Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) определи участниците, спечелили конкурсите за инвестиционен посредник за продажбата на миноритарните пакети на ЕВН и ЧЕЗ, съобщиха от агенцията.

„Централна кооперативна банка" АД, София спечелили конкурса за инвестиционен посредник за продажбата чрез публично предлагане на 63 624 акции, представляващи 33% от капитала на „ЧЕЗ Разпределение България" АД, София и 1 650 акции, представляващи 33% от капитала на „ЧЕЗ Електро България" АД, София.

„Булброкърс" ЕАД, София спечели конкурса за инвестиционен посредник за продажбата чрез публично предлагане на 51 612 акции, представляващи 33% от капитала на „ЕВН България Електроразпределение" АД, Пловдив и 62 106 акции, представляващи 33% от капитала на "ЕВН България Електроснабдяване"

Договорите за инвестиционно посредничество трябва да бъдат сключени в 14 дневен срок, считано от датата на уведомление за решението за избор на участник, спечелил конкурса.

Договорите подлежат на одобрение от Надзорния съвет на АПСК.

Акциите на дружествата ще се продават на „Приватизационен пазар" на Българска фондова борса - София.

На второ място в конкурса за продажбата на миноритарните пакети на ЧЕЗ е класиран „Булброкърс" ЕАД, а на трето - „Първа финансова брокерска къща" ООД

На второ място в конкурса за листването на миноритарните пакети на ЕВН е класирана „Първа финансова брокерска къща" ООД, а на трето - „Централна кооперативна банка" АД" АД.