на пенсионните системи също заслужава внимателен преглед. Евентуалното национализиране на пенсионните фондове само би подронило доверието в нивото на сигурност на техните инвестиции", се посочва в анализа на УниКредит.

„С набирането на скорост на икономическото възстановяване очакваме по-нататъшното нормализиране на пазара на труда и укрепването на растежа на разполагаемите доходи на домакинствата да са основните стимули за акумулиране на нетни финансови активи през следващите няколко години", смята Фабио Мучи. Обобщената прогноза за нетните финансови активи (като % от БВП) на домакинствата от ЦИЕ е да намалеят с около 1% до 26% от БВП през тази година на фона на известно възстановяване в частното потребление и кредитния апетит. След това обаче тенденцията ще се промени и отбелязвайки постепенен, но устойчив ръст, до 2015 г. делът на нетните финансови активи ще нарасне до 32% от БВП.

Кредитирането постепенно се възобнови, но все още бавно заради крехкото възстановяване на разполагаемите доходи. „Постепенното подобряване на условията на пазара на труда и по-стабилният растеж на доходите води до по-голямо търсене на кредити. Обемът на кредитирането обаче би трябвало да остане под нивата от преди кризата", каза Джани Франко Папа. Според него търсенето на ипотечни заеми ще продължи да превишава интереса към потребителското кредитиране, въпреки че ограниченото кредитиране в някои страни и по-строгите регулаторни изисквания биха могли да ограничат растежа в този сегмент.

„Макар че пълното решаване на проблема с необслужваните кредити може да отнеме известно време, с нормализиране на ситуацията ще се увеличава и кредитирането от страна на банките. Необслужваните кредити на домакинствата вече стигнаха своя връх в страни като Турция и Естония, докато в останалата част от региона максимумът се очаква да бъде достигнат между първата половина на 2011 г. и края на годината, в зависимост от обстоятелствата в различните страни", посочва Папа.